Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein' by Mind Map: Zorg & Welzijn Jaarcongres
10 september 2013
'Hét platform voor het hele sociale domein'
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zorg & Welzijn Jaarcongres 10 september 2013 'Hét platform voor het hele sociale domein'

Sociale professionals werken enorm hard om mensen te versterken. Dat wordt door bezuinigingen en een hogere werkdruk steeds lastiger. De overheid vraagt sociale professionals om een beroep te doen op burgers, vrijwilligers en mantelzorgers, zonder dat u deze mensen wilt overvragen. Tegelijk hebben burgers steeds minder recht op zorg en in de plaats daarvoor zal zelfredzaamheid aangeboord moeten worden. Zelfredzaamheid kan waardevol zijn, maar zelfredzaamheid aanboren is niet gemakkelijk. Wat het niet makkelijker maakt is dat het beleid van organisaties nog regelmatig in strijd is met de belangen van burgers en cliënten. Worstelt u ook met deze dilemma’s? Op hét Zorg Welzijn Jaarcongres krijgt u de kans om in 1 dag alle praktische tips te krijgen die u nu nodig heeft om met deze dilemma’s om te gaan. Bewandel het thema pad naar keuze of volg een sessie van elk thema pad om mogelijke oplossing aangereikt te krijgen hoe u met al deze dilemma’s om kunt gaan. U wilt tijdens en na de transities dolgraag mensen blijven versterken, ondanks beperkte beschikbare middelen en tijd. En dat kan! Door beter samen te werken met professionals uit het hele sociale domein. Tijdens hét Zorg Welzijn Jaarcongres ontmoet u deze professionals uit het hele sociale domein. Dit jaarcongres is een uitgelezen kans om in contact te komen met gelijkgestemden, ervaringen uit te wisselen en eerste stap te zetten naar een betere gezamenlijke toekomst binnen het sociale domein. Hét Zorg Welzijn Jaarcongres - hoor hoe u: · Het beste om kunt gaan met hoge werkdruk en de bezuinigingen · Een beroep kunt doen op burgers vrijwilligers en mantelzorgers zonder deze te overvragen · Mensen in hun eigen kracht kunt zetten en zelfredzamer te worden · Samen kunt werken buiten de eigen kaders om kwetsbare mensen te helpen · Samen met professionals uit het hele sociale domein kunt bouwen aan een sector in transitie. Professionals en cliënten zelf aan het woord Nog meer dan op andere bijeenkomsten laten we professionals en cliënten zelf aan het woord op hét platform voor het hele sociale domein. Uniek aan deze dag is dat u verschillende thema paden kunt bewandelen om zo in contact te komen met andere professionals en oplossingen voor verschillende dilemma’s kunt opdoen.

Handleiding

takken openklappen

link

notities

attachement

Plenair programma

Opening

Marike Vroom

notities, welkom!, deelnemers, ouderenzorg, jeugdzorg, gemeentes, adviesbureaus, GGZ, vrijwilligerscentrale, ..., vandaag: antwoorden op vragen!?

Beroep doen op informele zorg

Co-creatieve samenwerking, sociaal werkers nieuwe stijl zullen tussen overnemen en afschuiven van verantwoordelijkheid een derde weg moeten ontwikkelen: Hoe kunnen informele en formele krachten samen verantwoordelijk worden? Bij informele krachten gaat het behalve om mantelzorgers ook om ‘vrijwilligers nieuwe stijl’ en ervaringsdeskundigen. Hun expertise op gebieden als GGZ, verslavingszorg, ouderenzorg en generatie-armoede wordt door professionals nog vaak onvoldoende erkend en benut, terwijl ze veel kunnen betekenen voor mensen in precaire posities. Hoe kunnen formele krachten de kennis en ervaring van informele krachten inzetten en ze de juiste begeleiding bieden?

