СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ by Mind Map: СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ

1. Разходи

1.1. групиране по икономически елементи

1.1.1. Разходи за материали

1.1.2. Разходи за външни услуги

1.1.3. Разходи за амортизация

1.1.4. Разходи за възнаграждения на персонала

1.1.5. Разходи за социално и здравни осигуровки

1.2. по статии на калкулация

1.2.1. Разходи за материали

1.2.2. Разходи за външни услуги

1.2.3. Разходи за амортизация

1.2.4. Разходи за възнаграждения на персонала

1.2.5. Разходи за социално и здравни осигуровки

1.2.6. Разходи за горива

1.2.7. Разходи за производствен брак

1.3. в зависимост от начина на изменение при промяна на количеството произведена продукция

1.3.1. Постоянни разходи

1.3.2. Променливи разходи

2. Методи за определяне на себестойност

2.1. Разчетно аналитичен

2.2. Коефициентен

2.3. Пряко пресметане

2.4. Операционен/Поръчков

2.5. Нормативен

2.6. Комбиниран

2.7. Други

3. според равнище на определяне

3.1. Индивидуална себевстойност

3.2. Среднопроизводствена себестойност

4. според разходите включени в нея

4.1. Производствена/Трехнологична/Съкратена себестойност

4.2. Търговска себестойност

4.3. Пълна себестойност

5. според управлението

5.1. Планова себестойност

5.2. Фактическа себестойност

5.3. Междинна и текуща себестойност

5.4. Нормативна себестойност