Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Phumduang by Mind Map: Phumduang
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Phumduang

ต้นตระกูล พุมดวง บันทึกเรื่องราวของลูกหลานชาว "พุมดวง" เพื่อให้ได้รู้ว่า คุณคือใคร ลูกหลานใคร ใครเป็นญาติเรา

1 นายพุม พุมดวง+นางเหี้ยง มีบุตรทั้งหมด 11 คน

1 นายนัท พุมดวง+นางชื่น มีบุตร 8 คน

1 นางว่อง พุมดวง มีบุตร 3 คน, นางว่อง พุมดวง +, 1 นายเล็ก, 2 นายนัย, 3 นางเตือนใจ

2 สนิท พุมดวง

3 นางเพิ่ม พุมดวง มีบุตร 3 คน

4 สมทับ พุมดวง มีบุตร 2 คน

5 สว่าง พุมดวง

6 นางไสว พุมดวง มีบุตร 8 คน, นางไสว พุมดวง+นางมณฑล งามผ่องใส, 1 น.ส.ธีราภรณ์ งามผ่องใส, 2 น.ส.สุมนทิพย์ งามผ่องใส, 3 นายวิทยา งามผ่องใส, 4 นายธวัชชัย งามผ่องใส, 5 น.ส.จุฑามาส งามผ่องใส, 6 น.ส.สุมนฑา งามผ่องใส, 7 นายสมทบ งามผ่องใส, 8 น.ส.วันทนีย์ งามผ่องใส

7 นางสงวน พุมดวง มีบุตร 1 คน, นางสงวน พุมดวง +, 1 นายสมบูรณ์

8 นายวิสุทธิ์ พุมดวง มีบุตร 3 คน

2 นางจันทร์ พุมดวง+ มีบุตร 3 คน

1 เจต้อง

2 เจเตี้ยง

3 โก้เฉี้ยง

3 นายด้วง พุมดวง+ นางแหมะ มีบุตร 11 คน

1 รตต.วิจิตร พุมดวง มีบุตร4 คน, 1 ภรรยา 1, 1 นางอาภาณี ชลสาคร(พุมดวง), 1 นางนุชสุคนธ์ ศรีจันทร์ (พุมดวง), 2 นายวรพจน์ ชลสาคร (พุมดวง), 2 นางจินดา เวชสารศรี (พุมดวง), 1 นายวิทยา เวชสารศรี (พุมดวง), 2 นายภานุวัฒน์ เวชสารศรี (พุมดวง), 3 นายภัทระ เวชสารศรี (พุมดวง), นางปาณิสรา ขุนทองเพชร (พุมดวง), 2 ภรรยา 2, 1พี่ติ๋ม, 2 นายสมชาย พุมดวง+, 3 ภรรยา หนูคลี่ พุมดวง, นางอาภา พุมดวง

