การประยุกค์การใช้งานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกค์การใช้งานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกค์การใช้งานของคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.1.1. http://senarak.tripod.com/cai2.htm

1.2. เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น

1.2.1. http://e-learning.aidsthai.org/ewl.html

1.3. เกิดการเรียนรู้ทางไกล

1.3.1. http://www.st.ac.th/av/inno_distance.htm

2. ด้านการฝึกอบรม

2.1. มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เรียกว่า e-Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก

2.1.1. http://chalad.wordpress.com/subject/20209-2/20209-lesson-3/

2.2. ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

3. ด้านความบันเทิง

3.1. เว็บไซต์ทีวีเว็บไซต์ทีวี

3.1.1. http://www.thaitv3.com/

3.2. เกมส์ออนไลน์

3.2.1. http://game.meemodel.com/

3.3. มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนต์

3.3.1. มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนต์

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ

4.1. การโฆษณาและการถ่ายทอด

4.1.1. http://stopmean.wordpress.com/about/

4.2. นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร

4.2.1. http://www.thaihealth.or.th/about/announcement/3

4.3. ตู้ประชาสัมพันธ์

4.3.1. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E