Ιδέες για σενάρια, παρακαλώ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ιδέες για σενάρια, παρακαλώ by Mind Map: Ιδέες για σενάρια, παρακαλώ

1. Problem 2

2. Επιφυλάξεις

2.1. Δεν είμαστε όλοι θεολόγοι όμως...

3. Plan

3.1. Goals

3.1.1. Goal 1

3.1.2. Goal 2

3.2. Rules

3.2.1. Session Rule 1

3.2.2. Session Rule 2

3.3. Define Problems

3.4. Capture Ideas

3.5. Prioritize Ideas

3.6. Define Action Points

4. Ideas

4.1. H θέση της γυναίκας στις μονοθεϊστι

4.2. Idea 3

4.3. Idea 4

5. Prioritize Ideas

5.1. High Priority

5.2. Medium Priority

5.3. Low Priority

6. Action Points

6.1. Action Point 1

6.2. Action Point 2

7. Θρησκεύματα και γιορτές!!!!