Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

gap_o_meter_σχέδιο 100 ημερών by Mind Map: gap_o_meter_σχέδιο 100
ημερών
5.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

gap_o_meter_σχέδιο 100 ημερών

1. Οικονομία ανάπτυξης, σταθερότητας, συνοχής

Η θεματική 1 και συγκεκριμένα η υποενότητα 1.1 του προγράμματος Διακυβέρνησης εμπίπτει στο σχέδιο 100 πρώτων ημερών

1.1. Το πρώτο βήμα: ανάταξη της οικονομίας - αναθέρμανση της αγοράς

1.1. Το πρώτο βήμα: ανάταξη της οικονομίας - αναθέρμανση της αγοράς Δεσμευόμαστε να θέσουμε σε άμεση εφαρμογή στις πρώτες 100 ημέρες, ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση που αντιμετωπίζει άμεσα τα μεγάλα προβλήματα και βάζει τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές. 1.1.1.Στήριξη του εισοδήματος Με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο. 1.1.2. Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας Με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. Ένεση ρευστότητας στην αγορά. Αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 1.1.3. Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξης των ανέργων. 1.1.4. Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά με την καταπολέμηση της σπατάλης και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.

1.1.1.Στήριξη του εισοδήματος, Αυξήσεις μισθών και συντάξεων πάνω από τον πληθωρισμό, Αλλαγή της φορολογικής πολιτικής, Εφαρμογή ενιαίας, προοδευτικής, τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα, Κατάργηση του ΕΤΑΚ και προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου, Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλό αφορολόγητο όριο, Φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή των μερισμάτων, με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων, Φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των νομικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών, Φορολόγηση της υπεραξίας που πραγματοποιείται, από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, Καταπολέμηση της ακρίβειας, Στοχευμένες εισοδηματικές ενισχύσεις προς ευάλωτες ομάδες, Προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών και την υπερχρέωση

1.1.2. Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, Ενισχύουμε την Μικρομεσαία Επιχείρηση και διοχετεύουμε ρευστότητα στην Πραγματική Οικονομία, Άρση όλων των αντικινήτρων και δυσκολιών που εντοπίστηκαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν από το ΤΕΜΠΜΕ, «Πάγωμα» δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο, Αναστολή καταβολής, για ένα χρόνο, της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75., Αξιοποίηση του σκέλους των εγγυήσεων, ύψους 15 δις από το πρόγραμμα ρευστότητας των 28 δις, Σταδιακή μείωση του ορίου μεταχρονολόγησης των νέων επιταγών, Επαναδιαμόρφωση των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης στον Τειρεσία

1.1.3. Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξης των ανέργων., Άμεση ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, Επίδομα ανεργίας σταδιακά στο 70% του βασικού μισθού, Ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης εργαζομένων, Ειδικές ρήτρες ώστε τα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου να διοχετευθούν άμεσα στις επιχειρήσεις που διατηρούν ή αυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, Συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ώστε να σταματήσει η προσχηματική εκμετάλλευση της κρίσης, Επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού νόμου, Κίνητρα πρόσληψης νέων, Καταργούνται οι κομματικοί εκβιασμοί των STAGE, Προωθούνται προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας

1.1.4. Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά, καταπολέμηση της σπατάλης, ενίσχυση των φορολογικών εσόδων

Τα 5 πρώτα Νομοσχεδια

1ο νομοσχέδιο. Στήριξη πραγματικού εισοδήματος και αναδιανομή

2ο νομοσχέδιο. Προστασία δανειολήπτη και καταπολέμηση ακρίβειας

3ο νομοσχέδιο. Στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – ρευστότητα

4ο νομοσχέδιο. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας – προώθηση επενδύσεων

5ο νομοσχέδιο. Άμεση αντιμετώπιση κρίσης στην αγορά εργασίας

6. Ισχυρή Ελλάδα των ανοικτών οριζόντων

Η θεματική 6 του προγράμματος Διακυβέρνησης δεν εμπίπτει σε σχεδιασμό των 100 πρώτων ημερών

4. Γνωση για όλους και επένδυση στον πολιτισμό

Η θεματική 4 του προγράμματος Διακυβέρνησης δεν εμπίπτει σε σχεδιασμό των 100 πρώτων ημερών

3. Αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος

Η θεματική 3 του προγράμματος Διακυβέρνησης δεν εμπίπτει σε σχεδιασμό των 100 πρώτων ημερών

2. Πράσινη Ανάπτυξη

Η θεματική 2 του προγράμματος Διακυβέρνησης δεν εμπίπτει σε σχεδιασμό 100 πρώτων ημερών    

5. Πολιτικό σύστημα και κράτος στην υπηρεσία του πολίτη

Η θεματική 5 και συγκεκριμένα η υποενότητα 5.1 του προγράμματος Διακυβέρνησης εμπίπτει στο σχέδιο 100 πρώτων ημερών

5.1. Αλλάζουμε το Πολιτικό σύστημα για τη διασφάλιση της αυτονομίας της πολιτικής και την ενδυνάμωση της Δημοκρατίας

5.1. Αλλάζουμε το Πολιτικό σύστημα για τη διασφάλιση της αυτονομίας της πολιτικής και την ενδυνάμωση της Δημοκρατίας Πρωταρχικό μέλημα του ΠΑΣΟΚ είναι η αντιμετώπιση της κρίσης της πολιτικής. Οι πρωτοβουλίες μας δημιουργούν τις προϋποθέσεις να θωρακισθεί η αυτονομία της πολιτικής, να αναβαθμισθεί το κοινοβούλιο και να ενδυναμωθεί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία με συμμετοχικούς θεσμούς, καθώς και να θεσπισθούν αυστηροί κανόνες διαφάνειας. Από τις πρώτες 100 ημέρες δεσμευόμαστε να λάβουμε άμεσα μέτρα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, το κράτος και το πολιτικό σύστημα. Τα μέτρα που θα λάβουμε ενώ δεν κοστίζουν θα συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτήν την κατεύθυνση: 5.1.1. Nέος Εκλογικός Νόμος που θα συνδυάζει μονοεδρικές περιφέρειες και περιφερειακή λίστα, περιορίζοντας δραστικά τις εκλογικές δαπάνες. 5.1.2. Αναμόρφωση του θεσμού του πόθεν έσχες ώστε να κατάσχονται υπέρ του Δημοσίου όσα περιουσιακά στοιχεία δεν δηλώνονται. 5.1.3. Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των υπογραφών υπουργών και όλων των πράξεων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης. 5.1.4. Δραστικά μέτρα για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος με ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

5.1.1. Nέος Εκλογικός Νόμος

5.1.2. Αναμόρφωση του θεσμού του πόθεν έσχες

5.1.3. Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των υπογραφών, Διαφάνεια στα Δημόσια Έργα και στις προμήθειες, Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

5.1.4. Δραστικά μέτρα για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος, Διαφάνεια στη χρηματοδότηση της πολιτικής

5.1.5. Αναβάθμιση του Κοινοβουλίου, Δημόσια Διαβούλευση, Υποβολή όλων των νομοσχεδίων σε δύο αναγνώσεις, Έλεγχος Ποιότητας, Τροπολογίες, Ελεγχος της δημοσιονομικής διαχείρισης

Γενικοί Στόχοι, Συμμετοχικοί Θεσμοί και Λογοδοσία, Εισαγωγή της «Διαβούλευσης», ως θεσμού συμμετοχής των πολιτών σε μείζονες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της χώρας, Λογοδοσία όλων των δημοσίων φορέων και όλων των οργάνων, Σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας, Κοινωνία των Πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Εθελοντισμός, Δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, Οικονομική στήριξη με κανόνες διαφάνειας, ΜΜΕ και Πολιτική – Μια σχέση Αυτονομίας και Διαφάνειας, Ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας της δημόσιας τηλεόρασης, Διαφάνεια και αποτελεσματικός έλεγχος στα οικονομικά της δημόσιας τηλεόρασης, Διαφάνεια και ορθολογική κατανομή κρατικής διαφήμισης, Ανάπτυξη περιφερειακών ΜΜΕ, Εφαρμογή σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου, Ενίσχυση και κατοχύρωση της συνεργασίας του ΕΣΡ και της ΕΕΤΤ, Άμεση αδειοδότηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών για ψηφιακή εκπομπή