Dr. Martin Stam

presentatie

notities, vanaf 90er jaren: het moet anders, te weinig steun voor betrokkenen, wat doen outreachend werkers?, aansluiten bij leef-/belevingswereld van mensen in precaire omstandigheden, maar waarom werden problemen niet opgelost?, 2009: 'Welzijn nieuwe stijl', outreachend werken werd main stream, gemeenten staan dichter bij burgers ..., fabrieksmatig: verkeerd bezig geweest, kansen voor verandering!, BOS, van binnen, kansen/problemen bekijken vanuit behoefte, met vrijwilligers nieuwe stijl - vanuit dagelijkse praktijk, eigen kracht principe, vanuit hoop & humor, mensen zijn nooit alleen maar slachtoffer, uitgaan van informele krachten, Whatever you do for me but without me, you do against me... (Ghandi), van onderen, goede roman alleen maar over ongelukkige gezinnen (Tolstoi), werkprocessen laten aansluiten van onderaf, systemen snappen niet wat mensen kunnen!, professionals moeten anders gaan kijken, experimenteervermogen, onverwachte kansen zien, klanten mogen weer burger worden ..., Sociaal PlanBureau, 'Vogelaarwijken', resultaat = schande, alleen statistisch onderzoek, sociale processen???, "onzeker weten", samen, oplossingen zoeken, leren samenwerken, vragen, wijkteams zijn weer een panacee, onderliggende vraag naar eigen kracht wordt nog onvoldoende gesteld, professionals en informele zorg?, ontwikkelingen gaan razendsnel, van beleid vanuit de tekentafel naar ???, participeren, anticiperen, BOS principe - referentie, onderzoek op www.HVA Kenniscentrum ..., inrichten werkprocessen, doorbreken blinde vlekken, informele krachten centraal stellen, inzetten van lotgenoten, eigen kracht conferentie?, professional heeft er toch voor doorgeleerd ...?, lef en liefde vanuit beroep dient leidraad te zijn!, gemeentelijke aanbestedingen verlopen moeizaam ..., manier om verkalkte hokjesgeest te doorbreken, BOS is acteren vanuit leefwereld, bestek maken aan de keukentafel, M.STAM@HVA.NL, link naar lectoraat 'Outreachend werken en innoveren'

Zelfredzaamheid aanboren

Een instrument van beleidmakers om de bezuinigingen in zorg en welzijn op te vangen is het aanboren van zelfredzaamheid. Zijn burgers nu dan onvoldoende zelfredzaam en hebben overheid en burgers wel dezelfde perceptie van dit begrip? En hoe kunnen professionals in zorg en welzijn zelfredzaamheid versterken en ondersteunen? Op deze vragen en de dilemma’s die hierbij ontstaan zal de lezing dieper ingaan.

Lilian Linders

presentatie

artikel 1

artikel 2

notities, in eigen kracht staan, roept allergie op ..., terug naar 'zelfredzaamheid', cappucino, koffie is onzichtbaar ..., samenleving wordt minder zorgzaam, schuim is professionele inzet, -> meer en rijkere koffie!, meer druk op informele zorg, zelfredzaamheid - wat is dat?, afhankelijkheidsgevoel ..., niet geleerd / lastig om om hulp te vragen, nu opeens bij buren/kindern aankloppen, kwetsbaar opstellen, beleid in privesfeer ..., vrijwilligers die dichtbij staan nu gaan professinaliseren..., eigen regie, zelf regie houden!!!, menselijkheid, boodschap en allergie, zelfredzaamheid, niet kunnen is falen ...?, aangeven wat je nodig hebt, wat wil iemand met z'n leven?, regie van mensen versterken, MOVISIE: effectieve interventies, niet organiseren op basis van bv. postcodes, wijken ..., organiseren op basis van netwerken betroffenen, conclusies, mensen leren vragen, uitgaan van realiteit burger, cultuurverandering, er is voor veel zaken geen geld meer, vragen, tijd nemen: hoe zit het, hoe gaan we gedachtegang burger veranderen?, niet, omstandigheden voor hulpvraag gemakkelijker maken, 'krachtconferenties', huiskamergesprekken, met netwerk rond hulpvrager aan de keukentafel, 'klant'-idee veranderen, hoe bereik je burger die zich verschanst?, er op af gaan, wijkgerichte teams en wijkbewoners, niet binnenstappen om te zorgen maar om te vragen