2 นายหั้ว (ไข่นุ้ย) พุมดวง มีบุตร 8 คน, นายหั้ว (ไข่นุ้ย) พุมดวง + นางเชย, 1 นางบุญรับ พุมดวง (เปาะทองคำ) มีบุตร 5 คน, นางบุญรับ พุมดวง + นายจำเริญ เปาะทองคำ, 1 นางสาวกาญจนา เปาะทองคำ, นางสาวกาญจนา เปาะทองคำ +นาย เรวัฒ ผาจันดา, 1 เด็กชายธิติวุฒิ ผาจันดา, 2 เด็กหญิงพรลดา ผาจันดา, 2 นายกฤตภาค เปาะทองคำ, นายกฤตภาค เปาะทองคำ +, 1, 3 นางสาวอังสุมา เปาะทองคำ, นางสาวอังสุมา เปาะทองคำ +, 4 นางสาวพรชิชา เปาะทองคำ, นาย อรรณพ เปาะทองคำ + นาง ชลธิรา เปาะทองคำ, 2 นางรุ่งเรือง พุมดวง (เสมอภพ) มีบุตร 3 คน, นางรุ่งเรือง พุมดวง + เสมอภพ, 1 นางสาว วัลลพา เสมอภพ ( พี่ ไก่), 2 นางสาว วราภร เสมอภพ ( พี่ ดู่), 3 นาย วรภบ เสมอภพ ( พี่ ริก), 4 นางสาว วดารัต เสมอภพ ( พี่ ตุ่ม), 3 นายวิโรจน์ พุมดวง มีบุตร 3 คน, นายวิโรจน์ พุมดวง +, จสต. สรายุทธ์ พุมดวง + นาง ศิริขวัญ พุมดวง มีบุตร 2 คน, จสต. สรายุทธ์ พุมดวง + นาง ศิริขวัญ, 1 ด.ญ. ธนพร พุมดวง, 2 ด.ช. ธนภูมิ พุมดวง, จสต. นายธนิต พุมดวง มีบุตร 2 คน, นายธนิต พุมดวง + นางสาวอรอุษา, 1 ด.ญ.ธนิฐษา พุมดวง, 2 ด.ช.ปัญญากร พุมดวง, 3 นายวิทยา พุมดวง, 4 นางปรียาภรณ์ พุมดวง มีบุตร 2 คน, นางปรียาภรณ์ พุมดวง + นายสุนทร หัสภาค, 1, 2, 5 นายวิรัช พุมดวง มีบุตร 4 คน, นายวิรัช พุมดวง (เล็ก) + นาง สมศรี พุมดวง (ศรี), 1 นางสาวนิภาพรรณ พุมดวง (บี ), นางสาวนิภาพรรณ พุมดวง (บี )+ นายปิยะวัชร์ วิลัยปาน (ยม), 2 นายชุมพล พุมดวง (บอย), 3 นางสาวกนกวรรณ พุมดวง (เบญ), นางสาวกนกวรรณ พุมดวง (เบญ)+นายเดชา โทไข่ษร (โน่), 4 นางสาวชนกนารถ พุมดวง (เบียร์), 6 นางอังคณารัตน์ พุมดวง บุตร 3 คน, 1 นงสาวพรหมภัสสร ดิษสระ, นางอังคณารัตน์ พุมดวง + นายมณี แก้วฉิมพลี, 2 นายธีระพงษ์ แก้วฉิมพลี, นายธีระพงษ์ แก้วฉิมพลี +, 1 วิศว์ชนนท์ แก้วฉิมพลี, 3 นายสิทธิกร แก้วฉิมพลี, 7 นางสาวพัชริน พุมดวง มีบุตร 1 คน, 1 นางสาวหนึ่งเดียว พรผ่อง, 8 นางกัญญา พุมดวง (อักษรภักดี) มีบุตร 2 คน, นางกัญญา พุมดวง + นายเด็จ อักษรภักดี, 1 เด็กหญิงอาภาภัทร อักษรภักดี, 2 เด็กหญิศิรภัสสร อักษรภักดี

3 เด็กชายสั้ว พุมดวง เสียชีวิต เมื่ออายุ 12 ปี

4 นายสวน พุมดวง มีบุตร 9 คน, นายสวน พุมดวง+นางเกลื่อม อ้นทอง, 1 นายพีระพล พุมดวง มีบุตร 4 คน, 2 นายสมพร พุมดวง มีบุตร 4 คน, 3 นางโสภา พุมดวง มีบุตร 3 คน, 4 นางภานี พุมดวง มีบุตร 2 คน, 5 นางสาววิภา พุมดวง, 6 นายชุมพล พุมดวง มีบุตร 3 คน, 7 นายพรสิทธิ์ พุมดวง มีบุตร 3 คน, 8 นายไพศาล พุมดวง มีบุตร 2 คน, นายไพศาล พุมดวง+นางสาวเจนจิรา เรืองแก้ว, 1 เด็กหญิงกานต์พิชชา พุมดวง, 2 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา พุมดวง, 9 นายธนิต พุมดวง มีบุตร 1 คน

5 นายสงวน พุมดวง (พระครูไพศาลชัยธรรม), พระครูไพศาลชัยธรรม (สงวน ชยธมฺโม/พุมดวง) อดีตเจ้าคณะตำบลท่าศาลา เจ้าอาวาสวัดท่าสูง

