Regulamin

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Regulamin by Mind Map: Regulamin

1. WYDZIAŁ I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.1. Rada Wydziału

1.1.1. Rada Wydziału pełni funkcje stanowiące, nadzorujące i opiniodawcze w sprawach dotyczących wydziału

1.1.2. Skład Rady Wydziału określają przepisy ustawy i statutu

1.1.3. Tryb działania Rady Wydziału określa regulamin uchwalony przez Radę Wydziału

1.1.3.1. Szczegółowy zakres działania Prorektorów określa Rektor w drodze zarządzenia, informując o tym Senat i społeczność akademicką

1.1.3.2. Do zadań Prorektorów nalezy:

1.1.3.2.1. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z nadzorowaną działalnością, z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych dla organów kolegialnych, Rektora, Dziekana i Kanclerza

1.1.3.2.2. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach środków przydzielonych na nadzorowaną działalność w planie rzeczowo – finansowym Akademii, w tym wynikających z udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych, w wysokościach określonych w pisemnych pełnomocnictwach Rektora

1.1.3.2.3. wykonywanie uprawnień Akademii jako strony umów cywilnoprawnych, w granicach określonych zakresem działania i pełnomocnictwem oraz w ramach posiadanych na ten cel środków

1.1.3.2.4. rozpatrywanie (mieszczących się w zakresie kompetencji) odwołań pracowników i studentów od decyzji Dziekanów

1.1.3.2.5. wnioskowanie w sprawach zatrudnienia kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz akceptowanie wniosków kierowników tych jednostek w sprawach zatrudniania pracowników jednostki

1.1.3.2.6. określanie zakresów zadań dla kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,

1.1.3.2.7. ocena pracy kierowników i pracowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz wnioskowanie w sprawach nagradzania, karania i zwalniania kierowników tych jednostek. Akceptacja wniosków kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych dotyczących nagradzania, karania i zwalniania pracowników jednostki,

1.1.3.2.8. wnioskowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk administracyjnych w ramach podległego pionu.

1.1.3.3. Prorektorzy ponoszą odpowiedzialność za

1.1.3.3.1. realizację powierzonych im zadań,

1.1.3.3.2. skutki finansowe podjętych decyzji

1.1.3.3.3. naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1.1.3.3.4. czynności związane z procesem zamówień publicznych, zgodnie z Instrukcją Udzielania Zamówień Publicznych

1.1.3.4. Główne zadania Prorektora ds. edukacji

1.1.3.4.1. koordynacja działań związanych z:

1.1.3.4.2. nadzór nad realizacją

1.1.3.4.3. inicjowanie nowych rozwiązań

1.1.3.4.4. organizacja rekrutacji na wszystkie systemy studiów oraz nadzorowanie jej przebiegu, przewodniczenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz współpraca i kontrola prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych

1.1.3.4.5. organizacja roku akademickiego

1.1.3.4.6. wspieranie działalności kół naukowych, organizacji, stowarzyszeń i klubów studenckich

1.1.3.4.7. współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie spraw studenckich (w tym pomocy materialnej dla studentów oraz domów studenckich)

1.1.3.5. Główne zadania Prorektora ds. nauki

1.1.3.5.1. koordynacja:

1.1.3.5.2. nadzór nad:

1.1.3.5.3. promowanie potencjału naukowego pracowników Akademii w środowisku regionalnym, krajowym i zagranicznym

1.1.3.6. Główne zadania Prorektora ds. organizacyjnych

1.1.3.6.1. koordynacja działań związanych z:

1.1.3.6.2. nadzór nad

1.1.3.6.3. współpraca z Radą UŜytkowników Sieci ŚASK

1.2. Dziekan

1.2.1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz w granicach określonych ustawą i statutem. Dziekan jest przełoŜonym pracowników, doktorantów i studentów wydziału

1.2.2. Kompetencje Dziekana określają przepisy ustawy oraz statutu

1.2.2.1. Dziekan sprawuje nadzór nad administracją i rozporządzaniem środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji wydziału oraz podejmuje decyzje w zakresie nienaleŜącym do kompetencji Rady Wydziału lub innych organów Akademii

1.2.2.2. Dziekan moŜe niektóre kompetencje określone w ust. 4 przekazać Prodziekanom

1.2.2.3. Dziekan realizuje swoje zadania przy pomocy Prodziekanów oraz określa ich zadania i kompetencje

1.2.3. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania administracji i rozporządzania środkami finansowymi wydziału, szczególnie w zakresie:

1.2.3.1. podziału środków budŜetowych na jednostki organizacyjne wydziału

1.2.3.2. przydziału katedrom środków finansowych przeznaczonych na ich działalność statutową