Samenwerking versterken

In het sociale domein wordt vaak gesproken over de noodzaak van samenwerking. Het gaat daarbij veelal over de samenwerking tussen professionele maatschappelijke organisaties zodat de dienstverlening aan burgers verbeterd wordt en ingewikkelde problemen van cliënten worden opgelost. Maar de noodzaak van samenwerking reikt veel verder. Het betreft bijvoorbeeld ook wijze waarop de relatie tussen lokale overheid als opdrachtgever en professionele maatschappelijke organisaties die opdrachtnemers inhoud krijgt. Of de wijze waarop de lokale overheid in het licht van zogenaamd responsief beleid omgaat met de initiatieven van burgers en vormen van informele steun. Het versterken van samenwerking vraagt in algemene zin om bepaalde competenties bij alle betrokkenen op het gebied van meervoudig handelen gebaseerd op kennis van de samenhang van inhoudelijke vraagstukken, beleidsdoelstellingen, organisatiekracht, professionele uitvoering en de zelfsturing van burgers. De grote transitie waar burgers, lokale overheden en professionele deze jaren inhoud aan moeten geven biedt -naast alle onzekerheid- onder bepaalde condities ook kansen om samenwerking effectief te maken.

Prof. Dr. Roelof Hortulanus

presentatie

notities, klik tussen mensen helpt!, noodzaak samenwerking, verworvenheden staan der discussie, gegeneraliseerde solidariteit, burenhulp opwaarderen, transitie, niet alleen beleidsvoornemens, mentaliteitsverandering, gevoelde noodzaak wordt groter, noodzaakscenario, we zijn te, oud, verwend, statistisch onderbouwd, nadenken over, waarom, waartoe, consequenties voor beleidsintrumentarium, organisatorische vormgeving, onvoldoende doordacht ..., gezamenlijke toekomstdoelen???, types denken worden 'ingeruild', mensen kunnen meervoudig handelen, gemeente, partner, toetser, dienstverlener, professional, actief dienst verlenen, partner zijn, aard samenwerking is gevolg van, legitimatie, effectiviteit, uitvoering, setting, CoP, geeigende trainingen, dilemma's, inhoudelijk, sociaal economische achterstand, sociale netwerken, buurten en bindingspatronen of digitaal?, participerend of zelfsturend?, informele sociale netwerken vormen buffer, -, legitimering, impliciet, waarom handelen mensen zoals ze handelen, heroriëntatie op eigen verantwoordelijkheid, mentaliteitsomslag, naar vrijwillige inzet, waarom zou de burger hier actief worden?, moet overheid responsief zijn?, welke deelterreinen wel/niet?, wat doen met degenen die er buiten blijven, kan iemand voldoende situationeel handelen, geldverlener, participant, welke diensten nog wel / niet, professional, vaardigheden, persoonlijke inzet, effectiviteit, zorg en welzijn, van belang geweest als verbinder?, toch maar weer concrete dienstverlening, afgaan op, zorgbehoevende, beleid, beeldvorming, sturing, komt na vorige stappen, hulpmiddel, welke filosofie?, verschillende situaties, institutionele creativiteit!, begrip 'informeel', niet formeel, niet professioneel, niet volgens deskundige principes, vanzelfsprekend, ...

Sociale domein in transitie

Door de decentralisatie van taken van de centrale overheid naar gemeenten verandert er meer dan alleen de uitvoerder van deze taken. Er is veel aandacht voor de budgetkortingen en de inschakeling van sociale netwerken als belangrijke veranderingen. Maar minstens zo ingrijpend is de verandering in de inrichting van het hele sociale domein.Gemeenten en gemeentelijke organisaties zullen van karakter moeten veranderen. De omvang van de uitgaven in het sociaal domein maakt dat gemeenten vooral een sociale organisator zullen zijn. Een organisator die niet alleen uitvoert maar ook beslissingen zal moeten nemen. De gemeente heeft een sterke invloed op de marktordening in het sociale domein. Daarmee rust op de gemeente een verantwoordelijkheid voor de lokale infrastructuur van zorg en welzijn. Gemeenten gaan daar verschillend mee om. Tijdens deze lezing maakt u kennis met 5 modellen die de verschillende aanpak van gemeente typeren.