6 นายจวน พุมดวง มีบุตร 3 คน, นายจวน พุมดวง + นางวรรณา กาญจนดี, 1 นาย เจษฎา พุมดวง, นาย เจษฎา พุมดวง +นางสาวสุจินดา ย่องจีน, 2 นาย วัชระ พุมดวง, 3 นางสาว กอบแก้ว พุมดวง

7 นายกระจ่าง พุมดวง มีบุตร 6 คน, นายกระจ่าง พุมดวง +, 1 นายศุภชัย พุมดวง, นายศุภชัย พุมดวง + นางคำพอย พุมดวง, 1 นายนันทวัฒน์ พุมดวง, 2 ด.ช. ศตวิทย์ พุมดวง, 2 นายชัยวัฒน์ พุมดวง, นายชัยวัฒน์ พุมดวง +, 1, 2, 3 นางนวรัตน์ ไกรนรา (พุมดวง), นางนวรัตน์ ไกรนรา (พุมดวง), 1, 2, 4 นางจุฑามาศ พุมดวง, นางจุฑามาศ พุมดวง, 1, 2, 5 นางสาวเสาวรส พุมดวง, นางสาวเสาวรส พุมดวง+ นายอธิคม ดำดี, 1, 2, 3, 6 นายปราโมทย์ พุมดวง, นายปราโมทย์ พุมดวง

8 นายแจ้ง พุมดวง มีบุตร 3 คน, นายแจ้ง พุมดวง + นางปราณี แซ่ลิ้ม, 1 นายยอดสุวัณ พุมดวง (ยอด) เกิด 2516 มีบุตร 2 คน, นายยอดสุวัณ พุมดวง +, 1 นางสาวสุธิดา พุมดวง, 2 นายธนกร พุมดวง, 2 นายภูวเดช พุมดวง (โอม) เกิด 2518 มีบุตร 1 คน, นายภูวเดช พุมดวง +, 1, 3 นายภูริวิทย์ พุมดวง (โอ๊ะ) เกิด 2527 มีบุตร 1 คน, นายภูริวิทย์ พุมดวง + นางสาวจิรวรรณ, 1 ด.ญ.เกวลิน พุมดวง

9 นางสมจิต พุมดวง มีบุตร 4 คน, นางสมจิต พุมดวง+นายประภาส ลีละหุต, 1 นางสาวจริยา ลีละหุต, 2 นายภูมิเกียรติ ลีละหุต, 3 นางสาวจุลัยภรณ์ ลีละหุต, 4 นายจตุภพ ลีละหุต

10 นายมนูญ พุมดวง มีบุตร 8 คน, นายมนูญ พุมดวง + มีบุตร 4 คน, 1 นาย มนตรี พุมดวง, นาย มนตรี พุมดวง +, 1, 2 นางสาวจิตติมา พุมดวง, 3 นายเจริญชัย พุมดวง, นายเจริญชัย พุมดวง +, 1, 2, 4 นายจิระศักดิ์ พุมดวง, 1, นายจิระศักดิ์ พุมดวง +, 1, 2, นายมนูญ พุมดวง + นางสาวประจวบ เพชรลิ มีบุตร 4 คน, 1 นางสาวพิจิตรา พุมดวง (ทับทิม), นางสาวพิจิตรา พุมดวง +, 2 นางสาวภัสราภร พุมดวง (เอื้อง), 3 นายอภิชาติ พุมดวง (ชาติ), นายอภิชาติ พุมดวง +, 1, 4 นายณัฐพร พุมดวง (นัท)

11 ระนอง พุมดวง มีบุตร 4 คน, นายระนอง พุมดวง:นางโชคดี พุมดวง(เชาวลิต), 1 นางสาวศุภนารี พุมดวง (กุ้ง) เกิด 2510, 2 นางสาวจิราภรณ์ พุมดวง (ก้อย) เกิด 2512, 3 นางสาวศิริรัตน์ พุมดวง (แหมม่) เกิด 2513, 4 ดร.เอกชัย พุมดวง (บู้) เกิด 2515

