Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SamenwerkWeek by Mind Map: SamenwerkWeek
3.5 stars - 2 reviews range from 0 to 5

SamenwerkWeek

Presentaties

Introductie Fred, Cees, Rob

Dagstuhl

Doelstellingen

tools, samenwerkweek.wetpaint.com, Home Page: integratie alle materialen, mindmeister, informatie opslaan tijdens plenaire bijeenkomsten, blogger, reacties, input, opmerkingen en discussies, Allerhande onderliggende tools, flickr, mediafire, ..., google docs, voor gezamelijk te produceren documenten

Jeroen

architectuur, nadere toelichting architectuuruitgangspunten, vraaggestuurd versus aanbodgestuurd, aanbodgestuurd, student betrokken bij marktonderzoek, student niet sterk betrokken bij de ontwikkeling, vraaggestuurd, volledig klantgeorienteerd, Bij vraagsturing kun je niet meer dezelfde processen instrumenteren van ontwikkelen, exploteren, evalueren, Doelgroep, kennisverwervers, BAMA studenten, Scholers, Contractpartners, Competentiezoekers, diensten, wel een voorbeeld aanwezig, echter geen definitieve set, Steven heeft nog wat ongeorganiseerd achtergrondmateriaal, onderwijscomponenten, Jeroen nav onderwijscomponenten => ontkoppelen, onderwijscomponenten maken + services realiseren, zie slides Jeroen voor services

huidige cijfers, aantallen studenten, ingeschrevenen met rechten, 33000, kopen ongeveer 1.5 modulen per jaar, kopers, 17000, zijn studenten uit dezelfde groep die een cursus heeft gekocht (deelverzameling), getal is dalende (is administratief gecorrigeerd), conclusies, overall ontwikkeling: sommige plekken enig herstel, maar niet gestoeld op aantallen studenten/mensen, cruciaal is het moment dat studenten van eerste naar 2e inschrijving gaan, was 30%, is nu 20%, Bij 3e cursus of meer is het rond 60%, Cees: wat zouden wij in ons aanbod moeten doen om de stap van 1e naar 2e modulen te faciliteren, probleem begeleidingscapaciteit, als je teveel investeert in begeleiding is het de vraag of je de 60% bij de 3e module blijft behouden, probleem bij OUNL is dat je steeds weer per cursus moet kiezen, ipv per opleiding (reguliere opleiding), Manier waarop het systeem is opgezet nodigt uit om te stoppen met studeren

Kathleen

onderwijsconcept, BAMA probeer je zo snel mogelijk diploma te verwerven (dus niet een levenlang voor dezelfde BAMA ingeschreven te staan) Wel wil je studenten/personen een leven lang binden., Daarnaast updates te verwerven, We kennen de wensen van de student niet (alleen maar dat het divers is), Studenten worden niet gevraagd, b.v. of iemand al dan niet begeleiding wil, Gedrag van studenten wordt niet geadministeerd, Ook andere zaken in BAMA opnemen dan cursussen, leergemeenschappen, academische vaardigheden, Competentiegerichtheid, niet te krampachtig mee omgaan, op curriculumniveau invullen, niet op cursusniveau, Schriftelijk materiaal, behoefte, maar toch ook om via web aan te bieden (of audio), Noot Rob: veel boeken zijn via uitgevers e.d. (Safari) al online beschikbaar, Basisaanbod en een plusaanbod

Huidige ELO, BB wordt vooral als portal ingezet, geen cursusmateriaal in BB zetten, Wat kan BB niet, de uitgangspunten passen niet bij de OUNL, niet geschikt voor interactieve werkboeken, e.d., geen systeem voor online toetsing, Kunnen we ons permiteren dat we de huidige beperkingen van BB nog een aantal jaren voor lief nemen., dus ook vanuit marktpositie niet acceptabel

