pháp luật và đời sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
pháp luật và đời sống by Mind Map: pháp luật và đời sống

1. khái niệm : pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước .

2. bản chất của pháp luật

2.1. bản chất giai cấp

2.2. bản chất xã hội

3. mối quan hệ giữa pháp luật

3.1. pháp luật và kinh tế

3.2. pháp luật và chính trị

3.3. pháp luật và đạo đức

4. vai trò của pháp luật

4.1. là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội

4.2. là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp của mình

5. đặc trưng của pháp luật

5.1. tính quy phạm , phổ biến

5.1.1. quy tắc xử sự chung

5.1.2. áp dụng nhiều lần , ở nhiều nơi và với tất cả mọi người

5.1.3. giá trị công bằng , bình đẳng của pháp luật

5.2. tính quyền lực , bắt buộc chung

5.2.1. do nhà nước ban hành

5.2.2. được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của nhà nước

5.2.3. bắt buộc đối với mọi cá nhân , tổ chức

5.2.4. là đặc trưng để phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật và quy phạm đạo đức

5.3. tính chặt chẻ về mặt hình thức

5.3.1. văn bản có chứa quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành là văn bản quy phạm

5.3.2. đòi hỏi diễn đạt 1 cách chính xác

5.3.3. một nghĩa để người dân bình thường có thể hiểu được và thực hiện chính xác

5.3.4. phải có sự thống nhất giữ các hệ thống pháp luật