VEOPajat 2013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VEOPajat 2013 by Mind Map: VEOPajat 2013

1. Työpaja 2 TeemaJatko

1.1. Mitä

1.1.1. Opettajien ehdottamien tai muiden ajankohtaisten opetusteknologiaan liittyvien sisältöjen opetusta ja yhdessä käsittelyä: ensin 1-pajan sisällön PIKAKERTAUS ja sen jälkeen asiaa SYVENTÄEN osallistujien etukäteis-/aikana esitettyjen toiveiden mukaan. Teknologia ja pedagogiikka yhdistyy käytännön esimerkeissä. Pyydetään kysymyksiä chattiin teema-alustuksen aikana ja osallistumaan verkkokeskusteluun ennen/jälkeen (talon wiki/Facebook/xTune)

1.2. Miksi

1.2.1. YHTEISTÄ 1-2: Hyödyllistä opetusteknologiaan liittyvää asiaa on paljon. Non-stop työpajalla tarjotaan tasapuolinen mahdollisuus oppia, kysyä ja jakaa omalla alalla tehtyä. Verkoon tehdään tallenne ja ohjeita, jotka jäävät kaikkien käyttöön myös itseopiskeltavaksi. Tukihenkilöt hyödyntävät yhteisesti verkkoon tehtyä omassa ohjauksessaan. ERITYISTÄ 2: Kohderyhmänä jo opetusteknologiaa jonkin verran/paljon hallitsevat; nopeutettu paja.

1.3. Miten

1.3.1. YHTEISTÄ 1-2: Opettajat ehdottavat teemoja, joista pajat pidetään (äänestys/ muu valintatapa). Aikataulu sovitaan esim. lukukaudeksi eteenpäin. Kerran kuukaudessa. Lähi- ja etänä: 30 min kaikki mukana AC/Lyncin kautta ja 30 min yhteinen työskentely jatkuu lähi-ja etänä, keskustelu, ääni, chat. ERITYISTÄ 2: Oletetaan, että osallistuja tutustuu ennakkoon (FippedClassroom) verkkoon 1-pajassa tehtyyn materiaaliin, jota täydennetään 2-pajassa (talon wiki ym.)

1.4. Toimijat

1.4.1. Suunnittelu

1.4.1.1. ERITYISTÄ: Hyödynnetään 1-pajaan tehtyä, syvennetään ja täydennetään sitä tarvittessa. Teeman itseopiskelupaketti on jo verkossa (tallenne, ohjeita, esimerkkejä). Samat henkilöt suunnittelijoina kuin 1-pajassa (2 veop, yksi mentori). Lyhyt suunnittelupalaveri verkossa jonka jälkeen kukin tekee sovitut valmistelut.

1.4.2. Toteutus

1.4.2.1. Työpajan toteuttavat sen suunnitelleet, mentori ja kaksi Veopista (toinen lähi, toinen verkossa). Verkkovalmistelu 15 min ennen aloitusta. Veop/mentori yksin/yhdessä alustavat teeman max 30 min. Yhteiselle työskentelylle, kysymyksille, esimerkeille aikaa loppu 30-45 min. Haluttaessa voidaan eriyttää lähi- ja verkko-keskustelu ohjattuna (veop/mentoreita kummassakin mukana)

1.5. Resurssit

1.5.1. Veop suunnittelijat ja verkko-opetuksen mentorit (aktiivimentorien haku ja valinta/mahdollinen lisäresurssi?)

2. Työpaja 1 TeemaPerus

2.1. Miksi

2.1.1. YHTEISTÄ 1-2: Hyödyllistä opetusteknologiaan liittyvää asiaa on paljon. Non-stop työpajalla tarjotaan tasapuolinen mahdollisuus oppia, kysyä ja jakaa omalla alalla tehtyä. Verkoon tehdään tallenne ja ohjeita, jotka jäävät kaikkien käyttöön myös itseopiskeltavaksi. Tukihenkilöt hyödyntävät yhteisesti verkkoon tehtyä omassa ohjauksessaan. ERITYISTÄ 1: Kohderyhmänä opetusteknologian käyttöä vähän/ei yhtään osaavat. Sopii kaikille, tietokoneen peruskäyttötaidot riittävät; pajassa perusteellinen ohjaus ja hidas tahti.

2.2. Mitä

2.2.1. Opettajien ehdottamien tai muiden ajankohtaisten opetusteknologiaan liittyvien sisältöjen opetusta ja yhdessä käsittelyä perusteellisesti ja hitaasti. Teknologia ja pedagogiikka yhdistyy erityisesti käytännön esimerkeissä. Rohkaistaan esitttämään kysymyksiä chattiin teema-alustuksen aikana ja osallistumaan verkkokeskusteluun ennen/jälkeen (talon wiki/Facebook/xTune)

2.3. Miten

2.3.1. Opettajat ehdottavat teemoja, joista pajat pidetään (äänestys/ muu valintatapa). Aikataulu sovitaan esim. lukukaudeksi eteenpäin. Kerran kuukaudessa. Lähi- ja etänä: 30 min kaikki mukana AC/Lyncin kautta? 30 min opetus jatkuu samana/eri vetäjien toimesta etänä/verkossa? Hyödynnetään verkkoon ennakkoon tehty materiaali ja/tai viedään pajassa tehty verkkoon (talon wiki)

