CHƯƠNG I: 3 .CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG I: 3 .CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ by Mind Map: CHƯƠNG I: 3 .CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ

1. YẾU TỐ BÊN NGOÀI

1.1. Cung cầu thị trường

1.2. Quy định của nhà nước

1.2.1. Xác định sản phẩm độc quyền như điện, nước, xăng tư liệu sản xuất đặc biệt

1.2.2. Quy đinh khung giá, giới hạn giá

1.2.3. Đưa ra chỉ dẫn, giới hạn giá

1.3. Các yếu tố vĩ mô: PEST

1.3.1. Poliyical-chính trị

1.3.1.1. Luật lao động

1.3.1.2. Luật độc quyền

1.3.1.3. Luật bảo vệ môi trường

1.3.1.4. Chính sách thuế

1.3.1.5. Luật ngoại thương

1.3.1.6. Ổn định chính trị

1.3.2. Economic- Kinh tế

1.3.2.1. Chu kỳ kinh doanh

1.3.2.2. Xu hướng GNP, GDP

1.3.2.3. Nguồn cho vay

1.3.2.4. Lạm phát

1.3.2.5. Thất nghiệp

1.3.2.6. Thu nhập

1.3.2.7. Năng lượng

1.3.3. Social- Xã hội

1.3.3.1. Dân số, phân bổ

1.3.3.2. Phân chia thu nhập

1.3.3.3. Chuyển dịch xã hội

1.3.3.4. Phân chia thu nhập

1.3.3.5. Tiêu thụ

1.3.3.6. Trình độ giáo dục

1.3.4. Technological - Công nghệ

1.3.4.1. Phát minh, phát triển mới

1.3.4.2. Mức độ lạc hậu

1.3.4.3. tốc độ chuyển giao công nghệ

1.4. Nhà cung ứng

1.5. Đối thủ cạnh tranh trong ngành

1.6. Khách hàng

1.6.1. Thị hiếu

1.6.2. Nhu cầu

1.6.3. Dung lượng khách hàng