3 gợi ý cân nhắc trước khi chạy quảng cáo GG ADS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3 gợi ý cân nhắc trước khi chạy quảng cáo GG ADS by Mind Map: 3 gợi ý cân nhắc trước khi chạy quảng cáo GG ADS

1. Cách đo lường hiện đại

1.1. Firt-party-data + dữ liệu từ GG ADS

1.1.1. Sử dụng công cụ Offline Conversion Import (OCI) của Google

1.1.2. Thiết lập hành trình khách hàng theo các mô hình

1.1.3. Phễu Marketing

1.2. Đo lường hành trình khách hàng

1.2.1. Sử dụng enhanced conversion

1.2.2. data-driven attribution

1.2.2.1. Đo lường các tương tác từ

1.2.2.1.1. Click

1.2.2.1.2. Xem video

1.2.2.1.3. Shopping

1.2.2.1.4. Youtube

1.2.2.1.5. Display

2. Khai thác tệp đối tượng mang lại "giá trị" lớn nhất

2.1. Thử nghiệm với từ khóa mở rộng để thu hút lượt tìm kiếm mới

2.2. responsive search ads

2.2.1. tối ưu quảng cáo tự động của Google

2.3. value-based bidding

2.3.1. đấu thầu tự động của Google

3. Thu hút người đang có nhu cầu (cuối phễu)

3.1. GG ads chưa tên thương hiệu

3.2. Tạo chiến dịch cho từng mảng vụ/sản phẩm

3.3. Thêm các tư fkhoas liên quan, điều chỉnh đối sánh từ khóa

3.4. Thêm phần mở rộng

3.5. sử dụng form điền thông tin tự động

4. Thu hút nhiều nhóm đối tượng ở đầu phễu

4.1. smart display campaign

4.2. Discovery campaign

4.3. Chạy True view thuyết phục khách hàng tác động qua Youtube

4.4. Mở rộng phạm vi