สถิติและข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สถิติและข้อมูล by Mind Map: สถิติและข้อมูล

1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

1.1. โอกาสที่จะมีฝนตกในวันหนึ่ง ๆ

1.2. ารทดสอบประสิทธิผลของยารักษาโรค

1.3. การควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิต

1.4. การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล (Poll)

2. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1. ความหมายของข้อมูล

2.1.1. ข้อมูล (Data)

2.1.1.1. ข้อเท็จจริงหรือข่าวสารที่อาจเป็นตัวเลขหรือไม่ก็ได้

2.1.2. ข้อมูลสถิติ

2.1.2.1. ข้อมูลเป็นตัวเลขหรือไม่ก็ได้แต่จะต้องเป็นข้อมูลที่มี จำนวนมากและสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้

2.2. ประเภทของข้อมูล

2.2.1. จำแนกตามลักษณะของข้อมูล

2.2.1.1. ข้อมูลเชิงปริมาณ

2.2.1.2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.2.2. จำแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล

2.2.2.1. ข้อมูลปฐมภูมิ

2.2.2.2. ข้อมูลทุติยภูมิ

2.2.3. จำแนกตามกาลเวลา

2.2.3.1. ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

2.2.4. จำแนกตามภูมิศษสตร์

2.2.4.1. เปรียบเทียบลักษณะภูมิศาสตร์

2.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.3.1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

2.3.1.1. การสัมภาษณ์

2.3.1.2. การสอบถามทางไปรษณีย์

2.3.1.3. การสอบถามทางโทรศัพท์

2.3.1.4. การสังเกต

2.3.1.5. การทดลอง

2.3.2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

2.3.2.1. ข้อมูลที่ได้จากวิธีนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใน รายงานหรือเอกสารต่างๆที่มีผู็เก็บรวบรวมไว้อยู่แล้ว

3. ความหมายของสถิติ

3.1. ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา

3.2. ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยหลักการและระเบียบวิธีทางสถิติ มักเรียกว่า "สถิติศาสตร์"

3.3. ค่าที่คำนวณขึ้นมาจากตัวอย่าง เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะบางอย่างของข้อมูลชุดนั้น

4. กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ

4.1. การสร้างคำถามทางสถิติ(Formulating statistical questions)

4.2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection data)

4.3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis data)

4.4. การแปลความหมายข้อมูล(Interpreting data)

5. ประเภทของสถิติ

5.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)

5.1.1. สถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

5.2. สถิติอ้างอิง (Inferential statistics)

5.2.1. สถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาใน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่น ๆ ได้

6. ประโยชน์ของสถิติ

6.1. ด้านการพัฒนาประเทศ

6.1.1. การพัฒนาประเทศ รัฐบาลต้องรู้สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

6.2. ด้านธุรกิจ

6.2.1. การวางแผนในการดำเนินงานในด้านต่างๆ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว

6.3. ด้านการเกษตร

6.3.1. การคำนวณผลผลิตที่จะได้รับในแต่ละครั้งของการลงทุน

6.4. ด้านการศึกษา

6.4.1. ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา