Tác giả Nguyễn Trãi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tác giả Nguyễn Trãi by Mind Map: Tác giả Nguyễn Trãi

1. Chủ nghĩa yêu nước

1.1. Tồn tại và phát triển xuyên suốt văn học trung đại VN

1.1.1. nfj

1.2. Mang âm điệu hào hùng và âm hưởng bi tráng

2. Các giai đoạn phát triển

2.1. Tk X -> tk XIV

2.1.1. Ra đời trong thời kỳ VN dành quyền độc lập tự chủ vào cuối tk X

2.1.2. Bước ngoặt lớn của văn học viết, sau đó là giai đoạn VH chữ Nôm

2.1.3. Đạt đc những thành tựu lớn, là viên gạch đầu tiên phát triển VH viết

2.2. Tk XV -> XVII

2.2.1. Ra đời khi chế độ PKVN đạt đến đỉnh cao và suy tàn dẫn đến nội chiến

2.2.2. Phát triển nhiều thể loại phong phú, đặc biệt là văn chính luận

2.3. Tk XVIII -> nửa đầu XIX

2.3.1. Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa

2.3.2. Phát triển mạnh mẽ cả văn xuôi, văn vần, VH chữ Hán/Nôm

2.4. Nửa cuối tk XIX

2.4.1. Xã hội trong hoàn cảnh VN chuyển sang thực dân nửa phong kiến

2.4.2. VH phương tây ảnh hưởng tới đời sống xã hội VN

2.4.3. VH chữ quốc ngữ xuất hiện nhưng VH chữ Hán/Nôm vẫn là chủ đạo

3. Chữ Nôm

3.1. Chữ Nôm

3.2. Xuất hiện cuối tk XVIII

3.3. Ví dụ :thơ Đường Luật, lục bát)

4. Chữ Hán

4.1. chữ Hán (thơ, văn xuôi)

4.2. Ví dụ :chiếu, biểu, hịch)

5. Các thể loại của văn học