การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.1.1. http://senarak.tripod.com/cai2.htm

1.2. การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก

1.3. อิเล็กทรอนิกส์บุ๊คส์

1.4. วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

1.5. ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา

1.6. งานประมวลผลการเรียน

2. ด้านการฝึกอบรม

2.1. e-Training

3. ด้านความบันเทิง

3.1. มัลติมีเดีย

3.1.1. ภาพยนต์

3.1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=p4ATggkPaSI

3.1.2. เกมส์

3.1.3. ข่าว

3.1.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=yy57FihSexg

3.1.4. คาราโอเกะ

3.1.5. ละคร

3.2. เว็บไซต์ทีวี

4. ด้านธุรกิจ

4.1. นำเสนองาน

4.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=gLWaGojtopE

4.2. นำเสนอสินค้า

4.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=rS5v_E35TCE

4.3. ประชุมทางไกล

5. ด้านการประชาสัมพันธ์

5.1. เผยแพร่ข่าวสาร

5.2. การโฆษณา

5.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=c0cTSYSwsSU

5.3. ตู้ประชาสัมพันธ์