ระบบประสาท (Nervous system)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบประสาท (Nervous system) by Mind Map: ระบบประสาท     (Nervous system)

1. ระบบประสาท

1.1. ซิมพาเทติก

1.2. พาราซิมพาเทติก

2. การทำงานของระบบประสาท

2.1. รีเฟลกซ์

2.1.1. หน่วยรับความรู้รู้สึก

2.1.2. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก

2.1.3. ศูนย์กลางรีเฟลกซ์

2.1.4. เซลล์ประสาทสั่งการหรือนำออก

2.1.5. หน่วยปฏิบัติการ

2.2. ชนิดของรีเฟลกซ์

2.2.1. รีเฟลกซ์หนึ่งชนิด

2.2.2. รีเฟลกซ์หลายชนิด

3. ระบบประสาท

3.1. ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)

3.1.1. สมอง (brain)

3.1.2. ไขสันหลัง(spinal cord)

3.2. ระบบประสาทส่วนปลาย (PCN)

3.2.1. เส้นประสาท (nerve)

3.2.1.1. เส้นประสาทสมอง

3.2.1.2. เส้นประสาทไขสันหลัง

3.2.2. ปมประสาท( ganglion)

3.2.3. ปลายประสาท (nerve ending)

4. หน้าที่โดยทั่วไป

4.1. ระบบรับความรู้สึก

4.1.1. ตัวรับความรู้สึกที่อยู่ตามผิวหนังและอวัยวะภายใน

4.1.2. รับและส่งกระเเสประสาท

4.1.2.1. ให้เซลล์ประสาทรับความรู้สึกหรือนำเข้า

4.2. ระบบประสาทส่วนกลาง

4.2.1. หน้าที่

4.2.1.1. รับข้อมูล

4.2.1.2. วิเคราะห์ข้อมูล

4.2.1.3. แปลผลข้อมูล

4.2.1.4. ประสานงานข้อมูลที่ได้มาจากส่วนต่างๆของร่างกาย

4.2.2. ประกอบด้วยเซลล์ประสาทส่วนกลางอยู่ที่

4.2.2.1. สมอง

4.2.2.2. ไขสันหลัง

4.3. ระบบสั่งการ

4.3.1. หน้าที่

4.3.1.1. รับประแสประสาทจาก

4.3.1.1.1. ส่วนกลางไป

4.3.2. ประกอบด้วย

4.3.2.1. เซลล์ประสาท

4.3.2.1.1. สั่งการหรือนำออก

5. ชนิดของเซลล์ประสาท

5.1. ขั้วเดียว (unipolar neuron

5.2. สองขั้ว (bipolar neuron)

5.2.1. รับความรู้สึกที่

5.2.1.1. เรตินา

5.2.1.2. คอเคลีย

5.2.1.3. เยื่อบุผิวของโพรงจมูก

5.3. หลายขั้ว (multipolar neuron)

5.3.1. พบที่

5.3.1.1. สมอง

5.3.1.2. ไขสันหลัง

6. ส่วนประกอบ

6.1. เซลล์ประสาท

6.1.1. เป็นหน่วยหน้าที่ของระบบประสาท

6.1.2. ตัวเซลล์

6.1.2.1. เรียกว่า

6.1.2.1.1. Cell body

6.1.2.1.2. Soma

6.1.2.1.3. Perikaryon

6.1.2.2. รวมกลุ่มกัน

6.1.2.2.1. ในสมองและไขสันหลัง

6.1.2.2.2. นอกสมองและไขสันหลัง

6.1.3. แขนง

6.1.3.1. dendrite

6.1.3.1.1. แขนงสั้นๆยื่นออกจากตัวเซลล์

6.1.3.1.2. มีหลายเเขนง

6.1.3.1.3. หน้าที่

6.1.3.2. axon

6.1.3.2.1. มี 2 เซลล์

6.1.3.2.2. เเขนงยาวแขนงเดียว

6.2. neuroglia

6.2.1. แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆ

6.2.2. ไม่ได้ทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาท

6.2.3. มีหน้าที่สร้างปลอกไมอีลิน

6.2.3.1. เซลล์ชวาน

6.2.3.2. โอลิโกเดนโครไซต์

7. กลไกการทำงาน

7.1. ศักย์ไฟฟ้าในภาวะปกติของเซลล์ประสาท

7.2. ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน

8. คุณสมบัติ

8.1. ไวต่อการถูกกระตุ้น

8.2. สามารถนำกระแสประสาทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

9. ระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

9.1. สมอง

9.1.1. ซีรีบรัม

9.1.2. ทาลามัส

9.1.3. ไฮโพทาลามัส

9.1.4. สมองส่วนกลาง

9.1.5. พอนส์

9.1.6. เซรีเบลัม