การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

1. ด้านบันเทิง

1.1. ฟังเพลง (Music)

1.1.1. สามารถฟังเพลงและวิทยุแบบสดๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

1.1.2. สามารถดาวน์โหลดไปฟังยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

1.1.3. สามมารถดูผ่านอินเตอร์เน็ตhttp://youtu.be/xpFavEX4KN8

1.2. โรงภาพยนตร์และฟิล์ม (Theater and Film)

1.2.1. สามารถเปิดดูภาพยนตร์ในคอมพิวเตอร์

1.2.2. สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ทั้งเก่าและใหม่มาดูได้ ในคอมพิวเตอร์

1.2.3. ระบบภาพยนตร์บนอินเตอร์เน็ต http://www.youtube.com/

2. ด้านการกีฬา (Sporting)

2.1. การใช้โปรแกรมการประเมินผล

2.2. โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

2.3. ระบบการจัดการและรายงานผลการแข่งขันกีฬา

2.4. ระบบสารสนเทศทางกาีรกีฬา

2.5. การนำเสนอข้อมูลทางการกีฬา

3. ด้านการเงินการธนาคาร

3.1. ช่วยในบริการฝากถอน

3.1.1. ใช้เทอร์มินัลสอบถามสถานภาพบัญชี และลงบัญชีได้สะดวกรวดเร็ว

3.2. การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2.1. สามารถโอนเงินได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

3.3. ในด้านสินเชื่อ

3.3.1. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว

3.3.2. ช่วยคำนวณดอกเบี้ย ออกใบกำกับสินค้า และออกใบเสร็จรับเงิน

3.4. ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.4.1. คำนวณเงินจากสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง

3.4.2. จัดทำบัญชีรายการแลกเปลี่ยน และบัญชีเช็คเดินทาง

3.4.3. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนได้

3.5. บริการข่าวสารการธนาคาร

3.5.1. การธนาคารที่มีใช้กันทั่วโลก คือ รอยเตอร์มอนิเตอร์ (Reuter monitor)

4. หน่วยงานราชการ (Government)

4.1. นโยบายการบริหาร (Administering Policies)

4.1.1. คอมพิวเตอร์มาใช้ในการ จัดเก็บข้อมูลด้านการตัดสินคดีความต่างๆ

4.2. การจ้างงาน (Employment)

4.2.1. กรอกใบสมัครงานด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต

4.3. จัดเก็บภาษีอากร (Tax)

4.3.1. คอมพิวเตอร์เข้าไปจัดเก็บข้อมูลด้านภาษีอากรของ ประเทศ

4.4. ด้านสำมะโนประชากร (Registration Census)

4.4.1. คอมพิวเตอร์มาช่วยจัดเก็บข้อ มูลของประชากรทั้งประเทศ

5. ด้านการแพทย์

5.1. งานทะเบียนและประวัติคนไข้

5.1.1. เรียงตามเลขประจำตัวคนไข้

5.1.2. เรียงตามตัวอักษรของชื่อ

5.1.3. จัดกลุ่มตามอายุ เช่น ผู้หญิงอายุ ๓๕-๖๔ ปี สำหรับคนไข้ที่ควรจะตรวจภายในเป็นระยะๆ

5.1.4. จัดกลุ่มตามเขตของที่อยู่

5.1.5. จัดกลุ่มตามปีที่เริ่มมาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาล หรือสำนักแพทย์

5.1.6. จัดกลุ่มตามเพศ แต่งงานแล้วหรือโสด

5.2. งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

5.2.1. คอมพิวเตอร์เสนอแนะว่าจะให้แพทย์คนใดดูแลคนไข้คนใดแทน หรือให้เลื่อนนัดคนไข้ที่ไม่เร่งด่วนอย่างไร

5.3. งานทะเบียนการเป็นโรค

5.3.1. รายงานแยกประเภทตามชนิดของโรค

5.3.2. รายงานความถี่ของการพบแพทย์

5.4. การบริหารการแพทย์

5.4.1. หาสถิติระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติในด้านการเกิด การตาย การเป็นโรคต่างๆนั้น มีแนวโน้มอย่างไร

5.4.2. หาสถิติการใช้บริการด้านสาธารณสุข และความจำเป็นในการจัดบริการด้านสาธารณสุข เพื่อวางแผนจัดบริการด้านสาธารณสุข

5.4.3. เก็บสถิติสำหรับวิเคราะห์โรคระบาด

5.4.4. เก็บสถิติในรูปแบบมาตรฐาน ให้แพทย์สามารถนำไปใช้ศึกษา

5.5. งานทดลองด้านการแพทย์

5.5.1. ใช้สำหรับเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ทุกส่วนห้องทดลองแต่ละแห่งอาจจะต้องทำการทดลอง

5.6. ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

5.6.1. คอมพิวเตอร์อาจจะช่วยเตือนความจำแพทย์และแนะนำว่าควรจะตรวจสอบหรือทดลองอะไรต่อไป

5.7. การศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

5.7.1. คอมพิวเตอร์เสนอผลการทดลองให้ทราบ ให้นักศึกษาวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร

6. ด้านอุตสาหกรรม

6.1. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดสั่งสินค้า

6.2. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานสินค้าคงคลัง

6.3. ใช้ประวัติความต้องการสินค้ามาทำนายความต้องการในเดือนต่อๆ

6.4. คอมพิวเตอร์ก็อาจพิมพ์จดหมายสั่งซื้อสินค้า

7. ด้านการศึกษา

7.1. การลงทะเบียน

7.1.1. ให้นักเรียนหรือนักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านคอมพิวเตอร์

7.1.2. อตรวจสอบที่นั่งในห้องเรียนว่า กลุ่มใดที่มีที่นั่งยังไม่เต็ม

7.2. การตรวจข้อสอบปรนัย

7.2.1. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ตรวจข้อสอบ

7.3. การตัดเกรด

7.3.1. โปรแกรมแต่ละสถาบันพัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือของอาจารย์

7.3.2. การตัดเกรดบนอินเตอร์เน็ต

7.4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7.4.1. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาในลักษณะของสื่อผสม

8. ด้านการเกษตร

8.1. จัดทำระบบข้อมูล เพื่อการเกษตร

8.2. เก็บข้อมูลประวัติศาสตร์แบบสำมะโนเกษตร