Prof. Dr. Jan Telgen

presentatie

notities, positieve kansen transitie?, bed opschudden!, gemeente verandert, zitten op vulkaan, geld, salarissen, overdracht, inkoop, leveringen, werken, diensten, toekomst: plus Euro 1000 per inwoner, het gaat toekomstig voor 55% over sociaal beleid!, kennis?, kwaliteit?, interne verhoudingen?, wie pakt welke zetels (verkiezingen)?, producten?, voortbestaan gemeentes?, voortbestaan aanbieders?, waarschuwingen, wissels zetten, sturingsvraag?, professional bepalend?, gemeente bepalend?, van belang voor aanbieders ..., substitutie, pil, joint, psychologische hulp, ..., keuze op basis van behoefte client of op financiele gronden ...?, monopsonie, gemeente is enige vrager, bepaalt marktordening, 5 modellen, beleidsarm invoeren, CF AWBZ-tje spelen, Stipter, uitgangspunt is probleem, gesprek, website voor aanbieders, keuze door gemeente en client, gaat alleen werken in simpele situatie, integratie met indicatie, beetje als Buurtzorg, wijkgericht contracteren/werken, regisseursmodel, regisseur moet professional zijn!, niet in dienst bij aanbieders ..., contracten, resultaten, niet handelingen, vragen, wijkgericht, contracteren: hier is geld regel het maar, werken: regel het, eventueel met een van de modellen

Sociaal Domein van de toekomst

Hans van Ewijk, Sociaal Bestek, adviseurs hebben gewonnen..., opstellen, vermogen om te dromen, juweeltjes, rode draad, naar directe solidariteit, verlangen, wil, vroeger: o.a. kerken, dromen over andere samenleving, ontsnappen aan klassieke politieke richtingen, naar spontane onderlinge zorg, geloof in nieuw vorm te geven samenleving, moeheid van overdadige bureaucratie, teveel claimende burger ..., zit er een anders te vormen samenleving achter?, overheid, kleiner, kantoortje achteraf, griffiers: we zijn het zat, politieke spelletjes, blame en claim cultuur, op gemeenteniveau andere vormen vinden, gesprekken, onderwjs, zorg, ..., burger, 'eigen kracht', eigen hulpverlening organiseren!?, jezelf verbinden is essentieel, niet alle burgers zijn in staat, samenleving wordt te ingewikkeld voor ze, hoe organiseren we dat, ICT, daar zit revolutie niet, verandert menselijk gedrag niet ..., van belang, directe solidariteit, buurtprofessional, doen, het goede goed doen - richting, goed gevoel nodig, goede sensitiviteit

debat, Ray Geerling, -, Susan van Klaveren, -, visie, Kees Verhaar, -, visie, Bart van der Velpen, -, visie, Maarten Bergman, -, visie, Joost van Ravesteyn, -, visie, Bart Leurs, -

debatnotities, kernvraag: hoe realiseren we de droom?, weg zoeken naar praktische werkelijkheid!, geniet van de grote verandering in het sociale domein, verandering noodzakelijk voor relatief kleine groep probleemmensen???, toename problematiek, meer uitgaan van wat mensen nodig hebben, fit dient centraal te staan, hard werken ..., ook niet obese kinderen zijn minder fit, multiproblematiek kost veel energie, geldt toch niet voor iedereen, terug naar normale context, veranderen we sociaal domein voor kleine groep?, projecten, programma's, projectdirecteuren, ..., wat is onze visie?, wij, ons, ..., maar ik voel me niet aangesproken, ICT minimale rol??? -> niet begrepen!!!, middel, geen doel, maar liefde voor partner gaat niet via trilfunctie mobiele telefoon, harde drijfveer is toch nog steeds geld, geen veranderend mensbeeld, geld dwingt om andere vormen te vinden, maar niet menselijke maat vergeten!, veel gemeentes treffen maatregelen waar menselijke maat ontbreekt, mantelzorgsamenleving bestaat gewoon niet meer - andere dingen nodig!, behoefte om leven en dood met je naasten te bespreken blijft, moeilijk te organiseren, buurtcoordinator helpt bij verbinden, uitwisseling van mantelzorgers, hulpmiddelen fantastisch, maar in normaal perspectief zien, zuiniger op zichzelf is goed, rol overheid?, financieel faciliterend, consequenties voor senioren, praat met ons, niet over ons, meenemen wat de behoefte is voor die oudere, hoe geef je vorm aan de 'proeftuin', nog veel onduidelijkheid, we moeten gewoon gaan beginnen!, huidig referentiekader verlaten!

