ประเภทของเครือข่าย Type of network

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเครือข่าย Type of network by Mind Map: ประเภทของเครือข่าย                   Type of network

1. เครือข่ายท้องถิ่น

1.1. Local Area Network หรือ LAN

1.2. เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ครอบคลุมภายใต้บริเวณเดียวกัน

1.3. เชื่อมต่อภายในอาคารบริเวณเดียวกัน

1.4. เชื่อมต่อเครื่องพีซีตั้งแต่สองเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช่ทรพยากรณ์ร่วมกัน

1.5. หากต้องการเชื่อมต่อระยะไกลขึ้น จะใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณร่วมด้วย

2. เครือข่ายระดับเมือง

2.1. Metropolitan Area Network หรือ MAN

2.2. เชื่อมต่อเครือข่าย LAN เข้าไว้ด้วยกัน

2.3. ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ระดับเมืองกรือจังหวัด

2.4. มีแบคโบน ทำหน้าที่เป็นสายหลักในการเชื่อมเครือข่าย

3. เครือข่ายระดับประเทศ

3.1. Wide Area Network หรือ WAN

3.2. เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกัน

3.3. ครอบคลุมระดับประเทศหรือข้ามทวีป

3.4. ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารระยะไกล

3.5. สายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม