Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ by Mind Map: พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
5.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

บังคับใช้เมื่อ ๒๐ ส.ค. ๔๒

ผู้รับสองฯ นายชวน หลีกภัย

ประกาศใช้เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๔๒

เกิดจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑

มีทั้งหมด ๙ หมวด ๗๘ มาตรา

ส่วนนำ

มาตราที่ ๑-๕, มาตรา ๑, พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”, มาตรา ๒, พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป, มาตรา ๓, บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้ บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัติ นี้แทน, มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้, “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต, "การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา, “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต, “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียนวิทยาลัยสถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา, “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา, “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น, “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการ ประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, “ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ, "ครู" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน, "คณาจารย์" หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน, “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา แต่ละแห่งของรัฐและเอกชน, “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา นอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป, “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ, “กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, แก้ ไข ตาม พรบ.การศึกษาฯ ฉ. 2 เป็น "กระทรวง" หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ, “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้, มาตรา ๕, ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตาม พระราบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้, แก้ ไข ตาม พรบ.การศึกษาฯ ฉ.2 เป็น, ให้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ตาม พระราชบัญญัตินี้ และ มีอำนาจ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศ เพื่อปฏิบัติการ ตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศ นั้น เมื่อได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวดที่ ๑ ทั่วไป

มาตราที่ ๖-๙, มาตรา๖, มาตรา.๗, มาตรา.๘, มาตรา.๙

หมวดที่ ๒ สิทธี หน้าที่ทางการศึกษา

มาตราที่ ๑๐-๑๔, มาตรา๑๐, สิทธิเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ปีรัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, มาตรา๑๑, มาตรา๑๒, มาตรา๑๓, มาตรา๑๔

หมวดที่ ๓ ระบบการศึกษา

มาตราที่ ๑๕ - ๒๑, มาตรา๑๕, มาตรา๑๖, มาตรา๑๗, มาตรา๑๘, มาตรา๑๙, มาตรา๒๐, มาตรา๒๑

หมวดที่ ๔แนวการจัดการศึกษา

มาตราที่ ๒๒-๓๐, มาตรา ๒๒ เป็นมาตราที่สำคัญที่สุด สำหรับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๔๒, มาตรา๒๓, มาตรา๒๔, มาตรา๒๕, มาตรา๒๖, มาตรา๒๗, มาตรา๒๘, มาตรา๒๙, มาตรา๓๐

หมวดที่ ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรา ๓๑ - ๔๐ การจัดการบริหารและการจัดการศึกษา ของภาครัฐ, มาตรา31, มาตรา32, มาตรา33, มาตรา34, มาตรา35, มาตรา36, มาตรา37, มาตรา39, มาตรา40

มาตรา ๔๑ - ๔๒ การจัดการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น, มาตรา41, มาตรา42

มาตรา ๔๓-๔๖ การบริหาร และ การจัดการศึกษา ของ เอกชน, มาตรา43, มาตรา44, มาตรา45, มาตรา46

หมวดที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗ - ๕๑, มาตรา 47, มาตรา 48, มาตรา 49, มาตรา 50, มาตรา 51

หมวดที่ ๗ ครู อาจรย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๕๒-๕๗, มาตรา 52, มาตรา53, มาตรา54, มาตรา55, มาตรา56, มาตรา57

หมวดที่ ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

มาตรา ๕๘-๖๒, มาตรา58, มาตรา59, มาตรา60, มาตรา61, มาตรา62

หมวดที่ ๙ แทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรา ๖๓-๖๙, มาตรา63, มาตรา64, มาตรา65, มาตรา66, มาตรา67, มาตรา68, มาตรา69

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๐-๗๘, มาตรา70, มาตรา71, มาตรา72, มาตรา73, มาตรา74, มาตรา75, มาตรา76, มาตรา77, มาตรา78

พรบ.การศึกษาฯ ฉ.๒ ยกเลิกฉบับเดิม ๑๓ ฉบับ

ประกาศใช้ ๘ ธ.ค. ๔๕

บังคับใช้ ๙ ธ.ค. ๔๕

ผู้รับสนองฯ นายทักษิณ ชินวัตร

มาตราที่ถูกแก้ไข

4

5

31

32

33

34

37

38

39

40

45

51

74

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครอง การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้