หลักสูตรประกาศนียบัตร วิสาหกิจเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน Certificate Program in Community Information...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิสาหกิจเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน Certificate Program in Community Information Technology Enterprise : CITE 36 หน่วยกิต by Mind Map: หลักสูตรประกาศนียบัตร วิสาหกิจเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน Certificate Program in Community Information Technology Enterprise : CITE 36 หน่วยกิต

1. 2. หมวดวิชาเฉพาะ 27 หน่วยกิต

1.1. 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต

1.1.1. 310711-2-01 ระบบเครือข่ายท้องถิ่น 3(2-2-5)

1.1.2. 310711-2-02 กฏหมายสำหรับการประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

1.1.3. 310711-2-03 การออกแบบกิจการร้านค้าคอมพิวเตอร์ ร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และร้านอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)

1.1.4. 310711-2-04 กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับร้านค้าคอมพิวเตอร์ ร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และร้านอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)

1.2. 2.2 กลุ่มวิชาชีพ 6 หน่วยกิต

1.2.1. 310711-2-05 หลักการบัญชี 3(3-0-6)

1.2.2. 310711-2-06 การตลาดสำหรับร้านค้าคอมพิวเตอร์ ร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และร้านอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)

1.3. 2.3 การฝึกงาน 9 หน่วยกิต

1.3.1. 310711-3-01 การฝึกงานทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(200)

1.3.2. 310711-3-02 การฝึกงานทางด้านร้านอินเทอร์เน็ต 3(200)

1.3.3. 310711-3-03 การฝึกงานทางด้านโทรทัศน์เคลื่อนที่ 3(200)

2. 1. หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

2.1. 310711-1-01 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5)

2.2. 310711-1-02 การซ่อมประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

2.3. 310711-1-03 การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)