Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD studium przypadku by Mind Map: Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD studium przypadku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD studium przypadku

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Pomoc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo

Analiza materiału empirycznego –studium przypadku Tomka Z

Rozwój zespołu ADHD u Tomka Z. oraz związane z tym trudności wychowawcze

Wpływ zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na osiągnięcia szkolne Tomka

Wpływ zespołu ADHD badanego dziecka na jego rodzinę

Pomoc udzielona Tomkowi Z. oraz jego rodzinie

Aktualna sytuacja psychospołeczna badanego dziecka wnioski końcowe

Charakterystyka zaburzeń występujących u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Charakterystyka zaburzeń obejmująca trzy główne sfery- ruchową, emocjonalną oraz poznawczą

Podtypy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

Częstotliwość występowania ADHD u chłopców i dziewczynek

Zmienność objawów związana z wiekiem dziecka

Objawy współwystępujące z nadpobudliwością psychoruchową

Kwestionariusz wywiadu

Bibliografia

Metodologiczne podstawy pracy

Cel i problematyka badań własnych

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Charakterystyka badanego dziecka i terenu badań

Przyczyny zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

Typ układu nerwowego jako podłoże nadpobudliwości psychoruchowej

Nadpobudliwość psychoruchowa będąca efektem działania czynników uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy

Uwarunkowania genetyczne

Nieprawidłowa dieta jako przyczyna wystąpienia objawów zespołu ADHD

Przyczyny środowiskowe mające wpływ na rozwój zespołu ADHD u dzieci