BÀI TOÁN TH VỀ QLDT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI TOÁN TH VỀ QLDT by Mind Map: BÀI TOÁN TH  VỀ QLDT

1. LAI 1 TTr

1.1. QUY LUẬT

1.1.1. PHÂN LY

1.1.1.1. LAI 1 TTr, 1 CẶP GEN QĐ

1.1.1.2. LAI 1 TTr CHO F

1.1.2. TRỘI KO HOÀN TOÀN

1.1.2.1. 1 CẶP GEN QĐ 1 TTr, MỖI KG 1 KH

1.1.2.2. CHO F TLKH 1:2:1

1.1.3. TƯƠNG TÁC GEN

1.1.3.1. 2 CẶP GEN Ko ALEN QĐ 1 TTr

1.1.3.2. LAI 1 TTr CHO F TLKH

1.1.3.3. LAI 1 TTr CHO SỐ TỔ HỢP F >=8

1.1.3.4. LAI PHÂN TÍCH -> Fa TLKH

1.1.4. DI TRUYỀN LK GIỚI TÍNH

1.1.4.1. TTr DO GEN QĐ NẰM TRÊN NST GIỚI TÍNH X OR Y

1.1.4.2. LAI 1 TTr CHO TLKH <> Ở 2 GIỚI

1.1.5. DT NGOÀI NST

1.1.5.1. LAI THUẬN NGHỊCH -> F <> NHAU

1.1.5.2. KH F1 100% GIỐNG MẸ

1.2. DẠNG TOÁN

1.2.1. XĐ TLKG, TLKH Ở F

1.2.2. XĐ KG, KH P

2. LAI >= 2 TTr

2.1. QUY LUẬT

2.1.1. PL ĐỘC LẬP

2.1.2. LK HOÀN TOÀN

2.1.3. LK KO HOÀN TOÀN

2.1.4. DT LK GIỚI TÍNH

2.2. DẠNG TOÁN

2.2.1. XĐ TLKG, TLKH Ở F

2.2.2. XĐ KG, KH P