การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นเครื่องมือช่วยรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง จัดการ ใช้งานและประเมินผล

1.2. เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น

1.3. เกิดการเรียนรู้ทางไกล

2. ด้านความเป็นจริงเสมือน

2.1. ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการเรียนรู้ และสัมผัสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน

3. ด้านโมบายเทคโนโลยี

3.1. เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบการใช้โมบายเทคโนโลยี M-Billing M-Commerce M-Banking M-Entertainment M-Messaging

4. ด้านการแพทย์

4.1. การที่แพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถวางแผน การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2. ช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย

4.3. ช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่าย

5. ด้านการสื่อสาร

5.1. ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกัน หลาย ๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วโลกเรียกว่า อินเตอร์เน็ตhttp://www.diaryclub.com/users/51691221nattaya/20080911/%A1%D2%C3%CA%D7%E8%CD%CA%D2%C3%BC%E8%D2%B9%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC.php

6. ด้านความบันเทิง

6.1. มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น

6.2. เว็บไซต์ทีวี

6.3. เกมส์ออนไลน์

7. ด้านธุรกิจ

7.1. นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

7.2. ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. ด้านการประชาสัมพันธ์

8.1. นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร

8.2. การโฆษณาและการถ่ายทอด

8.3. ตู้ประชาสัมพันธ์