Data nội bộ | PR Case Study DGDL Thái Dương

Mindmap luồng email triển khai gửi mass data nội bộ (khoảng 1000 data)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Data nội bộ | PR Case Study DGDL Thái Dương by Mind Map: Data nội bộ | PR Case Study DGDL Thái Dương

1. LDP 1 Opt 1 (bỏ)

1.1. Thực hiện thao tác điền form đăng kí

1.1.1. 1. Thông tin cá nhân: Tên, SĐT, Email, Chức vụ, Công ty, Lĩnh vực hoạt động

1.1.1.1. Email 1

1.1.1.1.1. 1. Nhận file tài liệu Case PDF

2. Email 1

2.1. 1. Thông tin giới thiệu Case (hình ảnh, inforgraphic) 2. Nút dẫn sang LDP1

3. LDP 1 Opt 2

3.1. Thực hiện thao tác điền form đăng kí

3.1.1. 1. Thông tin cá nhân: Tên, SĐT, Email, Chức vụ, Công ty, Lĩnh vực hoạt động

3.1.1.1. 2. Tùy chọn

3.1.1.1.1. 2.1. Nhận thêm case khác tương tự

3.1.1.1.2. 2.2. Nhận thông tin giải pháp

3.1.1.1.3. 2.3 Nhận cả 2

3.1.1.1.4. 2.4 Không có nhu cầu