Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych by Mind Map: Wykorzystanie komputera w
zajęciach świetlicowych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie komputera w zajęciach świetlicowych

Wnioski z badań

IV Rozdział

Jakie umiejętności i jakich zachowań uczy stosowanie komputera

Rola komputera w przezwyciężaniu trudności w nauce

Rola środków multimedialnych w organizacji czasu wolnego

Analiza badań własnych

III Rozdział

Charakterystyka grupy badawczej

Teren i organizacja badań

Metody,techniki i narzędzia badawcze

Problemy badawcze i hipotezy

Przedmiot i cel badań

II Rozdział

Pozytywne negatywne aspekty gier i programów komputerowych

Funkcje i zadania świetlicy

Komputer jako narzędzie wspomagające rozwój dziecka

I Rozdział