1.2.3.3. wstrzymania finansowania działalności dotowanej przez ministerstwo w przypadku niegospodarności i naruszenia zasad dyscypliny finansowej

1.2.3.4. kwalifikacji tematów badawczych finansowanych ze środków na badania własne oraz komisyjnego odbioru tematów zrealizowanych,

1.2.3.5. wnioskowania o zawarcie umów na prace zlecone w ramach umów cywilnoprawnych, prowadzone przez wydział

1.2.3.6. wnioskowania do rektora o zatrudnienie nauczycieli akademickich w ramach posiadanych środków i limitu

1.2.3.7. dysponowania funduszem nagród dla pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi

1.2.3.8. wnioskowania do rektora o przyznanie nagród nauczycielom akademickim

1.2.3.9. merytorycznego nadzoru nad realizacją budŜetu wydziału.

1.2.4. Do zadań Dziekana w zakresie nadzoru nad administracją i finansami wydziału naleŜy w szczególności:

1.2.4.1. nadzór nad realizacją funduszu pomocy materialnej dla studentów wydziału

1.2.4.2. zlecanie zadań dydaktycznych jednostkom organizacyjnym wydziału i międzywydziałowym oraz ogólny nadzór nad merytoryczną obsługą procesu dydaktycznego i zabezpieczeniem pomieszczeń dydaktycznych wydziału

1.2.4.3. Dziekan współpracuje z Rektorem w opracowaniu planu rzeczowo – finansowego Akademii.

1.3. Prodziekani

1.3.1. Do obszarów działania prodziekana ds. nauki naleŜy w szczególnośc

1.3.1.1. inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności naukowo-badawczej na wydziale

1.3.1.2. nadzór wraz z Dziekanem nad prawidłowym przebiegiem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich

1.3.1.3. wspieranie rozwoju studenckich kół naukowych

1.3.2. prodziekana ds. studentów

1.3.2.1. obszar działania prodziekana ds. studentów

1.3.2.1.1. współpraca z organizacjami studenckimi w zakresie realizacji procesu dydaktycznego i przyznawania pomocy materialnej studentom

1.3.2.1.2. kontrola realizacji toku studiów

1.3.3. Dziekan kieruje Wydziałem przy pomocy nie więcej niŜ trzech prodziekanów

1.4. Jednostki organizacyjne Wydziału

1.4.1. W ramach wydziału są tworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności katedry, zakłady

1.4.2. Tryb powoływania, przekształcania i likwidacji katedr i zakładów określa statut

1.4.3. Zakres działania katedry lub zakładu określa Rektor w zarządzeniu powołującym odpowiednio katedrę lub zakład

1.4.4. Tryb powoływania i odwoływania kierowników katedr i zakładów określa statut

1.5. Dziekanat

1.5.1. Do zadań dziekanatu naleŜy organizacyjno-techniczna obsługa procesu naukowego i dydaktycznego realizowanego na wydziale, a takŜe obsługa Rady Wydziału, Dziekana i Prodziekanów, a w szczególności:

1.5.1.1. przygotowanie i obsługa procesu dydaktycznego oraz działania związane z podnoszeniem jakości kształcenia

1.5.1.2. prowadzenie dokumentacji studentów, w tym obsługa systemu informatycznego

1.5.1.3. koordynowanie prac związanych z oceną parametryczną wydziału oraz sporządzanie sprawozdań z działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej wydziału

1.5.1.4. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem naukowym pracowników wydziału a takŜe prowadzonymi przewodami doktorskimi, habilitacyjnymi oraz postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesor

1.5.1.5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem studentom świadczeń pomocy materialnej

1.6. Sekretariaty katedr

1.6.1. Do zadań sekretariatu katedry (katedr) naleŜy zapewnienie obsługi administracyjnotechnicznej procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego,

1.6.1.1. zapewnienie sprawnej organizacji i obsługi administracyjno-technicznej spotkań naukowych i dydaktycznych jednostki (konferencji, sesji naukowych oraz wizyt krajowych i zagranicznych),

1.6.1.2. współpraca z dziekanatami w zakresie obsługi procesu dydaktycznego

1.6.1.3. obsługa systemu informatycznego w zakresie obciąŜeń dydaktycznych pracowników katedry

1.6.1.4. przyjmowanie korespondencji wpływającej do sekretariatu, przedkładanie korespondencji przełoŜonemu oraz przekazywanie pozostałym pracownikom jednostki

1.6.1.5. wykonywanie zadań słuŜbowych zlecanych przez kierownika katedry lub kierownika dziekanatu

1.6.2. Pracownicy zatrudnieni w sekretariatach katedr podlegają słuŜbowo kierownikowi dziekanatu.

2. ORGANIZACJA AKADEMII

2.1. Senat

2.1.1. Senat Akademii sprawuje funkcje stanowiące, opiniodawcze oraz nadzorcze w zakresie określonym przepisami ustawy oraz statutu.

2.1.2. Skład i kompetencje Senatu określają przepisy ustawy

2.1.3. Posiedzeniom Senatu przewodniczy rektor lub z jego upowaŜnienia prorektor.

2.1.4. Tryb działania Senatu określa regulamin uchwalony przez Senat

2.2. Rektor

2.2.1. Rektor kieruje działalnością Akademii i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełoŜonym pracowników, studentów i doktorantów Akademii.

2.2.2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów.

2.2.3. Kompetencje Rektora określają przepisy ustawy, statutu oraz innych przepisów prawnych regulujących zadania, obowiązki i uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji kierownika jednostki oraz przełoŜonego wszystkich pracowników

2.2.3.1. organizacyjnego rozwoju Akademii

2.2.3.2. współpracy z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej

2.2.3.3. polityki zatrudnieniowej i płacowej

2.2.3.4. finansów Akademii

2.2.3.5. polityki inwestycyjnej

2.2.3.6. koordynacji planowania i sprawozdawczości oraz sporządzania informacji i analiz dla potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych

2.2.3.7. spraw obronnych

2.2.3.8. spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

2.2.3.9. kontroli wewnętrznej

2.2.3.10. bezpieczeństwa i higieny pracy

2.2.4. Rektor kieruje działalnością Akademii przy pomocy

2.2.4.1. Prorektora ds. Edukacji

2.2.4.2. Prorektora ds. Nauki

2.2.4.3. Prorektora ds. Organizacyjnych

2.2.4.4. Dziekanów wydziałów

2.2.4.5. Kanclerza

2.3. Prorektorzy

2.3.1. Szczegółowy zakres działania Prorektorów określa Rektor w drodze zarządzenia, informując o tym Senat i społeczność akademicką

2.3.2. Do zadań Prorektorów nalezy:

2.3.2.1. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z nadzorowaną działalnością, z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych dla organów kolegialnych, Rektora, Dziekana i Kanclerza

2.3.2.2. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach środków przydzielonych na nadzorowaną działalność w planie rzeczowo – finansowym Akademii, w tym wynikających z udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych, w wysokościach określonych w pisemnych pełnomocnictwach Rektora

2.3.2.3. wykonywanie uprawnień Akademii jako strony umów cywilnoprawnych, w granicach określonych zakresem działania i pełnomocnictwem oraz w ramach posiadanych na ten cel środków

2.3.2.4. rozpatrywanie (mieszczących się w zakresie kompetencji) odwołań pracowników i studentów od decyzji Dziekanów

2.3.2.5. wnioskowanie w sprawach zatrudnienia kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz akceptowanie wniosków kierowników tych jednostek w sprawach zatrudniania pracowników jednostki

2.3.2.6. określanie zakresów zadań dla kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,

2.3.2.7. ocena pracy kierowników i pracowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz wnioskowanie w sprawach nagradzania, karania i zwalniania kierowników tych jednostek. Akceptacja wniosków kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych dotyczących nagradzania, karania i zwalniania pracowników jednostki,

2.3.2.8. wnioskowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk administracyjnych w ramach podległego pionu.

2.3.3. Prorektorzy ponoszą odpowiedzialność za

2.3.3.1. realizację powierzonych im zadań,

2.3.3.2. skutki finansowe podjętych decyzji

2.3.3.3. naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2.3.3.4. czynności związane z procesem zamówień publicznych, zgodnie z Instrukcją Udzielania Zamówień Publicznych

2.3.4. Główne zadania Prorektora ds. edukacji

2.3.4.1. koordynacja działań związanych z:

2.3.4.1.1. realizacją procesu dydaktycznego Akademii

2.3.4.1.2. organizacją studiów dla studentów cudzoziemców

2.3.4.1.3. uprawnieniami wydziałów do prowadzenia, powoływania nowych kierunków studiów oraz ich akredytacją

2.3.4.2. nadzór nad realizacją

2.3.4.2.1. uchwał podejmowanych przez Senat oraz decyzji i zarządzeń rektora, odnoszących się do procesu kształcenia i spraw studenckich

2.3.4.2.2. planu rzeczowo – finansowego, w części dotyczącej działalności naukowej, kulturalnej i społecznej studentów oraz nad świadczeniami pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

