"Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma rehabilitacji społecznej"

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma rehabilitacji społecznej" by Mind Map: "Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma rehabilitacji społecznej"

1. Wstęp

2. Rozdział I "Niepełnosprawność jako problem społeczny"

2.1. 1.1. Definicja, stopnie niepełnosprawności

2.2. 1.2. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie

2.2.1. 1.2.1 Postawy ludzi pełnosprawnych wobec niepełnosprawnych

2.2.2. 1.2.2 Bezrobocie wśród niepełnosprawnych

2.3. 1.3. Pojęcie, rodzaje rehabilitacji

2.4. 1.4. Ogólne funkcjonowanie WTZ

3. Rozdział II "Specyfika pracy z osobą niepełnosprawną na przykładzie WTZ w Józefowie

3.1. 2.1. Ogólna charakterystyka placówki

3.1.1. 2.1.1 Kadra

3.1.2. 2.1.2 Uczestnicy

3.2. 2.2. Pracownie terapeutyczne

3.3. 2.3. Formy zajęć prowadzone w WTZ

3.3.1. 2.3.1 Metody pracy

3.3.2. 2.3.2. Trening ekonomiczny

3.3.3. 2.3.3. Instrumenty motywacyjne

4. Rozdział III "Metodologia badań"

4.1. 3.1. Cel badań

4.2. 3.2. Problemy badawcze

4.3. 3.3. Stosowane metody i techniki badań

4.4. 3.4. Charakterystyka badanej grupy

4.5. 3.5. Podsumowanie przeprowadzonych badań w świetle założonych celów

5. Zakończenie

6. Bibliografia

7. Spis treści