4 นายตั้ง พุมดวง+มีบุตร 4 คน

1 นางสนิท พุมดวง+ มีบุตร 1 คน

2 นางจันทร์สุดา พุมดวง+พันเอกสุวรรณ ทิพย์ไกรลาศ มีบุตร 3 คน

3 นางพรรณี พุมดวง

4 นางวรรณา พุมดวง

5 นายยก พุมดวง+นางง๊วด มีบุตร 5 คน

1 นายอนันท์ (เนย) พุมดวง มีบุตร 8 คน

2 นางแนบ พุมดวง+นายถนอม นงค์นวล มีบุตร 1 คน

3 นายวิเชียร์ พุมดวง+นางทีป มีบุตร 7 คน, นายวิเชียร์ พุมดวง+นางทีป, 1 นางสาวสุนันทา พุมดวง (อ้อย)เกิด2504, 2 นายเมธา พุมดวง(เม)เกืด2505 เสียขีวิตแล้ว, 3 นายทวิขาติ พุมดวง(วิ)เกิด2508, 4 นายพรขัำฎ พุมดวง(ชัด)เกิด2509, 5 นางสาวศิริรัตน์ พุมดวง(หญิง)เกิด2510, 6 นายจารุวัฒน์ พุมดวง(เบี้ยว)เกิด2512, 7 นางสาวรวิวรรณ พุมดวง(วัน)เกิด2515

4 นายสมบูรณ์ พุมดวง+นางขิน มีบุตร 5 คน

5 น.ส.จินดา พุมดวง

6 นายพุ่ม พุมดวง+นางพร้่อม มีบุตร 4 คน

1 ภิญโญ(แดง) พุมดวง

2 นายขาว พุมดวง+นางเวียง มีบุตร 1 คน

3 นายกำพล พุมดวง

4 นายสมพงษ์ พุมดวง+นางสุ ไม่มีบุตร

7 นายห้วย พุมดวง+นางคล้าย มีบุตร 2 คน

1 นายวิเวก พุมดวง+นางปราณี พุมดวง, 1 นายนิพัฒน์ พุมดวง+นางอารมณ์ พุมดวง, 1 นายศุภกร พุมดวง, 2 ด.ญ.ธันยพร พุมดวง, 2 นางนพรัตน์ พุมดวง + นายอมรวัตร นวลหวาน, 1 ด.ญ.ธนพร นวลหวาน

2 นางสาววิจิตร์ (แดง) พุมดวง

8 นางแอบ พุมดวง+นายดับ มีบุตร 5 คน

1 นายวิศาล

2 ประนอม

3 นางปรีญา

4 นางปราณีต

5 นายวิวัฒน์

9 นางอิ่ม พุมดวง+นายฮวดหลี ไม่มีบุตร

10 นางปิ่ม พุมดวง+นายดับ มีบุตร 3 คน

1 นางหนู

2 นายวิศิทธ์

3 นางแป๊ด

11 นายพร้อม พุมดวง+นางบุบผัน งามผ่องใสมีบุตร 6 คน

1 นายวิชาญ พุมดวง+นางวิไลลักษณ์มีบุตร 3 คน, นายวิชาญ พุมดวง+นางวิไลลักษณ์ นามมั่น, 1 นางวิภาดา(จุ๊บ) พุมดวง มีบุตร 1 คน, 1.น.ส.วนิดา พุมดวง, 2 นางวิภาภรณ์(โจโจ้) พุมดวง มีบุตร 4คน, 1 น.ส.เซียร์ร่า Sierra Nicole Donald, 2 น.ส.เนียร์ Nia Rae Donald, 3 ด.ญ.จาริน Jaelyn Donald, 4 ด.ช.อเล็ก Alec Donald, 3 นายวิชานนท์(จอนห์นี่) พุมดวง

2 น.ส.พวงเพ็ญ พุมดวง

3 นายดำรงค์ พุมดวง+นางอลิสา ไม่มีบุตร

4 นางสมจิตต์ พุมดวง มีบุตร 1 คน, 1 น.ส ปานจิต(น้องรัก) ตันสม

5 นายวิทยา พุมดวง+นางทิพปภา มีบุตร 2 คน, นายวิทยา พุมดวง+นางทิพปภา อุดมทรัพย์, 1 น.ส.ทิพย์พิรุณ(น้ำฝน) พุมดวง, 2 น.ส.ศรุตา(ลูกไม้) พุมดวง

6 น.ส.สุวรรณี พุมดวง