Uurimistöö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö by Mind Map: Uurimistöö

1. Uurimused

1.1. kvantitatiivsed

1.2. kvalitatiivsed

2. Ülevaated

2.1. üldistab senisaavutatu

2.2. esitab edasised uurimissuunad

3. Arendustööd

3.1. arvutiprogramm

3.2. elektrooniline seade jms

4. Teema valik

4.1. konkreetsus ja piiritletus

4.2. jõukohasus

4.3. materjali ja vahendite kättesaadavus

5. Tausta loomine

5.1. Allikad

5.1.1. Kirjandus

5.1.2. Ajakirjandus e. perioodika

5.1.3. Internet

5.1.4. Arhiivid

5.1.5. Varasemad uurimused

5.1.6. Ümbritsevad inimesed

6. Eesmärgi sõnastamine

6.1. Peab olema vastavuses pealkirjaga

6.2. Peab olema antud tööga saavutatav

6.3. Eesmärk on suunatud tulemusele, mitte protsessile

6.4. Eesmärk ei näita, mida tulemusega tehakse

7. Hüpotees

7.1. Võrdlushüpotees

7.2. Seosehüpotees

8. Uurimisküsimus

8.1. Uurimisküsimus(ed) sõnastatakse kvalitatiivse uurimuse korral

8.2. Uurimisküsimus on küsimus, millele tahetakse antud uuringuga vastust leida

8.2.1. aitab teemat piiritleda

8.2.2. aitab mingi nähtuse kohta leida erinevaid tähendusi

9. Vaatlus

9.1. Loodusvaatlused

9.2. Inimvaatlused

9.3. Oluline täpselt fikseerida

10. Metoodika

10.1. Interpreteerimismeetodid

10.1.1. kvalitatiivsete andmete tõlgendamine, induktiivne analüüs

10.1.2. mõtestatakse lahti saadud tulemused, selgitatakse, mida tulemused tähendavad

10.2. Andmekogumismeetodid

10.2.1. vaatlus

10.2.2. eksperiment

10.2.3. ankeetküsitlus

10.2.4. dokumendid

10.2.5. fotod

10.2.6. intervjuu

10.3. Andmetöötlusmeetodid

10.3.1. kvantitatiivsete (arv)andmete töötlemine

10.3.2. tulemused esitatakse tabelite ja diagrammidena