Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NIVELLS ORGANITZACIÓ by Mind Map: NIVELLS ORGANITZACIÓ

1. Nivell d'APARELL

1.1. Conjunt òrgans diferents que actuen coordinadament per fer una o diverses funcions superiors

1.2. Aparells digestiu, respiratori, circulatori, excretor, reproductor i locomotor

1.2.1. Diferenciar aparell de sistema!!!

2. Nivell de SISTEMA

2.1. Conjunt òrgans semblants que fan una funció semblant.

2.2. Estan formats per un mateix tipus de teixit

2.3. S. Esquelètic, muscular, nerviós i endocrí

3. Nivell d'ÒRGAN

3.1. Diferents teixits agrupats per fer funció específica anomenada acte

3.2. Pell, intestí prim, fetge, estómac, cor, ossos, pulmons, artèries, cervell...

4. Nivell de TEIXIT

4.1. Epitelial, connectiu, muscular i nerviós

4.2. Conjunt cèl·lules amb estructura semblant i mateixa funció.

5. Nivell MOLECULAR

5.1. Resultant enllaç àtoms

5.2. Senzilles o complexes

5.3. Principis inmediats

5.3.1. Inorgànics

5.3.1.1. Aigua i sals minerals

5.3.2. Orgànics

5.3.2.1. Només en matèria viva

5.3.2.2. Polímers normalment

5.3.2.3. Glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics

6. Nivell SUBATÒMIC

6.1. Partícules formen Àtoms

6.2. Protons, neutrons i electrons

7. Nivell CEL·LULAR

7.1. Primer nivell biòtic

8. Nivell ATÒMIC

8.1. Àtom: Part matèria que manté propietats

8.2. Oxigen, Hidrogen, Nitrogen...

9. Nivell d'ORGANISME

9.1. Ésser viu en conjunt

9.2. Unicel·lulars o pluricel·lulars

10. Tipus