Cees

Probleem: de kosten die we maken rond de ELO zijn niet duidelijk, Deel van ICTS e.d. is wel bekend, Licenties, onderhoud, paraplu contract geeft schaalvoordelen, enkelen honderden euros per jaar, 80.000 euro voor BB licenties, hardware onderhoud, onbekend, maar wel kleine machines

DOEL: identificeren alle omgevingen die zich in dit speelveld bevinden + kosten die we daarmee maken

René

Kwaliteitszorg: organiseren interne audit

E-Xcellence

Instellingsaudit: per opleiding peer-reviews, e-learning zal instellingsbreed worden geaudit. Proces en inhoud worden gescheiden

Steven

Naast portal ook PLE

Vraag of we verschillende services nodig hebben voor aanbod- en vraaggestuurd

BAMA universiteit scenario

Faculteiten: Stand van zaken

NW, Pak het niet al te groots aan, maar probeer op korte termijn resultaten te boeken, experiment flexibilisering, content-e en Blackboard via RdM innovatieserver, via word naar flash naar backboard, flash wordt door docenten zelf gemaakt, content-e kan naar verschillende elo's uitleveren, HIVE/Harvest Road, Onderscheid learning content en learning management (diverse ELOs), experiment virtuele klas, audiographics 1.5 uur participeren (via IPO), experiment masterclass open source, studenten publiceren een artikel in een fake elektronische journal, wordt gereviewed en geedit door universiteiten die erop aangesloten zijn, Zorg voor experimenten 'proeftuin' waarin teams van docenten, onderwijstechnologen, studenten e.d. prominent samenwerken, percentages: samenwerken en verdelen van middelen (2000-2006 <1%; 2008-2010 50%), Huidige ICT innovatie-aanpak is niet snel, niet bottum-up => ervaar weinig urgentie, liefst morgen doen, geweldige plannen maken waarin te veel met elkaar samenhangt (weinig check), experiment virtueel adviesbureau, CEES: welk proces in gang zetten om experimenten ook beschikbaar te stellen voor anderen en wie moet de regie voeren

CW, Flexibilisering van het studiepad, Zie niet zo veel onderscheid tussen kennisvermeerderaars BAMA studenten e.d., Practica, 3 jaar wachten kunnen we ons niet permiteren, andere vorm van tentaminering, niet steeds naar studiecentrum hoeven (thuis), veel minder in SYS (zwaar op feitenkennis gericht), samenwerking tussen universiteiten op projectniveau gaat steeds beter, samenwerken tussen studenten onderling

RW, inkomsten 1e geldstroom neemt systematisch af, onderzoek, onderzoek als taak opnemen, moet interacteren met het onderwijs, nieuwe opvatting over 'leren', kennis overdragen is niet meer de heersende leer, nieuwe technologie, maatschappelijk draagvlak LLL, => meer doen aan onderwijsinnovatie, nieuwe producten, HBO recht, schrijven bij de OUNL in, want: fontys mag niet landelijk inschrijven, schakelprogramma's, samen met SURF schakelzone, HBO instroom naar WO RW, specifieke opleidingen, onderscheid partijen, opleidingen, zijn wij goed in, scholing, cursus meestal kort aangeboden, geen inhoudelijke staf in dienst, deeltijdopleidingen alleen succesvol in de randstad, Niche waar wij in zitten, mensen kunnen bedienen die niet naar de deeltijdopleidingen kunnen gaan, eigen plaats, eigen tijd, eigen tempo, kwaliteit van het materiaal, ElO, onderwijsmodel waarin ze meer moeten doen met de kennis, en meer moeten discussieren/praten/argumenteren (kern van het vak), BB, BbCS, Web, Educatieve resources, Nieuw systeem van studiebegeleiding, mentoraat, gezicht krijgen, toetsing, online toetsing, tenzij ..., minder gericht op reproductie, meer op argumentatie, b.v. case based toetsing, in gebruik bij de geneeskunde, voordeel dat ze online kunnen worden afgenomen, Algemene opmerkingen, prioriteiten stellen, meer projectmatig werken, ambitie genoeg, maar ook onze geschiedenis met Edubox, proces zelf is belangrijk: niet meer zo makkelijk meenemen in een groot verhaal, dingen efficient organiseren in ons 'ding' niet altijd, BEELD: "toegaan naar een soort virtuele campus", Breeze, Werkt ook met Persoonlijk Ontwikkelplan/Portfolio, mentoraat gekoppeld, voor studenten die werken op de werkplek, koppelen leerervaring bedrijf met de opleiding, aantoonbaar maken dat je iets hebt geleerd