2.4. Toimijat

2.4.1. Suunnittelu

2.4.1.1. Teeman itseopiskelupaketti tehdään etu-/ jälkikäteen verkkoon (tallenne, ohjeita, esimerkkejä). Jokainen ns. aktiivimentori velvoitetaan osallistumaan vähintään yhden työpajan suunnitteluun/vastuuhenkilöksi. Veopista mukana on vähintään kaksi, joista toinen lähitapaamisessa, toinen etäosallistujien tukena verkossa. 1 TeemaPerus suunnittelua tekee 3 henkilöä (tallenteen editointi, ohjeet ja muut materiaalit ennen/jälkeen, verkkokeskustelu). Suunnittelupalaveri verkossa (30 min) jonka jälkeen kukin tekee oman osuutensa valmisteluista verkkoon.

2.4.2. Toteutus

2.4.2.1. Työpajan toteuttavat sen suunnitelleet, mentori ja kaksi Veopista (toinen lähi, toinen verkossa). Verkkovalmistelu 15 min ennen aloitusta. Veop/mentori yksin/yhdessä alustavat teeman max 30 min. Yhteiselle työskentelylle, kysymyksille, esimerkeille aikaa loppu 30- 45 min. Haluttaessa voidaa eriyttää lähi- ja verkko-keskustelu.

2.5. Resurssit

2.5.1. Veop suunnittelijat ja verkko-opetuksen mentorit (aktiivimentorien haku ja valinta/mahdollinen lisäresurssi?)

3. Työpaja 3 TeemaTutkiva

3.1. Miksi

3.1.1. YHTEISTÄ 1-2-3: Hyödyllistä opetusteknologiaan liittyvää asiaa on paljon. Non-stop työpajalla tarjotaan tasapuolinen mahdollisuus oppia, kysyä ja jakaa omalla alalla tehtyä. Verkkoon dokumentoidaan oivalluksia ja oppeja, jotka jäävät kaikkien käyttöön myös itseopiskeltavaksi. ERITYISTÄ 3: Kohderyhmänä jo opetusteknologiaa jonkin verran/paljon hallitsevat. Mahdollisuus kokeilla heittäytymistä, tutkivan oppimisen ja luovan ongelmanratkaisun metelmiä, projekti- ja vertaisoppimista, sekä opettajan roolin muuttamista valmentamisen suuntaan. Opetellaan lähi/verkossa yhteisöllistä työskentelyä, dialogia, vertaisoppimista. Kehitetään yhdessä asiakaslähtöistä työskentelytapaa.

3.2. Mitä

3.2.1. Kenen tahansa työpajaan ennakkoon ehdottaman tai vasta sen alussa esille nousevan opetuksellisen ongelman yhdessä ratkaisua opetusteknologiaa hyödyntäen. Vaihtoehtoisesti työpajan vastuuhenkilön esittelemän pedagogisen menetelmän kokeilua ja harjoittelua. Osallistujien oman opetuksen tavoitteellista kehittämistä.

3.3. Miten

3.3.1. YHTEISTÄ 1-2-3: Kerran kuukaudessa. ERITYISTÄ 3: Työpaja on yhtenäinen riippumatta onko lähi- vai etänä: keskustelu, ääni, chat. 1,5 t paja, jossa alussa max 30 min päätetään ogelma tai käytetään aiemmin ehdotettua. Työpaja ilman valmista teemaa edesauttaa esille nousevan ongelman luovaa käsittelyä. Ongelmalähtöisyys siirtää huomiota opetusteknologiasta pedagogiikkaan. Keskustelua pyritään käymään tasavertaisen dialogin periaatteita noudattaen. Oallistujien on sitouduttava opetuksensa suunnitelmalliseen kehittämiseen (wiki tms.) ja tehdyn esittelyyn verkossa/työpajassa muille.

3.4. Mitä

3.5. Resurssit

3.6. Miten

3.7. Toimijat

3.7.1. Suunnittelu

3.7.1.1. 2 henkilöä, 1 Veopista ja 1 mentori, pitävät lyhyen ideointiin painottuvan suunnittelupalaverin verkossa, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Hyviä käytäntöjä, oppeja ja menetelmiä / pedagogisia ja opetusteknologian käytön ongelmia haetaanyhdessä. Valmista materiaalia tuodaan verkkoon vähän tai ei lainkaan. Poikkeuksena Flipped Classroomin käyttö.

3.7.2. Toteutus

3.7.2.1. Työpajan alussa päätetään yhdessä (15-30 min) lähi- ja etäosallistujien kanssa käsittelyyn otettava ongelma, jota lähdetään ratkaisemaan (30-60 min) sovituin yhteistoiminnallisin menetelmin (ryhmätyömenetelmät hyödyntäen esim. online-mindmap, ryhmä-chat, muistio, wiki). Sisältöä ei yleensä suunnitella etukäteen, poikkeuksena uusien pedagogisten mallien kokeilu, joita voidaan alustaa. Voidaan myös kehitellä työskentelyä tukeva toimintatapa. Verkkovalmistelu 15 min ennen aloitusta.

3.8. Resurssit

3.8.1. Veop suunnittelijat ja verkko-opetuksen mentorit (aktiivimentorien haku ja valinta/mahdollinen lisäresurssi?)