Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD studium przypadku

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD studium przypadku by Mind Map: Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD studium przypadku

1. Czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej

2. Analiza materiału empirycznego –studium przypadku Tomka Z

2.1. Rozwój zespołu ADHD u Tomka Z. oraz związane z tym trudności wychowawcze

2.2. Wpływ zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na osiągnięcia szkolne Tomka

2.3. Wpływ zespołu ADHD badanego dziecka na jego rodzinę

2.4. Pomoc udzielona Tomkowi Z. oraz jego rodzinie

2.5. Aktualna sytuacja psychospołeczna badanego dziecka wnioski końcowe

3. Kwestionariusz wywiadu

4. Bibliografia

5. Metodologiczne podstawy pracy

5.1. Cel i problematyka badań własnych

5.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.3. Charakterystyka badanego dziecka i terenu badań

6. Pomoc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo

7. Charakterystyka zaburzeń występujących u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

7.1. Charakterystyka zaburzeń obejmująca trzy główne sfery- ruchową, emocjonalną oraz poznawczą

7.2. Podtypy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

7.3. Częstotliwość występowania ADHD u chłopców i dziewczynek

7.4. Zmienność objawów związana z wiekiem dziecka

7.5. Objawy współwystępujące z nadpobudliwością psychoruchową

8. Przyczyny zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

8.1. Typ układu nerwowego jako podłoże nadpobudliwości psychoruchowej

8.2. Nadpobudliwość psychoruchowa będąca efektem działania czynników uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy

8.3. Uwarunkowania genetyczne

8.4. Nieprawidłowa dieta jako przyczyna wystąpienia objawów zespołu ADHD

8.5. Przyczyny środowiskowe mające wpływ na rozwój zespołu ADHD u dzieci