Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BÀI TOÁN TH VỀ QLDT by Mind Map: BÀI TOÁN TH  VỀ QLDT
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

BÀI TOÁN TH VỀ QLDT

LAI 1 TTr

QUY LUẬT

- phân ly - trội không hoàn toàn - tác động của nhiều gen không alen (tương tác gen) - di truyền kết hợp với giới tính - di truyền ngoài NST

DẠNG TOÁN

LAI >= 2 TTr

QUY LUẬT

DẠNG TOÁN