ปัญหาของวัยรุ่นไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาของวัยรุ่นไทย by Mind Map: ปัญหาของวัยรุ่นไทย

1. คนบ้า

2. การใช้สื่อแบบผิดกฏหมาย (บลู)

3. ด้านการศึกษา

3.1. ด้านสุขภาพ

4. ด้านอื่น ๆ

5. ด้านเทคโนโลยี

6. ปัญหาครอบครัว

6.1. ไม่ปรึกษากันภายในครอบครัว

7. ทะเลาะกันในครอบครัว

8. วัยรุ่นเสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ฯลฯ

9. ด้านสังคม

10. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม