Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö by Mind Map: Uurimistöö

1. Hüpotees

1.1. Võrdlushüpotees

1.2. Seosehüpotees

2. Uurimisküsimus

2.1. Uurimisküsimus(ed) sõnastatakse kvalitatiivse uurimuse korral

2.2. Uurimisküsimus on küsimus, millele tahetakse antud uuringuga vastust leida

2.2.1. aitab teemat piiritleda

2.2.2. aitab mingi nähtuse kohta leida erinevaid tähendusi

3. Vaatlus

3.1. Loodusvaatlused

3.2. Inimvaatlused

3.3. Oluline täpselt fikseerida

4. Metoodika

4.1. Interpreteerimismeetodid

4.1.1. kvalitatiivsete andmete tõlgendamine, induktiivne analüüs

4.1.2. mõtestatakse lahti saadud tulemused, selgitatakse, mida tulemused tähendavad

4.2. Andmekogumismeetodid

4.2.1. vaatlus

4.2.2. eksperiment

4.2.3. ankeetküsitlus

4.2.4. dokumendid

4.2.5. fotod

4.2.6. intervjuu

4.3. Andmetöötlusmeetodid

4.3.1. kvantitatiivsete (arv)andmete töötlemine

4.3.2. tulemused esitatakse tabelite ja diagrammidena

5. Uurimused

5.1. kvantitatiivsed

5.2. kvalitatiivsed

6. Ülevaated

6.1. üldistab senisaavutatu

6.2. esitab edasised uurimissuunad

7. Arendustööd

7.1. arvutiprogramm

7.2. elektrooniline seade jms

8. Teema valik

8.1. konkreetsus ja piiritletus

8.2. jõukohasus

8.3. materjali ja vahendite kättesaadavus

9. Tausta loomine

9.1. Allikad

9.1.1. Kirjandus

9.1.2. Ajakirjandus e. perioodika

9.1.3. Internet

9.1.4. Arhiivid

9.1.5. Varasemad uurimused

9.1.6. Ümbritsevad inimesed

10. Eesmärgi sõnastamine

10.1. Peab olema vastavuses pealkirjaga

10.2. Peab olema antud tööga saavutatav

10.3. Eesmärk on suunatud tulemusele, mitte protsessile

10.4. Eesmärk ei näita, mida tulemusega tehakse