Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

web2.0 by Mind Map: web2.0
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

web2.0

WIKIS:permitenos xerar,editar,borrar,e modificar información.Ademáis presenta unha serie de vantaxas como é a facilidade para xeraor páxinas.Distinguimos 3 tipos:PÚBLICOS ,PROTEXIDOS e PRIVADOS

BLOGS: distinguimos unha serie de vantaxas como son:subir ,recopilar cronolóxicamente e actualizar información