การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1. การศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

1.2. การศึกษาระบบนิเวศ

2. ด้านความบันเทิง

2.1. video

2.1.1. กีฬา

2.1.2. ภาพยนต์

2.1.3. MV

2.2. music

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=4bNUqfmMP1U

2.3. game

2.3.1. game online

2.3.1.1. http://audition.playpark.com/index.html

2.3.2. game houre

2.3.2.1. http://www.worldgameth.com/portal.php

2.4. internet

2.4.1. social network

2.4.1.1. facebook

2.4.1.1.1. https://www.facebook.com

2.4.1.2. msn

2.4.1.2.1. http://www.hotmail.com

2.4.1.3. hi5

2.4.1.3.1. http://www.hi5.com

2.4.1.4. twiter

2.4.1.4.1. www.twiwer.com

2.4.1.5. instragram

2.4.1.6. line

3. ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

3.1. มีติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งภาพและเสียง

3.1.1. http://rsu-itm640.blogspot.com/2010/08/satellite-communication-system.html

4. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

4.1. คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ ( CAD : Computer Aided Design)

4.1.1. ออกแบบผลิตภัณฑ์

4.1.2. ออกแบบสินค้า

4.2. คอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ( CAM : Computer Aided Menufacturing )

4.2.1. ควบคุมอุณหภูมิ

4.2.2. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

4.2.3. ลดแรงงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ทำงาน

5. ใช้ในสำนักงานภาครัฐและเอกชน

5.1. การทำบัตรประจำตัวประชาชน การเกิด การตาย

5.2. การเสียภาษีอากร

5.3. การทำใบอนุญาตขับรถยนต์

5.4. การจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

5.5. การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง

6. ด้านการศึกษา

6.1. การเรียนผ่านเว็บไซต์

6.2. การสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

6.3. CAI ( Computer - Assisted Instruction )

6.4. Video on Demand

6.5. การสืบค้นข้อมูล (Search Engine)

6.6. Internet

7. งานทะเบียนของสถานศึกษา

7.1. งานรับมอบตัว

7.2. งานทะเบียนเรียนรายวิชา

7.3. งานประมวลผลการเรียน

7.4. งานตรวจสอบผู้จบการศึกษา

7.5. งานส่งนักศึกษาฝึกงาน

8. งานสาธารณสุขและการแพทย์

8.1. ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย

8.2. การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

8.3. สามารถให้คำปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำนาญ

8.4. ให้ความรู้แก่ประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ผลขึ้นต่างๆ