Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Filozófiatörténet by Mind Map: Filozófiatörténet
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Filozófiatörténet

SH Atlasz Filozófia című tankönyv alapján

az ész használata és az individum fontossága határozza meg

Német idealizmus

a felvilágosodás nagy hatást gyakorol

kialakul a német nemzeti öntudat

romantikus szemlélet

Sturm und Drang

Fichte (1762-1814)

Schelling (1775-1854)

G. W. F. HEGEL (1770-1831)

Immanuel KANT (1724-1804)

Felvilágosodás

XVII-XVIII. századi szellemtörténeti korszak

két jelentős irányzat

eltávolodik a hagyományoktól

nagyrabecsüli a szabadságot

törekszik a vallások közötti toleranciára

természettudományos áttörés

jogfilozófia

államformákban is megnyilvánul

Jean Jacques Rousseau

Antikvitás

alapjellemzők

korszakok

Keleti filozófiák

India

Kína

Ókori Kelet

Középkor

a kereszténység és a filozófia kapcsolata jellemzi

állandó kérdés a hit és a tudás között forog

a filozófiai irányzatok képviselői főként papok

patrisztika

skolasztika (Kr. u. IX. sz.)

Reneszánsz

átmeneti korszak

nem nagy filozófiai rendszerek: kísérletezgetés

tudományos feltalálások

humanizmus

olasz filozófia

modern természettudományok

Francis Bacon

reformáció

XIX. századi filozófiák

tudományos és technológiai fejlődés társadalmi változásokat eredményezett

ipari forradalom

emberkép megváltozása

Artur Schopenhauer

Sören Kierkegaard

pozitivizmus

Karl Marx

Friedrich Nietzsche

Wilhelm Dilthey

XX. századi filozófiák

technikai és természettudományos ismeretek robbanásszerű gyarapodása

egzisztencializmus

modern logika

társadalom és kultúra éles kritikája

történelem a filozófia témájává vált

alapvető fogalmak

agnosztikus

ateista

deduktív

deista

dialektika

egzisztencializmus

empirizmus

filozófia

gnoszeológia

hülozoista

idealista

induktív

intuíció

irracionalizmus

kozmogónia

kozmológia

materialista

metafizika

modern

nihilizmus

ontológia

pesszmizmus

posztmodern

pozitivizmus

pragmatizmus

racionalizmus

szellemtörténet

szentimentalizmus

szenzualizmus

szkeptikus

utilitarizmus