Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III by Mind Map: Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III

Wstęp

1. Wartości w wychowaniu, w tym wartości patriotyczne - podstawy teoretyczne

1.1. Problematyka wartości

1.2. Współczesne dylematy wychowania do wartości

1.3. Patriotyzm jako wartość szczególnie ważna w wychowaniu

1.4. Rola szkoły we wdrażaniu wartości patriotycznych

2. Podstawy metodologiczne badań własnych

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Przedmiot i cel pracy

2.3. Problemy i hipotezy badawcze

2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.5. Charakterystyka terenu badań i badanego środowiska

2.6. Organizacja badań

3. Analiza wyników własnych

3.1. Analiza materiałów z badań dokumentacji

3.2. Analiza wyników treści wywiadu

3.3. Analiza materiałów z obserwcji

Zakończenie

Literatura