Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III by Mind Map: Działalność Szkoły Podstawowej w
Ostrowie w zakresie wdrażania treści
patriotycznych w klasach I-III
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Działalność Szkoły Podstawowej w Ostrowie w zakresie wdrażania treści patriotycznych w klasach I-III

Wstęp

1. Wartości w wychowaniu, w tym wartości patriotyczne - podstawy teoretyczne

1.1. Problematyka wartości

1.2. Współczesne dylematy wychowania do wartości

1.3. Patriotyzm jako wartość szczególnie ważna w wychowaniu

1.4. Rola szkoły we wdrażaniu wartości patriotycznych

2. Podstawy metodologiczne badań własnych

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Przedmiot i cel pracy

2.3. Problemy i hipotezy badawcze

2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.5. Charakterystyka terenu badań i badanego środowiska

2.6. Organizacja badań

3. Analiza wyników własnych

3.1. Analiza materiałów z badań dokumentacji

3.1.1. Podstawa programowa w klasach I-III

3.1.2. Plan pracy szkoły

3.1.3. Plany wychowawcze

3.2. Analiza wyników treści wywiadu

3.3. Analiza materiałów z obserwcji

Zakończenie

Literatura