Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LEERTHEORIEËN by Mind Map: LEERTHEORIEËN
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

LEERTHEORIEËN

Cognitivisme mbt inhoud Taxonomie Bloom: Feiten -> Concepten -> Procedures -> Metacognitie

TAXONOMIE (Bloom) hiërarchische ordening van de leerstof en het gewenst gedrag

BEHAVIORISME

belonen -bekrachtigen-feed geven (specifiek maken)

OBSERVERBAAR GEDRAG

Pavlov - Stimulus -> Respons

Reflexmatig, Klassiek conditioneren

Skinner: Leren is het ontstaan van een observeerbare gedragsverandering (1968)

Skinner tegen meerkeuzevragen, lerenden moeten antwoorden oproepen niet herkennen, Skinner. Belonnen onmiddelijk, regelmatig en consequent, Operant conditioneren

Associatieleer: connectie leggen

herhalen/oefenen

mbt instructie

Formuleren van leerdoelen (kleine stappen) niet leerinhoud centraal maar concrete gedragsverandering

FEEDBACK, Gericht op stimuleren, bevorderen van het verdere leerproces, Sterke feedback volgens Hattie (2007); 1. geven van cues, 2. informatie geven over prestatie, 3. bekrachtigen. Minder feedback: 1. verbeteren fouten, 2. uitgestelde feedback, 3. prijzen (p. 120 t/m 122), FeedUp-FeedBack-FeedForward, Prijzen heeft geen invloed op leerprestaties wel op motivatie, FT - FP - FR - FS

COGNITIVISME

leren is 1. interne psychische processen (niet direct waarneembaar), 2. introspectie centraal

BETEKENISVOL LEREN

Gestaltpsychologie - PERCEPTIE

Piaget

Schematheorie: assimileren en accomoderen

Type kennis: 1. declaratieve cq conceptuele kennis (definities, formules etc.), 2. procedurele kennis, 3. metacognitieve kennis

opgeslagen in ons geheugen (beelden opslaan is plaatsbesparend)

Processen binnen declaratieve kennis: elaboratie (nieuwe informatie toevoegen aan reeds beschikbare) + organisatie (schematiseren, structuren, hiërachie aanbrengen (mindmappen)

Processen binnen procedurele kennis: cognitieve + associatieve + autonome fase

mbt instructie

1. waarneembare karakteristieken van een probleem, 2. leren is cultuurgebonden, 3. leren is doelgericht, 4. divergent&convergent denken, Activeren voorkennis - van eenvoudig tot comples - leerdoelen opstellen - docent bepalend, klassieke cognitivistische instructiestrategie: VRAGEN STELLEN (ook tussen lerenden onderling) OPEN dit activeert voorkennis lerenden en optimaliseert cognitieve activiteit) en NIET hoorcolleges omdat kennisconstructie door de lerenden te weinig wordt bevorderd

Meaningful learning (Ausubel) - Leerhiërarchie (Gagné) - Self-efficacy (Bandura), Zelfinschatting: mensen leren in 1e plaats vanuit eigen doelstellingen en maatstaven

CONSTRUCTIVISME

alle kennis komt voort uit waarneming

Weinig aandacht voor emoties, sociaal leren, interactioneel leren, motorisch leren, leren is een actief proces, LLL

minder empirisch onderzoek beschikbaar

Piaget - cognitieve constructivisme

Vygotsky - sociale constructivisme

Zone van naaste ontwikkeling

Kennis is persoonlijk - contextgerelateerd en dus per definitie subjectief - mensen construeren hun eigen kennis - leren is actief proces; verantwoording ligt bij leerlingen/studenten

zelfsturing, gaming

intrinsieke motivatie

m.bt. instructie

docent als coach

kies leersituaties en contexten die aansluiten bij de beleving van leerling en toepassingsniveau, Leerling - gezel - meester

individuele doelen

Samenwerkend leren, PGO

6 leerprincipes van Kolb: - leren is een proces en niet een product - leren is een continu proces, dat vertrekt uit ervaringen - leren vereist het oplossen van het conflict tussen ervaringen die niet op elkaar aansluiten of tussen ervaringen en aanwezige kennis - leren is een holistische adaptieproces - leren vereist trancacties tussen lerenden en de werkelijkheid - leren is het proces van construeren van kenneis