ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์

1. Hardware

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. สแกนเนอร์

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.2.1. หรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU

1.3. หน่วยความจำหลัก

1.3.1. แรม

1.3.2. รอม

1.4. หน่วยความจำสำรอง

1.4.1. แผ่นบันทึก

1.4.2. ฮาร์ดดิสก์

1.4.3. เทปแม่เหล็ก

1.4.4. แผ่นซีดี

1.5. อุปกรณ์แสดงข้อมูล

1.5.1. จอภาพ

1.5.2. ลำโพง

2. Software

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช่ได้ด้วย

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. เช่น พิมพ์งาน วาดภาพ เป็นต้น ลักษณะของคอมพิวเตอร์

3. peopleware

3.1. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (

3.2. ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

3.3. ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.4. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

3.5. ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์