Intro chapter 6 out put

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Intro chapter 6 out put by Mind Map: Intro chapter 6 out put

1. Out device

1.1. display device

1.1.1. คืออุปกรณ์ที่ใช้แสดง ภาพ ข้อความ หรือ วิดีโอ

1.1.2. มีทั้งหมด 5 แบบ

1.1.2.1. LCD monitor

1.1.2.1.1. ใช้หลอด fluorescent ในการแสดงภาพ

1.1.2.1.2. ตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าคือ oLed

1.1.2.2. CRT monitor

1.1.2.2.1. ใช้หลักการฉายแสงอิเล็คตรอน

1.1.2.2.2. ขนาดใหญ่เทอะทะ

1.1.2.3. Plasma monitor

1.1.2.3.1. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แกสพลาสม่า

1.1.2.3.2. มีความร้อนมากกว่าจอปกติ

1.1.2.4. Televition

1.2. printer

1.2.1. รูปแบบ

1.2.1.1. non impact printer

1.2.1.1.1. ink-jet printer

1.2.1.1.2. photo printer

1.2.1.1.3. laser printer

1.2.1.1.4. themal printer

1.2.1.1.5. mobile printer

1.2.1.1.6. label

1.2.1.1.7. all in one

1.2.1.1.8. plotter

1.2.1.2. impact printer

1.2.1.2.1. dot matrix printer

1.2.1.2.2. line printer

1.2.2. คืออุปกรณ์ที่สร้าง ภาพ ข้อความ จากข้อมูลลงกระดาษ

1.3. speaker , headphone

1.3.1. คืออุปกรณ์ที่ใช้สร้างเสียงจากข้อมูลที่ส่งจากคอมพิวเตอร์

1.3.2. มีหลายชนิดและหลายฟังก์ชั้น

1.3.3. ระบบเซอร์ราว

1.3.3.1. รูปแบบ

1.3.3.1.1. 2.1

1.3.3.1.2. 5.1

1.3.3.1.3. 7.1

1.3.3.2. ทำให้เสียงมีมิติมากขึ้น

1.3.3.3. ประกอบด้วย ตัวลำโพงและซับวูบ

1.3.3.3.1. ซับวุฟคือลำโพงเพสนั้นแหละ

1.4. other output device

1.4.1. data projector

1.4.1.1. เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ฉายอักษรหรือภาพจากจอคอม

1.4.2. interactive whiteboard

1.4.2.1. เป็นอุุปกรณ์แสดงผลจากคอมเหมือนกันแต่เมื่อสัมผัสตัวกระดานจะทำให้เกิดปฏิกิริยาในคอมด้วย

1.4.3. game controller

2. คืออะไร

2.1. ข้อมูลที่ผ่านการประมาวลผลจนสามารถที่ใช้งานได้แล้ว

2.2. เป็นทั้ง hardware และ soft ware

2.2.1. hardware เช่น

2.2.1.1. monitor

2.2.1.2. netbooks

2.2.1.3. tablet pc

2.2.1.4. smart phone

2.2.2. soft ware เช่น

2.2.2.1. Text

2.2.2.2. Graphic

2.2.2.3. audio

2.2.2.4. video

3. สิ่งที่ได้

3.1. ทำให้รู้ชนิดของ output มากขึ้น

3.2. ใช้ทำข้อสอบ

3.3. รู้ประโยชน์ต่างของเครื่อง out device แต่ละชนิด