Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BÀI TOÁN TH VỀ QLDT by Mind Map: BÀI TOÁN TH  VỀ QLDT
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

BÀI TOÁN TH VỀ QLDT

LAI 1 TTr

QUY LUẬT

- phân ly - trội không hoàn toàn - tác động của nhiều gen không alen (tương tác gen) - di truyền kết hợp với giới tính - di truyền ngoài NST

PHÂN LY, LAI 1 TTr, 1 CẶP GEN QĐ, LAI 1 TTr CHO F

TRỘI KO HOÀN TOÀN, 1 CẶP GEN QĐ 1 TTr, MỖI KG 1 KH, CHO F TLKH 1:2:1

TƯƠNG TÁC GEN, 2 CẶP GEN Ko ALEN QĐ 1 TTr, LAI 1 TTr CHO F TLKH, LAI 1 TTr CHO SỐ TỔ HỢP F >=8, LAI PHÂN TÍCH -> Fa TLKH

DI TRUYỀN LK GIỚI TÍNH, TTr DO GEN QĐ NẰM TRÊN NST GIỚI TÍNH X OR Y, LAI 1 TTr CHO TLKH <> Ở 2 GIỚI

DT NGOÀI NST, LAI THUẬN NGHỊCH -> F <> NHAU, KH F1 100% GIỐNG MẸ

DẠNG TOÁN

XĐ TLKG, TLKH Ở F

XĐ KG, KH P

LAI >= 2 TTr

QUY LUẬT

PL ĐỘC LẬP

LK HOÀN TOÀN

LK KO HOÀN TOÀN

DT LK GIỚI TÍNH

DẠNG TOÁN

XĐ TLKG, TLKH Ở F

XĐ KG, KH P