தலைவலி

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
தலைவலி by Mind Map: தலைவலி

1. Consider *Giant cell arteritis *tumor * stroke

2. 8.band like pain 9.nondisabling 10.nonprogressive

2.1. Consider *Tension type headache *cervicogenic *Temporo mandibular joint dysfunction

3. Rule out *stroke *tumor *acute glucoma *giant cell arteritis

4. 1.வாய்குமட்டல் உள்ளதா? 2.வெளிச்சத்தை கண்டால் கண் கூசுமா? 3.சத்தத்திற்கு பயப்படுவீர்களா? 4.வலி ஒருபக்கம்(வல or இட) மட்டும் உள்ளதா? 5. துடிப்பது(throbbing) போன்று வலி உள்ளதா?

4.1. Consider *migraine *migraine with aura - if aura presents

5. 1.திடீரென தோன்றியதா? 2.ஏற்கனவே இருந்த தலைவலி மாறுபட்டு புதிதாக தோன்றுகிறதா?

5.1. 6.காய்ச்சல் உள்ளதா?

5.1.1. Rule out * Viral syndrome *sinusitis *meningitis

5.2. 9.நீண்ட நாட்களாக மருந்து எடுத்துகொண்டு இருக்கிறீர்களா?

5.3. 50yrs<

6. நாள்பட்ட தலைவலி

6.1. 6.ஒருபக்கமாக(unilateral) குத்துதல் போன்ற வலி (piercing pain) 7. கண்களை சுற்றி வலி உண்டா?

6.1.1. Consider *Cluster headache

7. 1. Visual loss உள்ளதா? 2. Seizure ஏற்பட்டதா? 3.உடலை நேராக நிறுத்துவதில் சிரமம் உள்ளதா? 4.உடலில் ஒரு பாதிமட்டும் பலக்குறைவாக உள்ளதா? 5.மாறுபட்ட மனநிலை ஏற்பட்டுள்ளதா?

8. Consider *medication induced headache

9. 7.இருமல்,கலவி or exertional triggers

9.1. Consider 1. CNS aneurysm