ROZTWORY I ICH RODZAJE

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ROZTWORY I ICH RODZAJE by Mind Map: ROZTWORY I ICH RODZAJE

1. WARTO DODAĆ ŻE ILOŚĆ ROZPUSZCZALNIKA ZAZWYCZAJ WODY DECYDUJE CZY ROZTWÓR JEST STĘŻONY CZY ROZCIĘCZONY

1.1. roztwór stężony - to taki w którym ilość substancji jest duża (kilkadziesiąt procent)

1.2. roztwór rozcieńczony - to taki, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest niewielka (zwykle kilka procent) w porównaniu z ilością rozpuszczalnika

2. PODZIAŁ ROZTWORÓW

2.1. Ze względu na doskonałość

2.1.1. Roztwory niewłaściwe nie są całkowicie jednorodne. Są to np. trwałe emulsje, skrajnie rozproszone zawiesiny, zole i żele.

2.1.2. Roztwory właściwe są całkowicie jednorodne tzn. że dla objętości kilkakrotnie większych od wielkości cząsteczek, każda porcja zawiera taki sam skład ilościowy cząsteczek.

2.1.2.1. INS to insert (Windows)

2.1.2.2. TAB to insert (Mac OS)

2.1.2.3. ENTER to add siblings

2.1.2.4. DEL to delete

2.1.2.5. Press F1 to see all key shortcuts

2.2. Ze względu na rodzaj oddziaływań

2.2.1. homodynamiczne - między cząsteczkami występują oddziaływania jednego rodzaju, np. między cząsteczkami roztworów różnych węglowodorów

2.2.2. heterodynamiczne - między cząsteczkami występują oddziaływania różnego rodzaju

2.2.2.1. Personal Todo List

2.2.2.2. Vacation Planning

2.2.2.3. Meeting Minutes

2.2.2.4. Project Plan

2.2.2.5. more...

3. PODZIAŁ ROZTWORÓW ZE WZGLĘDU NA STAN SKUPIENIA

3.1. Roztwory gazowe

3.2. Wszystkie gazy mieszają się bez ograniczeń ilościowych. Zjawisko to wynika z tego, że odległości między cząsteczkami gazów są duże a oddziaływania międzycząsteczkowe bardzo słabe.

3.3. Roztwory cieczy w cieczy

3.4. Ciecze nie mieszają się wcale (np. olej i woda), lub jeśli mieszają się, to bez ograniczeń (np. woda i alkohol etylowy) lub w pewnym zakresie. Mieszaniny trzech lub więcej cieczy tworzą często złożone układy fazowe, w których, zależnie od stężenia poszczególnych składników występują momenty, gdy istnieje roztwór jednorodny, gdy powstają dwie fazy, składające się z dwóch różnych roztworów, lub wszystkie trzy składniki całkowicie się rozdzielają.

3.5. Roztwory ciał stałych w cieczach

3.6. Ich powstawanie jest wynikiem możliwości penetracji ciała stałego przez cząsteczki cieczy oraz powstające w trakcie tego procesu oddziaływania między nimi.

4. Roztwór to mieszanina jednorodna (homogeniczna), składająca się z rozpuszczalnika (fazy rozpraszającej) oraz z co najmniej jednej substancji rozpuszczonej (fazy rozproszonej). Ze względu na stan skupienia roztwory dzielimy na: stałe (np. stopy metali, szkło), ciekłe (np. mleko, ocet) i gazowe (np. powietrze).