การสื่อสารข้อมูล Data Communication

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารข้อมูล Data Communication by Mind Map: การสื่อสารข้อมูล Data Communication

1. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร

2. ประกอบด้วย

2.1. ผู้ส่ง

2.2. สื่อ

2.3. ผู้รับ

3. ประโยชน์

3.1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว

3.2. ความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดสามารถรับรู้ และพยายามหาวิธีแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง

3.3. สามารถทำได้รวดเร็ว

3.4. ประหยัดต้นทุน