Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Разходи за бъдещи периоди

1.1. средства, вложени през отчетния период

2. Краткосрочни инвестиции

2.1. акции

2.2. облигации

2.3. съкровищни бонове

3. Краткосрочни (текущи) вземания

3.1. вземанията от продажби

3.2. вземанията от предоставени заеми

3.3. данъци за възстановяване

3.4. вземанията от съучастие в дейността на друго предприятие

4. Краткотрайни (текущи) материални активи

4.1. материали

4.1.1. суровини и основни материали

4.1.2. купени полуфабрикати

4.1.3. спомагателни материали

4.1.4. горива

4.2. продукция и стоки

4.2.1. готова продукция в складовете

4.3. биологични активи

4.4. незавършено производство

5. Парични средства

5.1. в брой

5.2. в банкови сметки

5.3. в блокирани парични средства