Themapaden

Beroep doen op informele zorg

Co-creatieve samenwerking, sociaal werkers nieuwe stijl zullen tussen overnemen en afschuiven van verantwoordelijkheid een derde weg moeten ontwikkelen: Hoe kunnen informele en formele krachten samen verantwoordelijk worden? Bij informele krachten gaat het behalve om mantelzorgers ook om  ‘vrijwilligers nieuwe stijl’ en ervaringsdeskundigen. Hun expertise op gebieden als GGZ, verslavingszorg, ouderenzorg en generatie-armoede wordt door professionals nog vaak onvoldoende erkend en benut, terwijl ze veel kunnen betekenen voor mensen in precaire posities.  Hoe kunnen formele krachten de kennis en ervaring van informele krachten inzetten en ze de juiste begeleiding bieden?

Dr. Martin Stam

Workshop 1.1 Opzetten van een duurzaam informeel netwerk, Aura de Klyn, LinkedIn, Website, Blog, notities, vandaag: burgerschap, wijkbewoners, door, voor, samen, informeel zorgnetwerk, ontstaat, behoefte, gaat om DOEN, grondbeginselen, eigen kracht, kracht van wijk/nabijheid, kracht van community, kracht van wederkerigheid, elkaar iets geven, en weer, en weer, alleen kunnen terugkrijgen wat iemand anders heeft ..., Isabel Allende, 7 stappen, 1. integraal kernteam opzetten, zorg, welzijn, hulpverlening, overheid, woningbouw, onafhankelijk procesmanager, 2. informeer bewoners, informeren op vele wegen, 1 op 1 gesprekken, zorg voor grote groep, afsluiting met grote bijeenkomst, keuze is nu aan bewoners, 3. breng eigen kracht in kaart, hoe heet u, wat vindt u leuk, wat zou u voor buurtbewoner willen doen, resultaat: community map, 4 breng zorgvragen in kaart, participatief onderzoek, 5. breng kracht van wijk in kaart, partipicatief onderzoek, de bal bepaalt wat door wie gedaan kan worden, 6. wijk initiatief scan, ontwikkel, burgerinitiatieven, zorgcommunity, initiatief, talenten, knelpunten, kansen, voorbeeld, ruilsysteem van diensten, tuktuk, vervoer naar fysio, boodschappen, maaltijdservice, 7. ondersteun proces naar zelfstandigheid, buurtbedrijven, zelfstandige initiatieven, learning by doing, facilitairen proces, coaching, mediating, ..., begeleiding blijft vaak nodig, voorbeeld: maatjesproject, mensen met beperkingen, fysiek, mentaal, ondersteuning bleek noodzaak, vragen, grootte wijk?, kan verschillen, wat gebeurt er al, hoe ingewikkeld is het, kwaliteit procesmanager van belang, eventueel opdelen in deelwijken, kwaliteit van inventarisatie - samenbrengen, bij elkaar brengen doen mensen zelf, wel faciliteren, mensen die niet komen?, eigen netwerken binnen de wijk inzetten, er zijn altijd wel een paar trekkers, hoe continiteit, niet alle welzijn en zorg kan wegbezuinigd worden, na twee jaar al veel ondersteung niet meer nodig, rol integraal kernteam, zoek collega's, integraal, wie wordt procesmanager, tijdens informeren heeft iedereen al eigen, rol, (warm) netwerk, faciliteren van mensen, procesmatige ondersteuning, tot zelfstandige initiatieven komen, digitaal vraag & antwoordplatform, 'Atlas van de Buurt', wijkgericht, ontstaan er zorgrelaties, ja, start met initiatieven, leidt tot zorgcommunities

Workshop 1.2 Naoberzorg als verbindende schakel in de buurt! Deel 1, Hilde Glessner, Karin van der Plas, Anita Peters, presentatie

Workshop 2.1 Naoberschap als verbindende schakel in de buurt! Deel 2, Hilde Glessner, Karin van der Plas, Anita Peters

Zelfredzaamheid aanboren

Een instrument van beleidmakers om de bezuinigingen in zorg en welzijn op te vangen is het aanboren van zelfredzaamheid. Zijn burgers nu dan onvoldoende zelfredzaam en hebben overheid en burgers wel dezelfde perceptie van dit begrip? En hoe kunnen professionals in zorg en welzijn zelfredzaamheid versterken en ondersteunen? Op deze vragen en de dilemma’s die hierbij ontstaan zal de lezing dieper ingaan.

Lilian Linders

Workshop 1.3 PiëzoMethodiek: zelfredzaam en wederkerig, Mirjam van Bijnen, Janita Volders, presentatie

Workshop 2.2 U krijgt iedereen in beweging, Thomas Hofmans, Chris Smallenbroek, Elselien de Wolf

Workshop 2.3 Samensturing moet u niet voorzichtig doen ..., Mariska Minnen, Sidney van Zeggelaar, factsheet

Samenwerking versterken

In het sociale domein wordt vaak gesproken over de noodzaak van samenwerking. Het gaat daarbij veelal over de samenwerking tussen professionele maatschappelijke organisaties zodat de dienstverlening aan burgers verbeterd wordt en ingewikkelde problemen van cliënten worden opgelost. Maar de noodzaak van samenwerking reikt veel verder. Het betreft bijvoorbeeld ook wijze waarop de relatie tussen lokale overheid als opdrachtgever en professionele maatschappelijke organisaties die opdrachtnemers inhoud krijgt. Of de wijze waarop de lokale overheid in het licht van zogenaamd responsief beleid omgaat met de initiatieven van burgers en vormen van informele steun. Het versterken van samenwerking vraagt in algemene zin om bepaalde competenties bij alle betrokkenen op het gebied van meervoudig handelen gebaseerd op kennis van de samenhang van inhoudelijke vraagstukken, beleidsdoelstellingen, organisatiekracht, professionele uitvoering en de zelfsturing van burgers. De grote transitie waar burgers, lokale overheden en professionele deze jaren inhoud aan moeten geven biedt -naast alle onzekerheid- onder bepaalde condities ook kansen om samenwerking effectief te maken.

Prof. Dr. R.P. Hortulanus

Workshop 1.4 Sociale teams en de Utrechtse aanpak, Ingrid Horstik, Erik Vermathen

Workshop 1.5 Gluren bij de buren Winnaar Appeltjes van Oranje, Jan Dijkstra, Feikje van der Lei

Workshop 2.4 Samenwerken, het kan maar hoe?, Lisette Bloemendaal, Erna Mensen, presentatie

Sociale domein in transitie

Door de decentralisatie van taken van de centrale overheid naar gemeenten verandert er meer dan alleen de uitvoerder van deze taken. Er is veel aandacht voor de budgetkortingen en de inschakeling van sociale netwerken als belangrijke veranderingen. Maar minstens zo ingrijpend is de verandering in de inrichting van het hele sociale domein.Gemeenten en gemeentelijke organisaties zullen van karakter moeten veranderen. De omvang van de uitgaven in het sociaal domein maakt dat gemeenten vooral een sociale organisator zullen zijn. Een organisator die niet alleen uitvoert maar ook beslissingen zal moeten nemen. De gemeente heeft een sterke invloed op de marktordening in het sociale domein. Daarmee rust op de gemeente een verantwoordelijkheid voor de lokale infrastructuur van zorg en welzijn. Gemeenten gaan daar verschillend mee om. Tijdens deze lezing maakt u kennis met 5 modellen die de verschillende aanpak van gemeente typeren.

Prof. Dr. Jan Telgen

Workshop 1.6 Doen wat nodig is én goed is goed genoeg, Cees Voorthuizen, Anita Ekas

Workshop 2.5 Kans en Krachtspel, Wianne Brandt, Heleen van Loenen, presentatie

Workshop 2.6 Sociale transformatie: verwisseling van rollen, Maarten Loeffen, presentatie, manifest

De Informatiemarkt

Movisie

Vers aan tafel

Quasir

Founds NutsOhra

Cegeka

KMBV

CHE Transfer

Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht

Stade Advies

Radar

VSB-Fonds

Calibris

Terberg

Exta

i&o research

LCGW

Stimulansz

NU91

Een initiatief van

MindMapping

CreaMatics

Hans Terhurne