Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
web2.0 by Mind Map: web2.0

1. WIKIS:permitenos xerar,editar,borrar,e modificar información.Ademáis presenta unha serie de vantaxas como é a facilidade para xeraor páxinas.Distinguimos 3 tipos:PÚBLICOS ,PROTEXIDOS e PRIVADOS

2. BLOGS: distinguimos unha serie de vantaxas como son:subir ,recopilar cronolóxicamente e actualizar información