2.3.4.3. inicjowanie nowych rozwiązań

2.3.4.3.1. organizacji studiów

2.3.4.3.2. wdraŜania nowych technologii kształcenia

2.3.4.3.3. wyposaŜenia technicznego dydaktyki

2.3.4.4. organizacja rekrutacji na wszystkie systemy studiów oraz nadzorowanie jej przebiegu, przewodniczenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz współpraca i kontrola prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych

2.3.4.5. organizacja roku akademickiego

2.3.4.6. wspieranie działalności kół naukowych, organizacji, stowarzyszeń i klubów studenckich

2.3.4.7. współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie spraw studenckich (w tym pomocy materialnej dla studentów oraz domów studenckich)

2.3.5. Główne zadania Prorektora ds. nauki

2.3.5.1. koordynacja:

2.3.5.1.1. działalności naukowo – badawczej

2.3.5.1.2. przedsięwzięć w zakresie organizacji krajowych konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów i warsztatów oraz współpraca z instytucjami naukowymi, jednostkami administracyjnymi, gospodarczymi i samorządowymi

2.3.5.1.3. działalności międzynarodowej w zakresie międzynarodowych programów badawczych,

2.3.5.2. nadzór nad:

2.3.5.2.1. realizacją działalności naukowo – badawczej

2.3.5.2.2. wydatkowaniem środków przeznaczonych na finansowanie działalności naukowej i badawczej podległych jednostek organizacyjnych

2.3.5.3. promowanie potencjału naukowego pracowników Akademii w środowisku regionalnym, krajowym i zagranicznym

2.3.6. Główne zadania Prorektora ds. organizacyjnych

2.3.6.1. koordynacja działań związanych z:

2.3.6.1.1. organizacją i rozwojem Akademii,

2.3.6.1.2. nformatyzacją Akademii

2.3.6.1.3. promocją studentów i absolwentów na rynku pracy, poszerzaniem kontaktów i organizacją współpracy z absolwentami oraz tworzeniem trwałych form współpracy ze środowiskiem gospodarczym

2.3.6.2. nadzór nad

2.3.6.2.1. tworzeniem i realizacją wieloletnich oraz rocznych planów działalności Akademii, jak równieŜ nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów bazy lokalowej

2.3.6.2.2. ochroną danych osobowych i informacji niejawnych

2.3.6.2.3. kształceniem młodej kadry naukowo – dydaktycznej

2.3.6.3. współpraca z Radą UŜytkowników Sieci ŚASK

2.4. wydziały

2.4.1. podstawowe jednostki organizacyjne:

2.4.1.1. Wydział Ekonomii

2.4.1.2. Wydział Finansów i Ubezpieczeń

2.4.1.3. Wydział Zarządzania

2.4.1.4. Wydział Informatyki i Komunikacji

2.4.2. Wydział realizuje zadania naukowe w ramach określonych dyscyplin nauk ekonomicznych a takŜe dydaktyczne w zakresie prowadzonych kierunków studiów na wydziale oraz przedmiotów na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały

2.4.3. Organizację wydziału oraz zasady działania jego organów i jednostek organizacyjnych określają zapisy Rozdziału IV Regulaminu (§ 23 - § 29).

2.5. Kanclerz

2.5.1. Kanclerza zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu Akademii

2.5.2. Zadania i kompetencje Kanclerza określają przepisy ustawy, Statut, niniejszy Regulamin (§ 4 - § 8) oraz pełnomocnictwa udzielone przez Rektora

2.5.3. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niŜ trzech zastępców, w tym Kwestora, których jest bezpośrednim przełoŜonym. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności zastępców określa Kanclerz z uwzględnieniem art. 82 ust. 1 ustawy i § 22 niniejszego Regulaminu

2.6. Zastępcy Kanclerza

2.6.1. Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor,

2.6.1.1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Akademii, odpowiada za planowanie, prowadzenie i organizację całokształtu prac związanych z obsługą finansowo-księgową działalności Akademii oraz prowadzenie jej gospodarki finansowej.

2.6.1.1.1. Do uprawnień Kwestora naleŜy

2.6.1.1.2. Do zadań Kwestora naleŜy

2.6.2. Zastępca Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych

2.6.2.1. odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i słuŜb, a takŜe innych, dodatkowo powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:

2.6.2.1.1. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Akademii

2.6.2.1.2. utrzymanie pełnej sprawności technicznej budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich posiadanych obiektach, w tym obiektach działalności socjalnej i kulturalnej studentów

2.6.2.1.3. racjonalną gospodarkę energetyczną i zapewnienie dostawy mediów

2.6.2.1.4. tworzenie określonych przepisami warunków ochrony mienia Akademii i zabezpieczenia pomieszczeń

2.6.2.1.5. realizację planów poprawy warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego

2.6.2.1.6. utrzymanie wymaganego stanu sanitarnego oraz zapewnienie funkcjonowania słuŜb utrzymania czystości i ochrony obiektów

2.6.2.1.7. organizowanie działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami i narzędziam

2.6.2.1.8. przygotowanie Akademii do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, zagroŜenia powodziowego itp.)

