PHYSIC I การเคลื่อนที่วัตถุแข็งเกร็ง

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PHYSIC I การเคลื่อนที่วัตถุแข็งเกร็ง by Mind Map: PHYSIC I การเคลื่อนที่วัตถุแข็งเกร็ง

1. Torque

1.1. คือ แรงคู่ควบที่ทำให้วัตถุสามารถหมุนได้

1.2. สูตรการคำนวณ ;

1.2.1. T = r*F

2. Rolling

2.1. คือ การรวมกันของการเคลื่อนที่แบบย้ายตำแหน่งกับการหมุน

2.2. สูตรการคำนวณ

2.2.1. E = 1/2 Icm (w*w) + 1/2 m(v*v)

3. Moment Of Inertia

3.1. สูตรการคำนวณ

3.1.1. I = sigma m(r*r)

3.1.2. I = M(k*k)

3.1.3. I = Ix+Iy

3.2. คือคุณสมบัติในการต้านการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ

3.2.1. ทฤษฎีแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล (Centroid Axis)

3.2.2. ทฤษฎีแกนขนาน(Parallel Axis Theorem)

3.2.3. ทฤษฎีแกนตั้งฉาก( Perpendicular Axis Theorem)

4. Angular Momentum

4.1. คือ ผลคูณของของโมเมนตัมเชิงเส้นกับรัศมี

4.1.1. การดลเชิงมุม

4.1.2. กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

4.1.3. พลังงานจลน์เชิงมุม

4.2. สูตรการคำนวณ

4.2.1. L = r*m*v

4.2.2. I1w1 =I2w2