สุจริตธรรมนำชาติพัฒนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สุจริตธรรมนำชาติพัฒนา by Mind Map: สุจริตธรรมนำชาติพัฒนา

1. เนื้อหา

1.1. การมีความซื่อสัตย์สุจริต

1.1.1. เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์

1.1.2. ไม่เอาเปรียบใคร

1.1.3. จริงใจต่อผู้อื่น

1.1.4. ไม่พูดโกหก

1.2. การส่งเสริมแนวทางใหการมีความซื่อสัตย์สุจริต

1.2.1. ควรส่งเสริมให้ทุกครู้ถึงผลกระทบของการโกง

1.2.2. บอกผลดีของการมีความสุจริต

2. ส่วนสรุป

2.1. ความสุจริตในปัจจุบัน

2.1.1. ความสุจริตที่หวังผล

2.1.2. ความสุจริตที่ไม่หวังผล

2.2. ข้อคิดที่ได้จากความซื่อสัตย์สุจริต

2.2.1. บ้านเมืองสงบสุข

2.2.2. อยู่ร่มกันได้อย่างสันติ

3. คำนำ

3.1. นิยามของคำว่าซื่อสัตย์สุจริต

3.1.1. ไม่คดโกงผู้อื่น

3.1.2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

3.2. ความเป็นมาของคำว่าซื่อสัตย์สุจริต

3.2.1. ซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงอะไร

3.2.2. ที่มาของคำว่าซื่อสัตย์สุจริต

3.3. บอกเป้าหมาย