APARTAT 3: ADN I ARN

Grup 3 CMC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APARTAT 3: ADN I ARN by Mind Map: APARTAT 3: ADN I ARN

1. Imatge.

2. 4 bases nitrogenades

2.1. Adenina.

2.2. Uracil.

2.3. Guanina.

2.4. Citocina.

3. "ADN escombraria"

4. GENOMA I COMPLEXITAT

4.1. Comparació de la dimensió dels genomes de diverses espècies.

4.1.1. Genòmica: Estudi dels genomes.

4.1.2. Proteòmica: Estudi de les proteïnes codificades pel genoma.

5. En medicina, s'utilitza en les proves genètiques per diagnosticar malalties.

5.1. Teràpia genètica.

6. BIBLIOGRAFIA:

6.1. Anguita F., Carrión M., Cerezo J. M., Henche A. I., Hidalgo A. J., González J., i Peña A. (2008). “Ciències per al món contemporani 1 Batxillerat” (1a ed.). Barcelona: Grup Promotor Santillana.

6.1.1. Actionbioscience (Instituto Médico Howard Hughes (HHMI)). (2009). Comparación de los Genomas de las Especies. Última modificació novembre de 2009, des de http://www.actionbioscience.org/esp/genomica/hhmi.html

6.2. Wikipedia. (2012). Genoma. Última modificació el 22 de gener de 2013, des de http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma

6.2.1. UCM. (2012). Procesos genéticos de la síntesis de proteínas: la transcripción. Des de http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Transcripcion/Transcripcion.htm#Dogma

6.3. Apunts propis de biologia.

6.4. Wikipedia. (2012). Exó. Última modificació el 18 de juliol de 2012, des de http://ca.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%B3.

6.4.1. Genmolecular. (2013). Desde Mendel hasta las moléculas. Des de http://genmolecular.wordpress.com

7. EL CODI GENÈTIC

7.1. Característiques

7.1.1. .

7.1.2. És Universal

7.1.3. Està format per 64 codons de 3 bases cada un

7.1.4. Codi degenerat

7.1.5. Un codó no pot anomenar més d'un aminoàcid (no hi ha polisèmia)

7.1.6. Hi ha tres codons de terminació

7.2. Descobridors: Marianne Grumberg-Manago i Severo Ochoa

8. TIPUS D'ARN

8.1. ARN r (ribosòmic).

8.2. ARN t (transferidor).

8.3. ARN m (missatger).

9. QUÈ ÉS EL GENOMA?

9.1. Totalitat d'informació genètica que posseeix un organisme.

9.1.1. Cromosomes.

9.1.2. Genoma mitocondrial.

10. EXÓ I INTRÓ

10.1. Exó: Porció d'ADN que codifica proteïnes.

10.2. Intró: Porció d'ADN que no es fa servir en la síntesi proteica.

10.2.1. Ús dels exons en la formació proteica.

11. DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGIA MOLECULAR

11.1. Proposta inicial de Crick

11.1.1. Replicació

11.1.2. Transcripcció

11.1.3. Traducció

11.2. Modificacions posteriors