Informatica, Eerste indrukken, Instroom, enorm gedaald; deels demographische oorsprong, Volledig uitwerken van het materiaal was niet meer haalbaar met de bestaande formatie, Simpeler materiaal, maar meer wisselwerking docent, twee soorten cursussen, open uitgewerkte cursussen, opleidingscursussen voor kleine aantallen, begeleidingsintensief, visitatie, wetenschappelijk karakter versterken, te weinig gepromoveerden en hoogleraren, evaluatieprocedure deugt niet, ISC project (politie e.d.), 125 actieve deelnemers, succesvol, nog geen follow-up project vanaf 2009, zijn allemaal regulie modulen, begeleiding intensiever, op dit moment is men niet in staat om iets anders aan te bieden dan het bestaande aanbod (vanwege stafomvang), 5 punten nodige veranderingen, flexibilisering en differentiatie van onderwijsaanbod, componentsgewijze productie en opslag van onderwijsmateriaal, integratie van onderzoek in de faculteitscultuur, verjonging van de staf, volledige kwaliteitscyclus inclusief feedback naar studenten

MW, Omzet 4.5 milj., 2.5 BAMA, 2 uit deels door studenten bekostigd, Omzetverhoging via KHO trajecten, investeringen terugverdienen, redelijk betaald, maar geen scriptiebegeleiding, Vooral MA faculteit (BA komt nauwelijks voor), kerntopics, veroveren niche in de markt bedrijfsopleidingen, veel concurrentie, NCOI, opnieuw uitvinden van 'afstandsonderwijs' voor niet-BAMA studenten, zgn. competentiegericht onderzoek wordt ingevuld door een dik boek met een aantal opdrachten, oplossing om een nieuw product te ontwikkelen, mini-modulen met een vorm van begeleiding, competentieontwikkeling medewerkers richting professionele markt, binnen BAMA: naast vrijheid blijheid lijn voor strakkere programma's, kwaliteitzorg onderwijs en onderzoek

Psy, (zie mindmap René: wordt later geïntegreerd)

RdM

Zie papieren uitgereikt in de meeting (ook bij inputdocumenten)

ICTS

Ontwerp en implementeren van een service georienteerde applicatiearchitectuur

van systeemontwikkelaar naar system integrator

Invoering Identity Management

Verschuiving van de verhouding tussen beheer en innovatieinspanning (meer van het laatste)

Commodity producten en diensten niet meer zelf doen (b.v. email)

mede ontwerpen en technisch beheren van niet-commodity producten/diensten

Meer focus op primaire processen ipv ondersteunende processen

WENSEN DIENSTVERLENING STUDENTEN, één infrastructuur, single singn-on, verhelderen verantwoordelijkheden informatievoorziening richting studenten, 7*24 uur services

WENSEN WERKPROCESSEN TOOLING, Hoe om te gaan met projecten (governance), invoeren lifecycle en releasemanagement, inclusief uitfaseren aan het einde van de lifecycle, Professionaliseren projectmanagement instellingsbreed, opheffen versnippering ICT kennis en kunde in de organisatie (OTEC, RdMC, ICTS, faculteiten), SPIL verbeteren: service orientatie Bus boven leggen. Afbouwen?, fasegewijs in andere, kleinere systemen opnemen, SPIL is alleen geschikt voor strak georganiseerd voor BAMA gestuurd onderwijs., Flexibiliteit is zeeeer beperkt

