Ιδέες για σενάρια, παρακαλώ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ιδέες για σενάρια, παρακαλώ by Mind Map: Ιδέες για σενάρια, παρακαλώ

1. Plan

1.1. Goals

1.1.1. Goal 1

1.1.2. Goal 2

1.2. Rules

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

1.3. Define Problems

1.4. Capture Ideas

1.5. Prioritize Ideas

1.6. Define Action Points

2. Action Points

2.1. Action Point 1

2.2. Action Point 2

3. Prioritize Ideas

3.1. High Priority

3.2. Medium Priority

3.3. Low Priority

4. Problem 2

5. Επιφυλάξεις

5.1. Δεν είμαστε όλοι θεολόγοι όμως...

6. Ideas

6.1. H θέση της γυναίκας στις μονοθεϊστι

6.2. Idea 3

6.3. Idea 4

7. Θρησκεύματα και γιορτές!!!!