2.6.2.1.9. zapewnianie funkcjonowania Akademii w dni wolne od pracy (w zakresie: ochrony obiektów, utrzymania porządku i czystości, usuwania awarii i nadzoru administracyjno-technicznego)

2.6.2.1.10. zapewnianie technicznego wyposaŜenia pomieszczeń dydaktycznych

2.6.2.1.11. zapewnianie sprawnego i funkcjonalnego systemu łączności telekomunikacyjnej

2.6.2.2. Do stałych uprawnień Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych naleŜy

2.6.2.2.1. występowanie na zewnątrz w sprawach mieszczących się w zakresie określonych do realizacji zadań, z wyjątkiem zastrzeŜonych dla organów jednoosobowych i Kanclerza

2.6.2.2.2. zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie powierzonych do realizacji zadań w ramach pełnomocnictw udzielonych przez rektora (na wniosek kanclerza), a w ramach dodatkowo udzielonego upowaŜnienia np. zawieranie umów zleceń, umów o dzieło oraz zlecanie odbycia podróŜy słuŜbowej

2.6.2.2.3. zatwierdzanie dowodów do wypłaty oraz podpisywanie czeków i poleceń przelewów

2.6.2.2.4. wnioskowanie lub opiniowanie wniosków o nabycie lub zbycie przez Akademię składników mienia oraz przyjęcia lub dokonania darowizny rzeczowej

2.6.2.2.5. wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych w podległych jednostkach organizacyjnych

2.6.2.2.6. opiniowanie kandydatów do pracy, przeprowadzanie ocen, wnioskowanie o udzielanie kar i nagradzanie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pracy

2.6.2.2.7. występowanie z wnioskami o wydanie zarządzeń i innych uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia działalności wraz z projektami rozwiązań ogólnych i szczegółowych

2.6.3. Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych

2.6.3.1. Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i słuŜb, a takŜe innych dodatkowo powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:

2.6.3.1.1. organizowanie i prowadzenie procesu planowania inwestycyjnego zgodnie z przyjętą strategią i programami rozwoju Akademii,

2.6.3.1.2. opracowywanie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich i innych

2.6.3.1.3. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i racjonalnym wykorzystaniem taboru samochodowego, zgodnie z ustalonymi zasadami

2.6.3.1.4. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków produkcji materiałów dydaktycznych i wydawnictw naukowych

2.6.3.1.5. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych, zgodnie z odrębnie udzielonymi pełnomocnictwami i zakresem kompetencji

2.6.3.2. Do uprawnień Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych naleŜy

2.6.3.2.1. reprezentowanie Akademii w sprawach mieszczących się w zakresie powierzonych do realizacji zadań

2.6.3.2.2. zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie powierzonych do realizacji zadań w ramach pełnomocnictw udzielonych przez rektora (na wniosek kanclerza), a w ramach dodatkowo udzielonego upowaŜnienia np. zawieranie umów zleceń, umów o dzieło oraz zlecanie odbycia podróŜy słuŜbowej

2.6.3.2.3. zatwierdzanie dowodów do wypłaty oraz podpisywanie czeków i poleceń przelewów

2.6.3.2.4. wnioskowanie lub opiniowanie wniosków o nabycie lub zbycie przez Akademię składników mienia oraz przyjęcia lub dokonania darowizny rzeczowej

2.6.3.2.5. wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych w podległych jednostkach organizacyjnych

2.6.3.2.6. opiniowanie kandydatów do pracy, przeprowadzanie ocen, wnioskowanie o udzielanie kar i nagradzanie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pracy

2.6.3.2.7. wstępowanie do kierowników jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład kierowanego pionu o przygotowanie opracowań i materiałów związanych z planowanymi inwestycjami (potrzeb jednostki, analiz, programów uŜytkowych, danych technicznych i funkcjonalnych, uzasadnień, analiz wykorzystania itp.) i sprawozdawczości z wykonania

2.6.3.2.8. występowanie z wnioskami o wydanie zarządzeń i innych uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia działalności wraz z projektami rozwiązań ogólnych i szczegółowych