อัตราการเกิดปฏิกิริยา

สรุปคร่าว ๆ สั้น ๆ ได้เท่านี้อะ อาจไม่ดีพอ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อัตราการเกิดปฏิกิริยา by Mind Map: อัตราการเกิดปฏิกิริยา

1. คือ ปริมาณสาร - ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น - ใน 1 หน่วยเวลา - ตั้งต้นที่ลดลง -

2. สารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น /เวลา

3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย

3.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่คิดจากสารตั้งต้นที่ลดลงหรือ สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นต่อเวลาทั้งหมด

4. สารตั้งต้นที่ลดลง/เวลา

5. อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ช่วงเวลา

5.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่คิดจากสารตั้งต้นที่ลดลงหรือ สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา

6. อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ จุดเวลา

6.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่คิดจากสารตั้งต้นที่ลดลงหรือ สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่สนใจ

6.1.1. หาจากกราฟปริมาณสารกับเวลา

7. การเกิดปฎิกิริยาเคมี

8. ทฤษฎีการชน

8.1. อนุภาคสารตั้งต้นต้องชนกัน

8.2. ทิศทางการชนต้องเหมาะสม

8.3. ต้องเกิดพลังงานอย่างน้อยเท่ากับ Ea

9. Ea

9.1. พลังงานก่อกัมมันต์

9.1.1. พลังงานที่น้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นได้

9.1.2. Ea ต่ำ เกิดปฏิกิริยาง่ายกว่า Ea สูง

9.1.2.1. ต่ำกว่าเกิดเร็วกว่า

9.1.3. Ea สูงสุดในปฏิกิริยาเป็นตัวกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา เพราะ เป็นขั้นที่เกิดยากที่สุด

10. ปฏิกิริยาดูด-คายพลังงาน

10.1. ดูด

10.1.1. พลังงาน P > S

10.2. คาย

10.2.1. พลังงาน S > P

11. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา

11.1. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

11.2. พท.ผิวของสารตั้งต้น

11.2.1. มีมาก มีโอกาสชนกันได้มาก

11.3. อุณหภูมิ

11.3.1. เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม อัตราเพิ่มเสมอ

11.4. ตัวเร่ง

11.4.1. ลด Ea ของปฏิกิริยา

11.5. ตัวยับยั้ง

11.5.1. จะเพิ่ม Ea