OCS

Ontwikkeling servicecentrum met passende services voor de verschillende business lijnen

ontwikkelen en inrichten van een flexibele diensten & procesarchitectuur

opbouwen van integrale klantdossiers (digitaal/CRM)

WENSEN DIENSTVERLENING STUDENTEN, Minder poortwachters, b.v. vereenvoudiging bestelprocedure, betaling via Paypal & Ideal mogelijk maken, authenticatie: digiID en single signon, invoeren online tentaminering, invoeren start en behoud services voor zittende studenten

WENSEN WERKPROCESSEN, belangstellenden goed in kaart brengen/registreren, e-prover, tno-model, meer aan differentiatie doen voor diverse generatiegroepen, inrichting nieuwe website, projectenkalender niet meer beheersbaar

OTEC/MAL

zie Issuelijst

Conclusies

Voorgestelde Veranderingen Vanuit Faculteiten

Zie punten IssueLijst, http://docs.google.com/Doc?docid=ddhtqnsh_4898xb486&hl=nl

werving, veroveren niche in de markten in concurrentie bedrijfsopleidingen, veel concurrentie, NCOI, LOI, etc., Metafoor voor de leer-/werkomgeving, (virtuele) campus, Voor BAMA onderscheid maken tussen Basisaanbod en Premium aanbod, huidig aanbod lijkt op basisaanbod, geen fysieke begeleiding in, nog wel eens nauwkeurig bekijken, norm is dat je de accreditatie behoud met het basisaanbod, OU collegekaart

studenten, Klantenproces centraal stellen, nieuw systeem van begeleiding, meer binding, OUNL meer gezicht, blending, meer begeleiding, maar waaruit betalen, meer mentoraat, In communities werken, maar studenten hebben een hekel aan gedwongen samenwerkingsverbanden, vrijwillig ok, management van de alumni netwerken, studentenvereniging/alumnivereniging psychologie, meer onderling contact/bekendheid, smoelenboek, Begeleidingsinfrastructuur (met LSA of een dergelijke methode als onderlegger)

medewerkers, competentieontwikkeling medewerkers richting professionele markt, aanvullende competenties medewerkers, kennis van de markt en begeleidingsvaardigheid, nieuw type medewerker, van cursusmaker naar educational resource manager, leeftijdsprobleem (verjonging staf; AIOs 6 jaar aanstelling, bereidheid buiten Heerlen aan te stellen, etc.), Heerlen als standplaats verlaten (heeft invloed op de digitale voorzieningen werkomgeving), Onderzoekskwaliteit van de staf bevorderen, Voorzieningen voor online werken, online vergaderen, etc.

onderwijsaanbod, flexibilisering en differentiatie van onderwijsaanbod Pluriformiteit van leerpaden mogelijk maken, binnen BAMA: naast vrijheid blijheid lijn voor strakkere programma's, opnieuw uitvinden van 'afstandsonderwijs' voor niet-BAMA studenten, mini-modulen met een vorm van begeleiding, Personaliseren van opleidingen op grond van collaborative filtering

ontwikkelproces, componentsgewijze productie en opslag van onderwijsmateriaal, gebruik van studenten als 'resource', Betere integratie ontwikkeling, productie en exploitatie

leeromgeving, Persoonlijke leeromgevingen, Zandbak: waar studenten kunnen spelen/experimenteren met nieuwe tools en media, waaronder games., ELO moet gewin, genot en gemak bieden

onderwijsinhoud, practica via multimedia, samenwerken tussen studenten onderling

toetsing, nieuwe vormen van toetsen, case based, online, niet alleen kennisgericht, leren en examineren veel meer scheiden, personaliseren van tentamens, Skillsmanagement/EVC/Portfolio centraal realiseren, cursusoverstijgende beoordelingslijnen op basis van een skillsmanagementsysteem., Regelen van de toegankelijkheid voor alle betrokkenen en (dynamische) koppeling aan EVC, ondersteuning van de beoordelaar; automatische beoordeling (bv ter vervanging van de tweede beoordelaar), iets als e-rater (ITS) ook voor korte stukjes, plagiaatcontrole, hulpmiddelen voor peer-assessment

