Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ by Mind Map: СЕБЕСТОЙНОСТ НА
ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ

Разходи

групиране по икономически елементи

Разходи за материали

Разходи за външни услуги

Разходи за амортизация

Разходи за възнаграждения на персонала

Разходи за социално и здравни осигуровки

по статии на калкулация

Разходи за материали

Разходи за външни услуги

Разходи за амортизация

Разходи за възнаграждения на персонала

Разходи за социално и здравни осигуровки

Разходи за горива

Разходи за производствен брак

в зависимост от начина на изменение при промяна на количеството произведена продукция

Постоянни разходи

Променливи разходи

Методи за определяне на себестойност

Разчетно аналитичен

Коефициентен

Пряко пресметане

Операционен/Поръчков

Нормативен

Комбиниран

Други

според равнище на определяне

Индивидуална себевстойност

Среднопроизводствена себестойност

според разходите включени в нея

Производствена/Трехнологична/Съкратена себестойност

Търговска себестойност

Пълна себестойност

според управлението

Планова себестойност

Фактическа себестойност

Междинна и текуща себестойност

Нормативна себестойност