Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ด้านการแพทย์

งานทะเบียนและประวัติคนไข้

งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

งานทะเบียนการเป็นโรค

การบริหารการแพทย์

งานทดลองด้านการแพทย์

ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

การศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

ด้านอุตสาหกรรม

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดสั่งสินค้า

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานสินค้าคงคลัง

ใช้ประวัติความต้องการสินค้ามาทำนายความต้องการในเดือนต่อๆ

คอมพิวเตอร์ก็อาจพิมพ์จดหมายสั่งซื้อสินค้า

ด้านการกีฬา (Sporting)

การใช้โปรแกรมการประเมินผล

โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ระบบการจัดการและรายงานผลการแข่งขันกีฬา

ระบบสารสนเทศทางกาีรกีฬา

การนำเสนอข้อมูลทางการกีฬา

ด้านบันเทิง

ฟังเพลง (Music)

โรงภาพยนตร์และฟิล์ม (Theater and Film)

ด้านการเงินการธนาคาร

ช่วยในบริการฝากถอน

การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในด้านสินเชื่อ

ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริการข่าวสารการธนาคาร

หน่วยงานราชการ (Government)

นโยบายการบริหาร (Administering Policies)

การจ้างงาน (Employment)

จัดเก็บภาษีอากร (Tax)

ด้านสำมะโนประชากร (Registration Census)

ด้านการศึกษา

การลงทะเบียน

การตรวจข้อสอบปรนัย

การตัดเกรด

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ด้านการเกษตร

จัดทำระบบข้อมูล เพื่อการเกษตร

เก็บข้อมูลประวัติศาสตร์แบบสำมะโนเกษตร