Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Työpaikalla tapahtuva oppiminen by Mind Map: Työpaikalla tapahtuva oppiminen

1. Mistä on kysymys?

1.1. Asetuksen 811/98 mukaan kaikkiin toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista.

1.2. Työpaikalla tapahtuva oppiminen eli työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta.

1.3. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.

1.4. Syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja tuoda työelämän käytännöt tutummaksi.

1.5. Työssäoppisjakson pelisäännöt sovitaan yhdessä

1.6. Tavoitteet: mitä työssäoppimisjaksolla on tarkoistus oppia

1.7. Työpaikkayhteistyön kautta yrityksillä on vaikutuskanava koulutuksen kehittämiseen.

1.8. Työssäoppimisen avulla pyritään kaikille opiskelijoille opettamaan asioita, mitä ei koulumaailmassa pysty opettamaan.

1.9. Opiskelija ei ole yleensä työsuhteessa työnantajaan eikä hänelle siten tavallisesti makseta palkkaa.

2. Määrä ja laatu

2.1. Työssäoppiminen on tavoitteellista, laajuudeltaan vähintään 20 ov kestävää koulutusta joka arvioidaan ja ohjataan oppilaitoksesta käsin.

2.2. Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee mitkä tutkinnon osat käsitellään työssäoppimisjaksoissa ja miten oppimista ohjataan ja arvioidaan

2.3. Tavoitteet vs. arviointikriteerit

2.4. Suunnittelu ja aikataulutus tärkeitä onnistumisen kannalta

2.5. Ohjaavan opettajan resurssit elinehto laadukkaalle toteutukselle

2.6. Opiskelijalle varattava aikaa työssäoppimispaikan etsintään

2.7. Työpaikan soveltuvuus varmistetaan opettajan, oppilaan ja työpaikan kesken

2.8. Oppilaan olisi tutustuttava työpaikkaan ja siellä tehtäviin töihin ennen kuin hakee paikkaa (soveltuvuuden varmistus ennen hakua)

2.9. Työpaikan tulisi olla tietoinen hakijoiden soveltuvuudesta (mitä opiskeltu, kauanko, valmiudet)

2.10. Opettajan tulisi huolehtia, että paikka soveltuu oppijalle huomioiden oppijan motiivin ja innostuksen, mahdollisen arkuuden, teoreettisuuden tai käsillä tekemisen vahvuuden, lahjakkuuden, kokemuksen jne.

2.11. Opiskelijaa ei saa jättää yksin vastuuseen työpaikalla.

2.12. Työn vaativuus ja alakohtaisuus lisääntyy opiskeluvuosien myötä.

2.13. Pettymyksiäkin tulee joskus: alakohtaista työtä ei saanutkaan tehdä tai kemiat eivät toimineet. Kokemus se on negatiivinenkin kokemus.

2.14. Työpaikkaohjaajilla ei ole muodollista pätevyysvaatimusta.

2.15. Yrityksen velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta, perehdytyksestä ja työnopastuksesta.

2.16. Työpaikkaohjaajia myös koulutetaan: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, opiskelijalähtöinen ohjaaminen, työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen, opiskelijan arviointi työpaikalla

3. Organisointi ja toteutus

3.1. Opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet

3.2. Toimijat: työpaikkaohjaaja, yhteistyötä koordinoiva hlö yrityksessä, opettaja, työssäoppija

3.3. Prosessi: paikan hankinta, sopivuuden tarkistus, tavoitteiden kommunikointi työpaikkaohjaajalle ja työssäoppijalle, sopimusten laadinta (oppilaitos - yritys ja oppilaitos - opiskelija), kolmikantakeskustelut to-jakson aikana, oppisen edistymisen kirjaaminen, arviointikeskustelu (opetaja, oppilas, työpaikkaohjaaja)

3.4. Paikan hankinta: pyrkimys, että opiskelija itse hankkii paikan (laatii hakemuksia, soittaa yrityksiin, sopii tapaamisista, käy haastatteluissa)

3.5. Opiskelijan henkilökohtainen työssäoppimissopimus: laaditaan ja allekirjoitetaan

3.6. Opiskelija pitää päiväkirjaa oppimisestaan: päivittäin vs. kerran viikossa. Sähköisesti (=Moodle tai vastaava, jolloin ohjaavalla opettajalla mahdollisuus seurata)

4. Koulutusastekohtaiset erot

4.1. Oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen nuorisoasteen koulutukseen sisältyy vähintään puoli vuotta työssäoppimista

4.2. Aikuiskoulutuksessa työssäoppimisjakson pituus määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

4.3. Ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu 0,5 - 2 vuoden mittainen työssäoppimisjakso.

4.4. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta tapahtuu työpaikalla, täydennettynä tietopuolisella koulutuksella ammattioppilaitoksessa

4.5. Nuorisoaste: ensin koulupaikka => työssäoppimispaikka Oppisopimuskoulutus: ensin työpaikka => anotaan oppisopimusta oppisopimuskoulutusta järjestäviltä laitoksilta.