พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ by Mind Map: พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

1. บังคับใช้เมื่อ ๒๐ ส.ค. ๔๒

2. ผู้รับสองฯ นายชวน หลีกภัย

3. ประกาศใช้เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๔๒

4. เกิดจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑

5. มีทั้งหมด ๙ หมวด ๗๘ มาตรา

5.1. ส่วนนำ

5.1.1. มาตราที่ ๑-๕

5.1.1.1. มาตรา ๑

5.1.1.1.1. พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”

5.1.1.2. มาตรา ๒

5.1.1.2.1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

5.1.1.3. มาตรา ๓

5.1.1.3.1. บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้ บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัติ นี้แทน

5.1.1.4. มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

5.1.1.4.1. “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5.1.1.4.2. "การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

5.1.1.4.3. “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5.1.1.4.4. “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียนวิทยาลัยสถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

5.1.1.4.5. “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.1.1.4.6. “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

5.1.1.4.7. “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

5.1.1.4.8. “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการ ประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

5.1.1.4.9. “ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ

5.1.1.4.10. "ครู" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน

5.1.1.4.11. "คณาจารย์" หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน

5.1.1.4.12. “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา แต่ละแห่งของรัฐและเอกชน

5.1.1.4.13. “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา นอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

5.1.1.4.14. “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

5.1.1.4.15. “กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1.1.4.16. “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

5.1.1.5. มาตรา ๕

5.1.1.5.1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตาม พระราบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

5.2. หมวดที่ ๑ ทั่วไป

5.2.1. มาตราที่ ๖-๙

5.2.1.1. มาตรา๖

5.2.1.2. มาตรา.๗

5.2.1.3. มาตรา.๘

5.2.1.4. มาตรา.๙

5.3. หมวดที่ ๒ สิทธี หน้าที่ทางการศึกษา

5.3.1. มาตราที่ ๑๐-๑๔

5.3.1.1. มาตรา๑๐

5.3.1.1.1. สิทธิเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ปีรัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5.3.1.2. มาตรา๑๑

5.3.1.3. มาตรา๑๒

5.3.1.4. มาตรา๑๓

5.3.1.5. มาตรา๑๔

5.4. หมวดที่ ๓ ระบบการศึกษา

5.4.1. มาตราที่ ๑๕ - ๒๑

5.4.1.1. มาตรา๑๕

5.4.1.2. มาตรา๑๖

5.4.1.3. มาตรา๑๗

5.4.1.4. มาตรา๑๘

5.4.1.5. มาตรา๑๙

5.4.1.6. มาตรา๒๐

5.4.1.7. มาตรา๒๑

5.5. หมวดที่ ๔แนวการจัดการศึกษา

5.5.1. มาตราที่ ๒๒-๓๐

5.5.1.1. มาตรา ๒๒ เป็นมาตราที่สำคัญที่สุด สำหรับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๔๒

5.5.1.2. มาตรา๒๓

5.5.1.3. มาตรา๒๔

5.5.1.4. มาตรา๒๕

5.5.1.5. มาตรา๒๖

5.5.1.6. มาตรา๒๗

5.5.1.7. มาตรา๒๘

5.5.1.8. มาตรา๒๙

5.5.1.9. มาตรา๓๐

5.6. หมวดที่ ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา

5.6.1. มาตรา ๓๑ - ๔๐ การจัดการบริหารและการจัดการศึกษา ของภาครัฐ

5.6.1.1. มาตรา31

5.6.1.2. มาตรา32

5.6.1.3. มาตรา33

5.6.1.4. มาตรา34

5.6.1.5. มาตรา35

5.6.1.6. มาตรา36

5.6.1.7. มาตรา37

5.6.1.8. มาตรา39

5.6.1.9. มาตรา40

5.6.2. มาตรา ๔๑ - ๔๒ การจัดการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

5.6.2.1. มาตรา41

5.6.2.2. มาตรา42

5.6.3. มาตรา ๔๓-๔๖ การบริหาร และ การจัดการศึกษา ของ เอกชน

5.6.3.1. มาตรา43

5.6.3.2. มาตรา44

5.6.3.3. มาตรา45

5.6.3.4. มาตรา46

5.7. หมวดที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

5.7.1. มาตรา ๔๗ - ๕๑

5.7.1.1. มาตรา 47

5.7.1.2. มาตรา 48

5.7.1.3. มาตรา 49

5.7.1.4. มาตรา 50

5.7.1.5. มาตรา 51

5.8. หมวดที่ ๗ ครู อาจรย์ และบุคลากรทางการศึกษา

5.8.1. มาตรา ๕๒-๕๗

5.8.1.1. มาตรา 52

5.8.1.2. มาตรา53

5.8.1.3. มาตรา54

5.8.1.4. มาตรา55

5.8.1.5. มาตรา56

5.8.1.6. มาตรา57

5.9. หมวดที่ ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

5.9.1. มาตรา ๕๘-๖๒

5.9.1.1. มาตรา58

5.9.1.2. มาตรา59

5.9.1.3. มาตรา60

5.9.1.4. มาตรา61

5.9.1.5. มาตรา62

5.10. หมวดที่ ๙ แทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5.10.1. มาตรา ๖๓-๖๙

5.10.1.1. มาตรา63

5.10.1.2. มาตรา64

5.10.1.3. มาตรา65

5.10.1.4. มาตรา66

5.10.1.5. มาตรา67

5.10.1.6. มาตรา68

5.10.1.7. มาตรา69

5.11. บทเฉพาะกาล

5.11.1. มาตรา ๗๐-๗๘

5.11.1.1. มาตรา70

5.11.1.2. มาตรา71

5.11.1.3. มาตรา72

5.11.1.4. มาตรา73

5.11.1.5. มาตรา74

5.11.1.6. มาตรา75

5.11.1.7. มาตรา76

5.11.1.8. มาตรา77

5.11.1.9. มาตรา78

6. พรบ.การศึกษาฯ ฉ.๒ ยกเลิกฉบับเดิม ๑๓ ฉบับ

6.1. ประกาศใช้ ๘ ธ.ค. ๔๕

6.2. บังคับใช้ ๙ ธ.ค. ๔๕

6.3. ผู้รับสนองฯ นายทักษิณ ชินวัตร

6.4. มาตราที่ถูกแก้ไข

6.4.1. 4

6.4.2. 5

6.4.3. 31

6.4.4. 32

6.4.5. 33

6.4.6. 34

6.4.7. 37

6.4.8. 38

6.4.9. 39

6.4.10. 40

6.4.11. 45

6.4.12. 51

6.4.13. 74

7. หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครอง การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้