kwaliteit, volledige kwaliteitscyclus inclusief feedback naar studenten, studenten moeten duidelijker weten waar ze voor welke problemen ze moeten zijn, In de verdere toekomst zou zo’n skillsmanagement/portfolio systeem ook support moeten bieden om tot een tussentijdse evaluatie van in de opleiding (maar misschien ook daarbuiten) verworven competenties te komen op basis van gemaakte en opgeleverde producten. Daarvoor is een unificerend framework nodig (metadatering op basis van de competentieroadmap) waarop de vorderingen van de student kunnen worden afgebeeld)., Oplossen van de volgende kwaliteitszorgen. Bijvoorbeeld verwevenheid onderwijs onderzoek, SEIN, terugkoppeling evaluatiegegevens naar studenten. (Bijvoorbeeld: "Wij hebben goed naar u commentaar op Blackboard geluisterd. Met ingang van .. gaan we geleidelijk over op een bruikbare PWLO" (Ik zeg maar wat). Er zijn meer voorbeelden.

Issues

Terminologie: BAMA versus Levenslangleren (of vraag- aanbodgericht)

Steeds rekening houden met het criterium bekostigd versus niet-bekostigd hanteren, bekostigd is voorlopig de student die nog geen bachelor heeft afgerond, rondom netwerk HO roept het ministerie dat er dan misschien erg veel studenten komen, dat kunnen ze niet betalen.

Algemeen cijfermatig beeld: aantallen gaan omlaag, zeker gezien onze ambities, 1e geldstroom dalende afzet wo-opleidingen, 2e geldstroom: soms succes via DU, 3e geldstroom mag geen naam hebben

Vasthouden van studenten een probleem, Betalingssysteem aanpakken?, Grote versus kleine modulen?, Gedrag van studenten wordt niet geadministreerd, Aan studenten wordt niet gevraagd wat hun specifieke wensen zijn, studenten willen vaak niet naar bijeenkomsten, Past bij ons profiel om onderwijs te bieden zonder bijeenkomsten, Hoe ver wil je gaan bij het aansluiten bij de wensen van de student, Begeleiding moet een heel andere vorm aannemen, Studenten willen graag meer binding met de OUNL, Leergemeenschappen oprichten, Mentoraat (iemand die hen kent en volgt), OUNL veel persoonlijker te maken door gezichten duidelijk te maken, webcast, podcast., Herkennen van onze studenten, wie zijn ze, informatie over studenten moet makkelijk toegankelijk zijn voor studenten, Voor alle face-to-face/plaatsgebonden aspecten ook een online alternatief

Spanning tussen kwaliteit en kwantiteit(geld), René wellicht goed om BA studenten te adviseren (om kwaliteitsreden) níet door te stromen naar de Masters

MBT ELO, Herman: Kunnen we ons permiteren dat we de huidige beperkingen van BB nog een aantal jaren voor lief nemen., dus ook vanuit marktpositie niet acceptabel, Moeten wel planmatig bekijken hoe we het realiseren: niet alles kan tegelijk., We weten niet welke kosten ermee gemoeid zijn, moeten beter overzicht krijgen over het geheel, Moeten beter systeem ontwikkelen om kosten te monitoren + duidelijk maken waarvoor we wel en ook NIET kiezen, Geen systeem om gezamelijk bronmaterialen op te slaan, Aansturing van de ontwikkeling (incl. aanbesteding)

Innovatiemodel, wie stuurt productontwikkeling/service ontwikkeling aan?, proces in gang zetten om succesvolle experimenten bij faculteit X, OTEC of RdM ook voor de anderen beschikbaar te krijgen