Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

PHYSIC I การเคลื่อนที่วัตถุแข็งเกร็ง by Mind Map: PHYSIC I การเคลื่อนที่วัตถุแข็งเกร็ง
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

PHYSIC I การเคลื่อนที่วัตถุแข็งเกร็ง

Torque

คือ แรงคู่ควบที่ทำให้วัตถุสามารถหมุนได้

สูตรการคำนวณ ;

T = r*F

Rolling

คือ การรวมกันของการเคลื่อนที่แบบย้ายตำแหน่งกับการหมุน

สูตรการคำนวณ

E = 1/2 Icm (w*w) + 1/2 m(v*v)

Moment Of Inertia

สูตรการคำนวณ

I = sigma m(r*r)

I = M(k*k)

I = Ix+Iy

คือคุณสมบัติในการต้านการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ

ทฤษฎีแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล (Centroid Axis)

ทฤษฎีแกนขนาน(Parallel Axis Theorem)

ทฤษฎีแกนตั้งฉาก( Perpendicular Axis Theorem)

Angular Momentum

คือ ผลคูณของของโมเมนตัมเชิงเส้นกับรัศมี

การดลเชิงมุม

กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

พลังงานจลน์เชิงมุม

สูตรการคำนวณ

L = r*m*v

I1w1 =I2w2