Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

ด้านการศึกษา

การเรียนผ่านเว็บไซต์

การสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

CAI ( Computer - Assisted Instruction )

Video on Demand

การสืบค้นข้อมูล (Search Engine)

Internet

งานทะเบียนของสถานศึกษา

งานรับมอบตัว

งานทะเบียนเรียนรายวิชา

งานประมวลผลการเรียน

งานตรวจสอบผู้จบการศึกษา

งานส่งนักศึกษาฝึกงาน

งานสาธารณสุขและการแพทย์

ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย

การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

สามารถให้คำปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำนาญ

ให้ความรู้แก่ประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ผลขึ้นต่างๆ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

การศึกษาระบบนิเวศ

ด้านความบันเทิง

video

music

game

internet

ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

มีติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งภาพและเสียง

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ ( CAD : Computer Aided Design)

คอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ( CAM : Computer Aided Menufacturing )

ใช้ในสำนักงานภาครัฐและเอกชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน การเกิด การตาย

การเสียภาษีอากร

การทำใบอนุญาตขับรถยนต์

การจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง