Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ by Mind Map: СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ

Разходи

групиране по икономически елементи

по статии на калкулация

в зависимост от начина на изменение при промяна на количеството произведена продукция

Методи за определяне на себестойност

Разчетно аналитичен

Коефициентен

Пряко пресметане

Операционен/Поръчков

Нормативен

Комбиниран

Други

според равнище на определяне

Индивидуална себевстойност

Среднопроизводствена себестойност

според разходите включени в нея

Производствена/Трехнологична/Съкратена себестойност

Търговска себестойност

Пълна себестойност

според управлението

Планова себестойност

Фактическа себестойност

Междинна и текуща себестойност

Нормативна себестойност