เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง Brainstorming

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง Brainstorming by Mind Map: เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง     Brainstorming

1. คืออะไร What

1.1. กระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว

1.2. เป็นวิธที่ที่ดีในการกระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์

2. ทำไม Why

2.1. เป็นวิธีที่ที่ง่ายและสนุกใน การสร้างบัญชีความคิดต่างๆ

2.2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุด

2.3. เป็นรูปแบที่อิสระทำให้ เกิดความตื่นเต้น

3. อย่างไร How

3.1. เตรียมการ

3.1.1. กำหนดประเด็น

3.1.2. กำหนดเวลาและวิธีการ

3.1.3. กำหนดผู้รับผิดชอบ

3.1.4. ทบทวนกฎกติกามารยาท

3.1.5. เตรียมอุปกรณ์

3.2. ระดมความคิด

3.2.1. สร้างความคิด

3.2.2. เสนอความคิดเห็น

3.2.3. ทำความกระจ่าง

3.2.4. ประเมิน

3.3. ประเมิน

3.3.1. ค่าใช้จ่ายเหมาะสม

3.3.2. สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด

3.3.3. มีทรัพยากรพร้อม

3.3.4. สอดคล้องกับปรัชญา/วิธีการทำงาน

3.3.5. มีผลเชิงบวกต่อลูกค้า

3.3.6. เป็นไปได้ในทางปฎิบัติ

4. ข้อควรจำ Memo

4.1. นักเรียนควรมีอิสระ ที่จะนำเสนอความคิด

4.2. ปรับปรุงความคิด เพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

5. ใช้เมื่อไหร่ When

5.1. ใช้ในการค้นหาสาเหตุ

5.2. ใช้ในการค้นหาทางเลือกเพื่อแก้ไข

5.3. ใช้ในการกำหนดปัญหา