Sơ đồ chương hai và ba

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sơ đồ chương hai và ba by Mind Map: Sơ đồ chương hai và ba

1. Chương 2 kĩ năng làm việc nhóm

1.1. Xác định mục tiêu nhiệm vụ + Cụ thể,rõ ràng,dễ hiểu + Đo đếm được +Có thể đạt được + Thực tế +Có thời hạn Nhiệm vụ +Hiểu rõ ưu nhược điểm của các thành viên +Cân bằng trong công việc +Xác định được việc cần làm

1.2. NGUYÊN TẮC LẬP NHÓM LÀM VIỆC nguyên tắc số lượng thành viên +Ứng biến linh hoạt dựa trên yêu cầu + Bổ sung thành viên khi cần + Loại bớt thành viên khi cần thiết Nguyên tắc đối tượng tham gia + Cần người tâm huyết + Có chuyên môn + Căn cứ theo mục tiêu nhiệm vụ

1.3. Các cách tìm kiếm thành viên +Phân công + Tình nguyện +Chỉ định

1.3.1. Xác định rõ các vai trò Trưởng nhóm Điều phối Giảm sát Phát kiến Phản biện Ngoại giao Thực hiện

1.4. Chuẩn bị thành lập nhóm - là bước vô cùng quan trọng Cần tổ chức buổi họp nhằm +Thông báo nội dung và mục đích +Thảo luận với các thành viên +Điều chỉnh bổ các qui định + Đưa ra tiêu chí +Quyết định quyền hạng => Thành lập nhóm chính thức

1.5. Biểu mẫu lập nhóm gồm bảy điều Và biên bản lập nhóm

1.6. Xây dựng nội quy quy chế hoạt động Nội quy gồm + Qui định địa điểm thời gian số lần họp +Nói nghe phát biểu đóng góp ý kiến +Bảo mật thông tin +Quyền lợi +Qui định giải thể +Thực hiện Quy chế gồm +Phạm vi và đối tượng áp dụng +Mục tiêu +Nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm được phân công +Cơ cấu tổ chức +Nguyên tắc và cơ chế làm việc +Khen thưởng và kỉ luật +Tổ chức thực hiện

1.7. Kĩ năng cần thiết để thành lập nhóm Kĩ năng tổ chức và điều hành cuộc họp -đều tuân thủ các mục đích +Kiểm soát +Kết hợp +Thông báo +Thuyết phục Phân tích giải quyết + Nêu vấn đề +Xúc tiến thay đổi +Đào tạo và phát triển

1.7.1. Mục đích họp nhóm Cùng giải quyết vấn đề,chia sẻ công việc tạo các mối quan hệ tốt

1.7.2. Các hình thức họp nhóm Trực tiếp Gián tiếp

1.8. Các giai đoạn họp nhóm 1 chuẩn bị trước cuộc họp 2 trong cuộc họp 3 sau cuộc họp

1.9. Các nhân tố phá hủy cuộc họp + 1 người nói quá nhiều + Bàn quá lâu 1 vấn đề + Ý kiến bảo thủ +Tập trung công kích + Các thành viên chưa làm xong công việc của mình

1.10. Ngoài ra còn có kĩ năng thuyết phục và giải quyết mâu thuẫn đây cũng là các kĩ năng không thể thiếu

2. Chương 3 kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức làm việc nhóm

2.1. Lập kế hoạch KN + Ấn định mục tiêu biện pháp thực hiện các công cụ và phương pháp quản lý đúng hướng Tầm quan trọng + Giúp tạo hệ thống giải quyết tất cả vấn đề nắm vững tiến độ dễ quản lý phát triển Hữu hiệu các tiêu chuẩn

2.2. Các yếu tố cần xác định trong quá trình lập kế hoạch Công việc là j Thực hiện ở đâu Ai thực hiện Tại sao thực hiện Chi phí Nguyên liệu Phương pháp Máy móc

2.3. Mục tiêu nhiệm vụ +Xác định công việc +Ý nghĩa của công việc +Hậu quả của công việc +Xác định bước đầu và các bước tiếp theo

2.4. Thời gian địa điểm thực hiện Theo mực độ + Quan trọng khân cấp +Không quan trọng nhưng khẩn cấp +Quan trọng nhưng không khẩn cấp Không quan trọng cũng không khẩn cấp

2.5. Phương pháp thực hiện +Nắm rõ tài liệu hướng dẫn +Cách thức thực hiện + Tiêu chuẩn

2.6. Kiểm soát và kiểm tra công việc + Đặc tính công việc +Tần suất kiểm tra + Phương pháp kiểm tra Nguồn nhân lực Nguyên vật liệu

2.7. Phân công nhiệm vụ Tùy vào năng lực phân công hợp lý Xác định mức độ phù hợp Phân công quyền hạn kèm Theo và tránh nhiệm

2.8. Nội dung bản kế hoạch làm việc nhóm 1 mục tiêu - nhiệm vụ 2 các nguồn lực cần thiết 3 phương pháp thực hiện 4 phương pháp phối hợp 5đánh giá 6 hành động khắc phục 7 dự tính chi phí 8 báo cáo tiến độ

2.9. Tổ chức nhóm làm việc Yếu tố cần xác định +Thiên thời địa lợi nhân hòa + Đạt được sự đồng lòng

2.10. Công tác tổ chức nhóm làm việc Hoạch định kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều hành Kiểm soát

2.11. Những khó khăn + Quá nể nang các mối quan hệ +Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác + Tư tưởng bảo thủ + Không chú ý công việc

2.12. Các kĩ năng cần thiết Tổ chức phân công công việc Thu thập xử lý thông tin Xác định sàn lọc thông tin Kĩ năng thuyết trình Kĩ năng đưa ra quyết định

2.13. Một số thái độ cần chú trọng Thái độ cầu thị Đóng góp ý kiến phản biện Tôn trọng các thành viên Tinh thần đồng đội Chia sẻ cho nhau

2.14. Nguyên tắc tổ chức + thiết lập quan hệ tích cực + Đồng thuận + Sáng tạo +Linh hoạt +Ủy nhiệm +Khuyến khích phản biện +Trách nhiệm phối hợp