Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ by Mind Map: พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
5.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

บังคับใช้เมื่อ ๒๐ ส.ค. ๔๒

ผู้รับสองฯ นายชวน หลีกภัย

ประกาศใช้เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๔๒

เกิดจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑

มีทั้งหมด ๙ หมวด ๗๘ มาตรา

ส่วนนำ

หมวดที่ ๑ ทั่วไป

หมวดที่ ๒ สิทธี หน้าที่ทางการศึกษา

หมวดที่ ๓ ระบบการศึกษา

หมวดที่ ๔แนวการจัดการศึกษา

หมวดที่ ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา

หมวดที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

หมวดที่ ๗ ครู อาจรย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หมวดที่ ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

หมวดที่ ๙ แทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

บทเฉพาะกาล

พรบ.การศึกษาฯ ฉ.๒ ยกเลิกฉบับเดิม ๑๓ ฉบับ

ประกาศใช้ ๘ ธ.ค. ๔๕

บังคับใช้ ๙ ธ.ค. ๔๕

ผู้รับสนองฯ นายทักษิณ ชินวัตร

มาตราที่ถูกแก้ไข

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครอง การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้