การบูรณาการค้าปลีกในรายวิชา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบูรณาการค้าปลีกในรายวิชา by Mind Map: การบูรณาการค้าปลีกในรายวิชา

1. วิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ

2. การบริการลูกค้า

3. การขานรับ - ขานยอดเงิน

4. การเขียน

5. รายงาน

6. การประชุม

7. การปฏิบัติงาน

8. สรุปความ

9. มารยาท และบุคลิกภาพ

10. การเตรียมความพร้อมก่อเริ่มผลัด

11. การเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์

12. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

13. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

14. ลูกค้าและการตลาด

15. การบริหารการขายประจำผลัด

16. การสั่งสินค้า

17. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

18. สินค้าและบริการของ 7 - Eleven

19. บทบาทหน้าที่การเป็นแคชเชียร์

20. การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจกับลูกค้า

21. วิชาธุรกิจทั่วไป

22. เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาดในร้านสาขา

23. Food

24. Environment

25. โรค และความปลอดภัยในการทำงาน

26. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

27. การขาย 1

28. ความเสี่ยงและอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

29. เมื่อท้องแล้วควรทำอย่างไร

30. การบริหารชีวิตขณะ - หลังตั้งครรภ์

31. แนวทางป้องกันกาตั้งครรภ์ก่อนวัย

32. เพศศึกษา

33. การสนทนากับลูกค้าต่างชาติได้

34. Friendly Service

35. การแนะนำสินค้าและบริการได้

36. ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในร้านสาขา

37. วิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ

38. การบริการลูกค้า

39. การขานรับ - ขานยอดเงิน

40. การเขียน

41. รายงาน

42. การประชุม

43. การปฏิบัติงาน

44. สรุปความ

45. มารยาท และบุคลิกภาพ

46. การเตรียมความพร้อมก่อเริ่มผลัด

47. การเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์

48. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

49. การบริการลูกค้า

50. การขานรับ - ขานยอดเงิน

51. การเขียน

52. รายงาน

53. การประชุม

54. การปฏิบัติงาน

55. สรุปความ

56. รายงาน

57. การประชุม

58. การปฏิบัติงาน

59. การประชุม

60. การปฏิบัติงาน

61. สรุปความ

62. มารยาท และบุคลิกภาพ

63. การเตรียมความพร้อมก่อเริ่มผลัด

64. การเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์

65. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

66. การเตรียมความพร้อมก่อเริ่มผลัด

67. การเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์

68. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

69. วิชาธุรกิจทั่วไป

70. ลูกค้าและการตลาด

71. การบริหารการขายประจำผลัด

72. การสั่งสินค้า

73. ลูกค้าและการตลาด

74. การบริหารการขายประจำผลัด

75. การสั่งสินค้า

76. การขาย 1

77. สินค้าและบริการของ 7 - Eleven

78. บทบาทหน้าที่การเป็นแคชเชียร์

79. การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจกับลูกค้า

80. สินค้าและบริการของ 7 - Eleven

81. บทบาทหน้าที่การเป็นแคชเชียร์

82. การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจกับลูกค้า

83. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

84. เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาดในร้านสาขา

85. Food

86. Environment

87. โรค และความปลอดภัยในการทำงาน

88. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

89. เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาดในร้านสาขา

90. Food

91. Environment

92. โรค และความปลอดภัยในการทำงาน

93. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

94. เพศศึกษา

95. ความเสี่ยงและอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

96. เมื่อท้องแล้วควรทำอย่างไร

97. การบริหารชีวิตขณะ - หลังตั้งครรภ์

98. แนวทางป้องกันกาตั้งครรภ์ก่อนวัย

99. ความเสี่ยงและอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

100. เมื่อท้องแล้วควรทำอย่างไร

101. การบริหารชีวิตขณะ - หลังตั้งครรภ์

102. แนวทางป้องกันกาตั้งครรภ์ก่อนวัย

103. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

104. การสนทนากับลูกค้าต่างชาติได้

105. Friendly Service

106. การแนะนำสินค้าและบริการได้

107. ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในร้านสาขา

108. การสนทนากับลูกค้าต่างชาติได้

109. Friendly Service

110. การแนะนำสินค้าและบริการได้

111. ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในร้านสาขา