Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III by Mind Map: Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III

1. Wstęp

2. 1. Wartości w wychowaniu, w tym wartości patriotyczne - podstawy teoretyczne

2.1. 1.1. Problematyka wartości

2.2. 1.2. Współczesne dylematy wychowania do wartości

2.3. 1.3. Patriotyzm jako wartość szczególnie ważna w wychowaniu

2.4. 1.4. Rola szkoły we wdrażaniu wartości patriotycznych

3. 3. Analiza wyników własnych

3.1. 3.1. Analiza materiałów z badań dokumentacji

3.1.1. 3.1.1. Podstawa programowa w klasach I-III

3.1.2. 3.1.2. Plan pracy szkoły

3.1.3. 3.1.3. Plany wychowawcze

3.2. 3.2. Analiza wyników treści wywiadu

3.3. 3.3. Analiza materiałów z obserwcji

4. Zakończenie

5. Literatura

6. 2. Podstawy metodologiczne badań własnych

6.1. 2.1. Uwagi ogólne

6.2. 2.2. Przedmiot i cel pracy

6.3. 2.3. Problemy i hipotezy badawcze

6.4. 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

6.5. 2.5. Charakterystyka terenu badań i badanego środowiska

6.6. 2.6. Organizacja badań