การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ by Mind Map: การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

1. ด้านความบันเทิง

1.1. ดูหนัง

1.1.1. http://www.majortrailers.com/detail.php?tid=914

1.2. ฟังเพลง

1.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=EMLCe_8l5co

1.3. เกมส์

1.3.1. http://game.sanook.com/flashgame/951801/queen-of-heaven/dressing/

2. ด้านการศึกษา

2.1. CAI

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=7n8ZiATGask

2.2. PC

2.2.1. http://www.com5dow.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C-it/1615-personal-computer-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

3. ด้านธุรกิจ

3.1. ธุรกิจสถาบันการศึกษา

3.1.1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน การชําระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางธนาคารเป็นต้น

3.2. ธุรกิจการธนาคาร

3.2.1. ช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริการกับลูกค้าการฝากเงินและการถอนเงิน การชําระค่าบริการต่าง ๆเป็นต้น

3.2.1.1. http://www.checkraka.com/price/personal-loan-1-216/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-1435689/

3.3. ธุรกิจการโรงแรม

3.3.1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการการบันทึกข้อมูลการเข้าพัก และ การแจ้งคืนห้องพักของลูกค้าการชําระค่าห้องพัก เป็นต้น

3.3.1.1. http://www.chinahotels.org/th/Foshan/Foshan-Crowne-Plaza.html

3.4. ธุรกิจสายการบิน

3.4.1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจดูตารางการบิน การจองตั๋วเครื่องบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การสํารองที่นั่งล่วงหน้าเป็นต้น

3.4.1.1. http://xn----0wfhcb3f5ah3fsb1dg1cxc1b7jyfyb.com/booking-air.php

3.5. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

3.5.1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการเพิ่มผลผลิตสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้นและเพียงพอกับ ความต้องการของตลาดตรวจสอบคุณภาพของสินค้าการออกแบบการบรรจุหีบห่อให้สวยงาม

3.6. ธุรกิจนตลาดหลักทรัพย์

3.6.1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อ-ขายหุ้น เป็นต้น

4. ด้านการแพทย์

4.1. การลงทะเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มทำบัตร

4.1.1. http://hospital.zilksoft.com/index.php/patient/add

4.2. ให้ความรู้แก่ประชาชนของแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ

4.2.1. http://www.redcrossfundraising.org/images/1/th-TH/Activity_relationship/H100-2555-6-4.flv

4.3. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและติดตามกำกับการดำเนินงานตามนโยบายได้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องฉับไว

5. ด้านวงราชการ

5.1. คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานทะเบียนราษฏร์

5.1.1. ช่วยในการนับคะแนนการ เลือกตั้ง และการประกาศผลเลือกตั้ง

5.1.2. การคิดภาษีอากร การเก็บข้อมูล

5.1.3. สถิติสัมมโนประชากร การเก็บเงินค่าไฟฟ้า

5.1.4. น้ำประปา

5.1.5. ค่าโทรศัพท์

6. ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร

6.1. ทำให้เราสามารถติดต่อกันง่ายขึ้นและสะดวกสบาย

6.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=Hob895WIG2w

7. วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิก

7.1. คอมพิวเตอร์สามารถจะทำงานในด้านวิศวกรรมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการลอกเขียนแบบ จนกระทั่งถึงการออกแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมต่างๆ ตลอดจน ช่วยคำนวณโครงสร้าง

7.1.1. การวางแผน

7.1.2. ควบคุมการสร้าง

8. ด้านวิทยาศาสตร์

8.1. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

8.1.1. เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี

8.1.2. เครื่องมือการทดลองต่างๆ

8.1.2.1. http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1627

8.1.3. แม้กระทั่งการเดินทางของยานอวกาศต่างๆ การถ่ายพื้นผิวโลกบนดาวอังคาร

9. ผู้จัดทำ

9.1. นางสาวเกลี หมัดหลำ