CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG by Mind Map: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. BIỂU HIỆN MỚI CỦA ĐỘC QUYỀN, ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN NGÀY NAY; VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1.1. Biểu hiện mới của độc quyền

1.1.1. Biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản

1.1.1.1. đại bộ phận dòng đầu tư chảy qua lại giữa các nước tư bản phát triển với nhau

1.1.1.2. chủ thể xuất khẩu có vai trò lớn

1.1.1.3. hình thức xuất khẩu tư bản đa dạng, sự đan xen giữa xuất khẩu tư bản và xuất khẩu hàng hóa tăng lên

1.1.2. biểu hiện mới của tích tụ và tập trung tư bản

1.1.2.1. ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ

1.1.2.2. các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những thế mạnh của nó

1.1.3. Biểu hiện về vai trò của tư bản tài chính trong các tập đoàn độc quyền

1.1.4. Biểu hiện mới của sự phân chia thị trường thế giới giữa các liên minh độc quyền

1.1.5. Biểu hiện mới về sự phân chia lãnh thổ ảnh hưởng dưới sự chi phối của các tập đoàn độc quyền

1.2. Biểu hiện mới của độc quyền nhà nước dưới chủ nghĩa tư bản

1.2.1. Những biểu hiện mới về cơ chế quan hệ nhân sự

1.2.2. Những biểu hiện mới về sở hữu nhà nước

2. CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

2.1. Độc quyền, độc quyền nhà nước và tác động của độc quyền

2.1.1. Nguyên nhân hình thành độc quyền

2.1.1.1. khái niệm

2.1.1.1.1. là sự liên minh giữa các doanh nghiệp lớn

2.1.1.1.2. khả năng thâu tóm việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa

2.1.1.1.3. khả năng định ra giá cả độc quyền

2.1.1.2. nguyên nhân

2.1.1.2.1. sự phát triển của lực lượng sản xuất

2.1.1.2.2. do cạnh tranh

2.1.1.2.3. do khủng hoảng sự phát triển của hệ thống tín dụng

2.1.2. Nguyên nhân hình thành độc quyền nhà nước

2.1.2.1. khái niệm

2.1.2.1.1. nhà nước nắm giữ vị trí độc quyền

2.1.2.1.2. những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế

2.1.2.2. nguyên nhân

2.1.2.2.1. tích tụ và tập trung vốn

2.1.2.2.2. sự phát triển của phân công lao động xã hội

2.1.2.2.3. sự thống trị độc quyền tư nhân

2.1.2.2.4. xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế, sự bành trướng của các liên minh quốc tế, xung đột lợi ích với các đối thủ trên thị trường

2.1.2.3. bản chất

2.1.2.3.1. nhàm phục vụ lợi ích của các tổi chức độc quyền tư nhân và tiếp tục duy trì, phát triển chủ nghĩa tư bản

2.1.2.3.2. có sự thống nhất của các quan hệ kinh tế - chính trị

2.1.2.3.3. nhà nước trở thành một tập thể tư bản khổng lồ

2.1.2.3.4. là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

2.1.3. Tác động

2.1.3.1. đối với nền kinh tế

2.1.3.1.1. tích cực

2.1.3.1.2. tiêu cực

2.2. Quan hệ cạnh tranh trong trạng thái độc quyền

2.2.1. cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các doanh nghiệp ngoài độc quyền

2.2.2. cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau

2.2.3. cạnh tranh trong nội bộ các tổ chức độc quyền

3. LÍ LUẬN CỦA LÊ-NIN VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

3.1. Lí luận của Lê-nin về đặc điểm của độc quyền

3.1.1. các tổ chức độc quyền có quy mô tích tụ và tập trung tư bản lớn

3.1.2. sức mạnh của các tổ chức độc quyền do tư bản tài chính và hệ thống tài phiệt chi phối

3.1.3. xuất khẩu tư bản trở thành phổ biến

3.1.4. cạnh tranh để phân chia thị trường thế giới là tất yếu giữa các tập đoàn độc quyền

3.1.5. lôi kéo, thúc đẩy các chính phủ vào việc phân định khu vực lãnh thổ ảnh hưởng là cách thức để bảo vệ lợi ích độc quyền

3.2. Lí luận của Lê-nin về đặc điểm kinh tế của độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản

3.2.1. sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước

3.2.2. sự hình thành, phát triển sở hữu nhà nước

3.2.3. độc quyền nhà nước trở thanh công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế